ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бадзэуэгъуэ, 2017

УФ-м и Президент Путин В. В. Урысеймрэ Беларусымрэ я щIыналъэхэм я IV зэхыхьэшхуэм къыщипсэлъар

2017-07-04

 • ПщIэ зыхуэсщIхэу Александр Григорий и къуэ! Валентинэ Иван ипхъу! ПщIэ зыхуэсщI си лэжьэгъухэ, ныбжьэгъухэ!
 • Урысеймрэ Беларусымрэ я щIыналъэхэм я еплIанэ зэхыхьэшхуэм кърихьэлIахэм сэлам гуапэ фызох. Ди къэралхэм ипэжыпIэкIэ стратегие зэпыщIэныгъэ-хэр яку илъщ икIи зэдэлэжьэныгъэм и лъэныкъуэкIэ зэпэгъунэгъу дыдэщ. Зэ-ныбжьэгъугъэмрэ зэгъунэгъуфIу щытынымрэ я лъабжьэм тету лъэныкъуитIым           я зэпыщIэныгъэ псоми зыдогъэужь икIи апхуэдэ зэпыщIэныгъэхэм нэхъ мы-хьэнэшхуэ зиIэ я Iыхьэщ щIыналъэхэм я зэдэлэжьэныгъэр. Ар щапхъэ хуохъу СНГ-м, евразие экономикэ зэдэлэжьэныгъэм, ОДКБ-м хиубыдэ къэралхэм дазэрыдэлажьэ щIыкIэр зэтегъэувэным.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хабзэ дахэ хъуащ

2017-07-04

 • КъБР-м и Парламентым и гъатхэ лэжьэгъуэр щызэхуищIыжым, хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, республикэм и цIыху гуащIафIэхэм ЩIыхь тхылъхэр абы щрат. Апхуэдэу иджыблагъэ цIыху  41-рэ ягъэгушхуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЗэгурыIуэныгъэр япэ ирагъэщ

2017-07-04

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зи чэзу зэхуэс щэ-бэт кIуам Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIащ Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Европэм хыхьэ къэралхэм щыIэ хасэхэм, Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Краснодар, Ставрополь, Осетие Ищхъэрэ – Алание щIыналъэхэм щылажьэ хасэ къудамэхэм я тхьэмадэхэр, лIыкIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

2017-07-04

 • Зэхуэарэзыуэ  зэдолажьэ
 •  Къэрэшей-Шэрджэс. Республикэм  и Iэтащхьэ Темрезов Рашид яхуэзащ «Газпром межрегионгаз» ООО-м и уна-фэщIым и къуэдзэхэу Исаков Николайрэ Седов Романрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-07-04

 • Мы  мазэми бэлэрыгъ хъунукъым
 • Мэкъуауэгъуэ кIуар иужьрей илъэс 14-м я апхуэдэ мазэхэм я нэхъ щIыIэу зэрыщытар жаIащ метеорологхэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

2017-07-04

 • США-м и лъэпкъ гуфIэгъуэщ – я щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1776 гъэм Iэ традзащ США-р зыми и унафэ зэрыщIэмытыр щIэзыгъэбыдэ Декларацэм.
 • Латвием журтхэм щыкIэлъызэрахьа цIыхугъэншагъэм хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэщ. 1941 гъэм бадзэуэгъуэм и 4-м Ригэ нэмыцэхэм щагъэсащ журтхэм я тхьэелъэIупIэхэр, абы екIуэлIахэри зэрыщIэсу.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

РАН-м и къудамэ пашэхэм хабжэ

2017-07-04

 • Бахъсэн дэт нейтриннэ обсерваториер къызэрызэIуахрэ илъэс 50 зэрырикъум иращIылIа конференц щекIуэкIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Пщэрылъхэмрэ къалэнхэмрэ

2017-07-04

 • КъБКъУ-м и лэжьакIуэхэм я Iэзагъым щыхагъахъуэ институтым (ИПК и ПП) иджыблагъэ къыщызэIуахащ «Кураторым и школ» курсхэр. Университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, абыхэм къызэщIаубыдэнущ лекцэ купщIафIэхэмрэ семинар щхьэпэхэмрэ. Ахэр хуэунэтIащ студент гупхэм я унэтIакIуэхэм я психолого-педагогикэ зэхэщIыкIымрэ методикэ Iэзагъымрэ хэгъэхъуэным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

2017-07-04

Кушмэзыкъуей къуажэм щыщ узэщIакIуэхэм Къэбэрдей псом пщIэ къыщыхуащIырт.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Журналист IэщIагъэм зыщагъэгъуазэ

2017-07-04

 • Хабзэ хъуауэ, «Адыгэ псалъэ» газетым илъэс къэс щолажьэ КъБКъУ-м ФилологиемкIэ, СМИ-мкIэ и институтым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и къудамэм и студент гуп. Редакцэм практикэ къэкIуа гупым журналист IэщIагъэм хэлъ щхьэхуэныгъэхэм зыщагъэгъуазэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха