ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бадзэуэгъуэ, 2017

ГъащIэм хагъэзэгъэж

2017-07-08

 • КъБР-м Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ хабзэм тетыныр къызэгъэпэщынымкIэ республикэм зэпымыууэ щылажьэ зэщIэзыгъэуIуэ зэIущIэмрэ я зэхыхьэ дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэзэкIуэж уэлбанэшхуэм къыдэкIуа зэраныгъэхэр

2017-07-08

 • КIуэкIуэ  Юрий  иригъэкIуэкIащ  республикэм  и  Правительствэмрэ Налшык  къалэмрэ  я  унафэщIхэр зыхэта зэIущIэ
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий иригъэкIуэкIащ мы зэманым къызэрымыкIуэ щытыкIэм и хабзэр щагъэува Шэджэм, Шэрэдж районхэм щыIа уэлбанэшхуэм къихьа зэраныгъэхэр гъэзэкIуэжыным, щIыналъэ мыхьэнэ зиIэ автомобиль гъуэгухэр зэгъэпэщыжыным теухуа зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., КъБР-м ухуэныгъэмкIэ, псэупIэ-коммунальнэ, гъуэгу хозяйствэмкIэ и министр Къуныжь В. Хъ., КъБР-м Транспортымрэ связымкIэ и къэрал комитетым и унафэщI Къудей А. М., подряд IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

АфэщIагъуэ Михаил: «Курыт классым» зегъэубгъуныр къэралым къыпэщыт къалэн нэхъыщхьэ дыдэхэм ящыщщ

2017-07-08

 • Бадзэуэгъуэм и 4-м «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и унафэщI нэхъыщхьэхэр хэту Москва щекIуэкIащ партым хэхыныгъэм и пэ къихуэу къищтауэ щыта программэр зэрагъэзащIэм кIэлъыплъынымкIэ комиссэм и зэIущIэ. Абы щытепсэлъыхьащ властым и лэжьыгъэм и фIагъым хуэгъэза цIыхубэ къэпщытэныгъэр къызэрызэрагъэпэщым, къэрал Iуэхутхьэбзэхэм я фIагъыр къэIэтыным, коррупцэм пэщIэтыным, нэгъуэщIхэми.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нэгъабэрей бжыгъэхэм щIегъу

2017-07-08

 • «КъБР-м и гъэмахуэ хъупIэхэр» къэрал IуэхущIапIэм и унафэщI Абыкъу Мухьэмэд къызэрыджиIамкIэ, Iэщышхуэу, шыуэ, мэлрэ бжэну мини 150-м нэблагъэ мы гъэм Къущхьэхъум щаIыгъщ. Мазэ кIуам гъэшрэ лыуэ къуршым къыщалэжьар нэгъабэ и апхуэдэ лъэхъэнэм яхузэфIэкIам фIыуэ щIегъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ

«Сабий садхэр – сабийхэм»

2017-07-08

 • Апхуэдэ фIэщыгъэ зиIэ къэралпсо проект «Урысей зэкъуэт» политикэ партым къызэрыхилъхьэрэ илъэси 7 хъуащ. Абы кърикIуахэм иджыблагъэ щыхэплъэжащ УФ-м и Къэрал Думэм Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и комитетым. А комитетым и унафэщIым и къуэдзэ Тут Ларисэ KABARDIN-BALKAR.ER.RU сайтым зэрыщыжиIамкIэ, «Сабий садхэр – сабийхэм» парт проектым и фIыгъэкIэ зыхуей хуагъэзэжащ, щIэуэ яухуащ къэралым и сабий гъэсапIэу мини 5-м щIигъу. Апхуэдэу сабий мелуаным щIигъум Iэмал ягъуэтащ а IуэхущIапIэхэм кIуэну, абыхэм гъэсэныгъэрэ щIэныгъэрэ щызрагъэгъуэтыну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2017-07-08

 • Бадзэуэгъуэм и 8,щэбэт
 • Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыным я урысейпсо махуэщ
 • УФ-м и Дзэ-Хьэуа Къарухэм я ракетэдзэхэм я IэщIагъэлIым и махуэщ
 • 951 гъэм Франджым и щыхьэр Париж ухуэн щIадзащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Оркестрым зэхуешэс

2017-07-08

 • Налшык и Къэрал кинокон- церт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал филармонием и симфоние оркестрым и концерт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Бадзэуэгъуэм и 9-м илъэси 100 ирокъу Совет Союзым и ЛIыхъужь, генерал-майор Къардэн Къубатий Лэкъумэн и къуэр къызэралъхурэ

2017-07-08

 • ГъащIэ гъуэгур
 • Къардэн Къубатий Лэкъумэн и къуэр 1917 гъэм Аушыджэр къуажэм къыщалъхуащ. 1935 гъэм педучилищэр къиуха нэужь, Аруан жылэм егъэджакIуэу щылэжьащ, Аушыджэр, Джэрмэншык къуажэхэм я еджапIэхэм    я унафэщIу, КъБАССР-м щIэныгъэ IуэхухэмкIэ и инспектору щытащ. 1939 гъэм Дзэ Плъыжьым хыхьэри, 1940 гъэм дзэ кхъухьлъатэзехуэхэр щагъэхьэзыру Качэ дэт зауэлI еджапIэр къиухащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-07-08

 • Псалъэжьхэр
 • Дыгъэм япэ къотэдж
 • Гъатхэм жеяр бжьыхьэм магъыж.
 • Вы зимыIэм шкIэ щIещIэ.
 • Бжьэм ууей-сысей яIэкъым, зэдолажьэри зэдошхэж.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис