ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бадзэуэгъуэ, 2017

Урысей Федерацэм щынэхъыжь дыдэ Щауэ Нану

2017-07-06

 • Бахъсэн районым хыхьэ Зеикъуэ къажэм щыщ Щауэ Нану Урысейм и Рекордхэм я тхылъым иратхащ къэралым щынэхъыжь дыдэу. Абы и ныбжьыр илъэси 127-рэ ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2017-07-06

 • Бадзэуэгъуэм и 6, махуэку
 • Къэзахъ Республикэм щагъэлъапIэ я къалащхьэ Астана и махуэр
 • 1557 гъэм Къэбэрдейр езым фIэфIу Урысейм гухьащ.
 • 1661 гъэм Иркутск къалэм и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-07-06

 • УнафэщIыр яхъуэж
 • Адыгей.Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Адыгейм щыIэ УФСБ-м и унафэщIу игъэуващ Шаменков Виктор.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

УмыуфIеймэ нэхъыфIщ, бгъэкъабзэ нэхърэ

2017-07-06

 • А псэлъафэр уигу къегъэкIыж дыкъэзыухъуреихь дунейм и псы ежэххэмрэ хыжьейхэмрэ ящыщ куэдым иужьрей илъэсипщIым ягъуэта щIытыкIэр зыхуэдэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-07-06

1941 гъэм Налшык къыщыдэкIащ «Нартхэр» адыгэ эпосыр. А тхылъым итщ мы флъагъу сурэтыр.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-07-06

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 10
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Сэ фIыуэ слъагъу уэрэд» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 7.05 Къэбэрдей-Балъкъэрыр езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Куэд зыхуэуса щIыналъэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

ЗэгурыIуэжыну пIэрэ?

2017-07-06

 • 2016 гъэм и кIэухым УФ-мрэ США-мрэ я дипломат зэпэщIэувэныгъэм щIидзащ. Трамп Дональд зэрыхущытыр зэIимыгъэхьэн папщIэ Мэзкуу американхэм ялэжьахэм пэщIэуэн Iуэхугъуэ гуэри кърихьэжьакъым, ауэ щытыкIэр зэкIэ ефIакIуэркъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Къалэ шынагъуэншэхэр

2017-07-06

 •  Шэшэн Республикэм и щыхьэрыр Урысейм и къалэ нэхъ шынагъуэншэ дыдэщ. Апхуэдэу къалъытащ Domofond.ru порталым щекIуэкIа щIэупщIэныгъэхэм хэтахэу Грознэ къалэм щыпсэухэм. ЕтIуанэ увыпIэр зэдагуэшащ Сочэрэ Нижневартовск къалэмрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Бадзэуэгъуэм и 1-м къыщыщIэдзауэ коммунальнэ Iуэхутхьэбзэхэм я пщIэм хохъуэ, «Мир» картэхэр къэралым и банк псоми къыщыIах, нэгъуэщI зэхъуэкIыныгъэхэми фыпэплъэ

2017-07-06

 •  Зэрамурадам хуэдэу, гъэмахуэм и кум Урысейм зэхъуэкIыныгъэ куэд къыщыхъуащ, унэтIыныгъэ зэмы-лIэужьыгъуэхэм ехьэлIауэ. Сыт хуэдизкIэ зэрыхэхъуэнур ЖКХ-м и уасэхэм, сыт хуэдэ щIыкIэкIэ электрокъарум щIэпт пщIэр нэхъ мащIэ зэрыпщIынур, цIыхухэм къатххэм ятеухуауэ дауэ IэнатIэхэм жэуап зэрахьынур, автомашинэ зэзыгъэгъуэтыну хуейхэм Минпромторгыр сыткIэ ядэIэпыкъуну? А псори щызэпкърыхащ «Известия»-м и тхыгъэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

«Адыгэ шыкIэпшынэм и Атласыр» дунейм къытохьэ

2017-07-06

 • ШыкIэпшынауэ Iэзэ ГъукIэ Замудин илъэс зыбжанэкIэ зэлэжьа «Адыгэ шыкIэпшынэм и Атлас» тхылъыр дунейм къытехьащ. А Iуэхугъуэм теухуа зэхыхьэ Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым иджыблагъэ щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIат щэнхабзэм, гъуазджэм я лэжьакIуэхэр, Атласыр дунейм къытехьэным зи мылъку хэзылъхьахэр, тхылъыщIэм и хъыбар къызыIэрыхьауэ абы щыгуфIыкIахэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху