ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бадзэуэгъуэ, 2017

Урысейм и Президентымрэ Китай Лъэпкъ Республикэм и УнафэщIымрэ я официальнэ зэIущIэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр

2017-07-05

 • Дыгъуасэ Кремлым щыIащ Урысейм и Президент Путин Владимиррэ Китай Лъэпкъ Республикэм и УнафэщI Цзиньпин Сирэ я официальнэ зэIущIэ. Урысей лъэныкъуэм щыщу абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Зи гупсысэхэр щIэщыгъуэ

2017-07-05

 • КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щагъэлъэпIащ «Си хабзэубзыху жэрдэм» щIалэгъуалэ урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ, федеральнэ Iыхьэхэм щытекIуахэмрэ абыхэм къыхэжаныкIахэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Бахъсэн щIыналъэм егъафIэ

2017-07-05

 • НыбжьыщIэхэм курыт школыр къызэраухым хуэщIа гуфIэгъуэ пшыхьхэр щекIуэкIащ Бахъсэн щIыналъэм. Абы къыкIэлъыкIуэу район администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къанэмэт Руслан ирагъэблэгъащ еджэным къыхэжаныкIа, дыщэ медалкIэ курыт школыр къэзыуха ныбжьыщIэ 81-рэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

2017-07-05

 • Сирием  къикIхэр нэхъыбэщ
 • Адыгей.Хамэ къэрал цIыхуу республикэм къакIуэхэм я нэхъыбэр къыздикIыр Сириерщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

Нобэ

2017-07-05

 • Армением и Конституцэм и махуэщ
 • Аргентинэм щагъэлъапIэ Сабийхэм я махуэр
 • Венесуэлэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. Америкэ Ипщэм Испанием щиIа колониехэм ящыщу Венесуэлэращ щхьэхуит хъуным и Iуэху япэу зезыхуар икIи 1811 гъэм ар абы къехъулIащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ лъэхъэнэм дыхуэхьэзыр?

2017-07-05

 • Сабийхэм я зыгъэпсэхугъуэ зэманыр къызыхуэтыншэу къызэгъэпэща зэрыхъуным, ар гъэщIэгъуэну, купщIафIэу ирегъэхьэкIыным гулъытэшхуэ щыхуащI школхэм епха махуэрылажьэ лагерхэми гъэмахуэм зи лэжьыгъэр зэпызымы-
 • гъэу гъэсапIэхэми. А Iуэхугъуэм ехьэлIауэ дапщэщи куэд щызэфIах Налшык дэт прогимназие №41-м. А псоми я жэрдэмщIакIуэщ IуэхущIапIэм и унафэщI, лэжьыгъэм и къызэгъэпэщакIуэ щыпкъэ Лавреновэ Валентинэ. Абы къыхилъхьэри, гъэсапIэм щекIуэкIащ «ЕкIуу зэлъыIуха пщIантIэ цIыкIу» еплъыныгъэ-зэпеуэ купщIафIэ. А зэхьэзэхуэм къри-кIуахэм иджыблагъэ хэплъэжащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ

ЩIалэгъуалэр зочэнджэщ

2017-07-05

 • Берлин къалэкум, нэмыцэ бизнес-зэгухьэныгъэхэм я IуэхущIапIэхэр нэхъыбэу здэщыIэм, мэкъуауэгъуэм и 15-18-хэм щекIуэкIащ политик, хьэрычэтыщIэ щIалэгъуалэм я дунейпсо зэгухьэныгъэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэху – «Большая двадцатка» G20 щIалэгъуалэ зэIущIэ. Урысейм и лIыкIуэхэм ящIыгъуу абы хэтащ УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Быф Анатолий и дэIэпыкъуэгъу Къаскъул Аслъэн.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Зи IэщIагъэм хуеджа журналистхэм къахохъуэ

2017-07-05

 • Дэтхэнэ зы IэщIагъэлIри зыпэрыт IэнатIэм хуеджауэ, фIыуэ хищIыкIыу щытыпхъэщ. Армырауэ псынщIэу зызыужь нобэрей гъащIэм улъэщIыхьэнукъым. Псом хуэмыдэу ар ехьэлIащ журналистикэм. Нобэ а IэщIагъэм пэрытыр икIи тхэфу, икIи сурэт трихыфу, икIи компьютерым Iэзэу ирилэжьэфу, икIи игъэхьэзыра псори интернетымкIэ зэбгригъэхыфу щытыпхъэщ. Апхуэдэхэр иджы щагъэхьэзыр Бэрбэч ХьэтIутIэ   и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей- Балъкъэр къэрал университетым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-07-05

СэмэгумкIэ щыт лIы бжьыфIэр Куэцэ Пщымахуэщ (1883 - 1968). Ар Кавказ Ищхъэрэ республикэм и унафэщIу щытащ (1918 гъэ). Пщымахуэ и гъусэщ и къуэшхэр.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

«Адыгэ псалъэм» и гъэсэнхэр

2017-07-05

 • Анэ  пэлъытэ
 • КъыдэкIуэтей щIэблэм дызэрыхущытщ, зэрыдгъасэщ, лъагъуныгъэу зыхедгъащIэрщ дэри дгъуэтыжынур. Ди псэлъэгъу Iэщын Iэсият ящыщщ а гулъытэм хуэныкъуэ дыдэхэм ядэлажьэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха