ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бадзэуэгъуэ, 2017

УФ-м и Президент Путин Владимиррэ Беларусь Республикэм и Президент Лукашенкэ Александррэ Урысеймрэ Беларусымрэ я щIыналъэхэм я еплIанэ зэхыхьэшхуэм хэтащ

2017-07-01

 • Мыгъэрей зэхуэсыгъуэр траухуащ технологие лъагэхэм, инновацэхэм, информацэм я IэнатIэхэм хиубыдэ щIыналъэ зэхуаку кооперацэм зегъэужьыным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым иУнафэщI Матвиенкэ В. И., Беларусь Республикэм и Лъэпкъ Зэхуэсым РеспубликэмкIэ и Советым и УнафэщI Мясникович М. В. сымэ дыгъуасэ къызэIуахащ Урысеймрэ Беларусымрэ я щIыналъэхэм я еплIанэ зэхыхьэшхуэм и пленар зэIущIэр. Абы хэтщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А.

2017-07-01

 • «Ди къэралхэр нэхъри нэхъ быдэу зэкъуэувэнымкIэ мы зэхуэсышхуэм иIэ мыхьэнэм гъэ къэс хохъуэ. Ар сэбэп мэхъу Евразие щIыналъэм зэпIэзэрытыныгъэр щыгъэбыдэнымрэ социально-экономикэ зыужьыныгъэр щыщIэгъэхуэбжьэнымкIэ. Апхуэдэу щIыналъэхэм я зэдэлэжьэныгъэм зеубгъу, зэхыхьэшхуэм кърихьэлIэхэр нэхъыбэ мэхъу. А лэжьыгъэм зэфIэкIышхуэ ирахьэлIэ къэралитIым я парламентархэм, – жиIащ Матвиенкэ Валентинэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

2017-07-01

 • Зумакулов Борис Мустэфа и къуэр ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и къулыкъум гъэувыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэми Парламентым и
 • Унафэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 100-нэ статьям и «и-1» пунктым, «ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым и 1-нэ, 27-нэ статьяхэм япкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:
 • 1. Зумакулов Борис Мустэфа и къуэр ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и къулыкъум илъэситху пIалъэкIэ гъэувын.
 • 2. Мы Унафэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм хуегъэхьын.
 • 3. Мы Унафэм къару егъуэт къыщащта махуэм щегъэжьауэ.
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Парламентым и УнафэщIЕгоровэ Татьянэ
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм мэкъуауэгъуэм и 28-м
 • №708-П-П

Зыхыхьэхэр: Указ

ЗэкIуий Анзор Европэм щытокIуэ

2017-07-01

 • Германием и Дортмунд къалэм щокIуэкI ныбжьыщIэхэм спорт бэнэкIэмкIэ я европэ зэхьэзэхуэ. Абы япэ махуэм дыщэ медалыр къыщихьащ ди лъахэгъу ЗэкIуий Анзор.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Урысейм ЭкологиемкIэи илъэсым хиубыдэу щIэуэ хэплъэжащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Тхылъ плъыжьым

2017-07-01

 • Ведомствэхэм зэдай комиссэм игъэхьэзыращ республикэм и Тхылъ плъыжьым и етIуанэ къыдэкIыгъуэм хэгъэ-хьэпхъэу къилъытэ псэущхьэхэмрэ къэкIыгъэхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъым кIуэд иIэкъым

2017-07-01

 • Кавказ зауэм и лъэужь е адыгэхэр Якутием къызэрыщыхута щIыкIэр
 • - Сочэ къалэм ТхыдэмкIэ и музейм Лазаревскэ (ПсыфIыпэ) щиIэ филиалым лэжьэгъуэ махуэхэм ящыщ зым къыщIыхьащ Урысей Ищхъэрэм, Сыбырым щыпсэу лъэпкъхэм къазэрыхэкIар зи нэгум къищ лIы гуэр, – жеIэ Хъущт Амне-тэ. – Тенджыз ФIыцIэ Iуфэм щыпсэу адыгэхэм я щэнхабзэм теухуа пэшхэм гупсэхуу зыщиплъыхьащ, мы лъэпкъым и тхыдэмрэ и нобэрей псэукIэмрэ къыщIэупщIэу. КъызэрыщIэкIамкIэ, и зэш тригъэууэ аратэкъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Тхыдэ

Къабзагъэм кIэлъоплъ

2017-07-01

 • ХьэтIохъущокъуэм и цIэр зезыхьэ Налшык паркым и теплъэр кIуэ пэтми йофIакIуэ, нэхъ дахэ мэхъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ мультфильм Тыркум къыщыдокI

2017-07-01

 • «Лъэпкъым и псэр и бзэщ. Зи анэдэлъхубзэр зымыщIэж лъэпкъыр щымыIэжу къэплъытэ хъунущ», – псалъэ пэжхэр итхауэ щытащ цIыху Iущ гуэрым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Хэку зауэшхуэм хэтахэм я фэеплъ

2017-07-01

 • Къулъкъужын Ипщэ къуажэмкъыщызэIуахащ фронтым къикIыжу къэзыгъэзэжа я къуажэгъухэм я мемориал блын.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2017-07-01

 •   Бадзэуэгъуэм и 1,щэбэт
 •  Бурятием егъэлъапIэ езым фIэфIу Урысей къэралыгъуэм щыхыхьа махуэр (1661 гъэм)
 •  Украинэм и Архитектурэм и махуэщ
 •  Армением и прокуратурэм и лэжьакIуэм и махуэщ
 •  Тыркум и Дзэ-тенджыз къарухэм я махуэщ
 •  Канадэм и махуэщ
 •  Инджылызым щагъэлъапIэ ЩIыналъэм и махуэр
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха