ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бадзэуэгъуэ, 2017

Ди къуэш Республикэхэм

2017-07-29

 • Нэхъыжьхэм пщIэ хуащI
 •  
 • Адыгей. Хэку зауэшхуэм хэтахэу республикэм щыпсэухэм дэтхэнэми сом мин 50 иратынущ.
 •  
 • Адыгейм лэжьыгъэмрэ социальнэ зыу­жьы­ныгъэмкIэ и министр Мырзэ Жанбэчрэ Щэумэн Хьэзрэт и цIэр зезыхьэ республикэ жылагъуэ псапащIэ фондым и унафэщI Щэумэн Iэсиятрэ Iэ щIадзащ Хэку зауэшхуэм хэтахэм мылъ­ку­кIэ защIэгъэ­къуэным теу­хуа зэгу­рыIуэныгъэм.
 • А жэрдэмым тепсэлъы­хьащ Щэумэн Хьэзрэтрэ Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ КъумпIыл Муратрэ иджыблагъэ щы­зэIущIам. А Iуэхум теухуауэ республикэм къы­щыхатхыкIащ зы­дэIэпы­къунухэр. Хэку зауэшхуэм хэта цIыху 256-м ящыщу дэтхэнэми Iэрагъэхьэнущ сом мин 50. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

Сурдлимп джэгухэм я вице-чемпион Тэнащ Иннэ

2017-07-29

 • Тыркум и Самсун къалэм бадзэуэгъуэм и 18 – 30-хэм щекIуэкI XXIII гъэмахуэ Сурдлимп джэгу­хэм дыжьын медалыр къыщихьащ ди лъахэгъу Тэнащ Иннэ.

 • Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам дэщIыгъуу килограмм 52-м нэс зи хьэлъагъхэм я деж щыбэна Тэнащ Иннэ дзюдомкIэ гуп зэхьэзэхуэм и финалым нэсащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ пщащэм абыхэм фIы дыдэу зыкъыщигъэ­лъэгъуащ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

«Спартак-Налшык» – «Динамо-Ставрополь» – 4:1

2017-07-29

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым ще­кIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ, дыгъуэпшыхь Налшык щызэхэта зэIущIэр апхуэдэу иухащ. Ди щIалэхэм ящыщу топхэр дагъэкIащ Каркаев Алим, Ахриев Хьэсэн, Алиев Руслан, Гугуев Магомед сымэ.
 • «Спартак-Налшыкымрэ» «Динамо-Ставрополь»-мрэ зэрызэдэджэгуамрэ зи чэзу зэIущIэхэм яужькIэ турнир таблицэм игъуэта теплъэмрэ ятеухуа тхыгъэ ди газетым тетынущ.
 •  
 • Хьэтау  Ислъам.

Зыхыхьэхэр: Футбол

Гъавэ-2017. Субсидиеу сом мелардрэ мелуан 867-рэ

2017-07-29

 • КъБР-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм къызэритамкIэ, республикэм и хозяйствэ лIэужьыгъуэ псоми мы гъэм гъавэмрэ джэшхэкI­хэмрэ гектар 216660-м щы­Iуахыжынущ. Абыхэм я нэхъыбэр – гектар 66200-м нэблагъэр – Прохладнэ, гектар 37780-р Тэрч щIыналъэхэм хуозэ. Хабзэ зэрыхъуам тету, а районхэм япэ хэгъуэм нэхъ пасэу щы­щIадзащ.
 •  
 • ХадэхэкIхэр гектар мин 19-м щагъэкIащ. А IэнатIэм зегъэужьыныр Къэбэрдей-Балъкъэрым и агропромышленнэ комплексым и унэтIыныгъэ нэхъыщ­хьэхэм ящыщщ. Уэлбанэрилэу, щIыIэбжьу екIуэкIами, хозяйствэхэм я гугъуехьыр псыхэкIуадэ хъуакъым, ха­дэхэкI хъарзынэ къайхъулIауэ, мы махуэхэм еужьэ­рэ­кIыу кърахьэлIэж. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Шыбзыхъуэмрэ Нырымрэ Европэм щытокIуэ

2017-07-29

 • Босниемрэ Герцеговинэмрэ я къалащхьэ Сараевэ щекIуэкIащ спорт бэнэкIэмкIэ ныбжьыщIэхэм я европэ зэхьэзэхуэ. Абы дыщэ медалхэр къыщахьащ ди лъахэгъухэу Шыбзыхъуэ Аликрэ Ныр Исмэхьил-Бэчрэ.

 • БэнэкIэ хуитымкIэ ехъулIэныгъэфIхэр зыIэрагъэхьащ Урысей Федерацэм и щIыхьыр зыIэта адыгэ щIалэхэм. Шэч лъэпкъ къы­зы­тумыхьэн текIуэныгъэхэр абыхэм я хьэрхуэрэгъу псоми къыфIахьащ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Августёнок-2017» ЩIалэгъуалэр зэкъуэзыгъэувэ

2017-07-29

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Iуащхьэмахуэ лъапэ щиIэ щрагъаджэ, щIэныгъэ къэ­хутэныгъэхэр щрагъэкIуэкI и комплексым «Августёнок» щIы­налъэ лагерыр щолажьэ.
 •  
 • Илъэс къэс пIалъэ пыухыкIам тету мы щIыпIэм университетым ­щрегъэкIуэкI студентхэр къэрал IуэхущIапIэхэм я лэжьыгъэ убзыхукIэм щыгъуазэ щIыным теухуа лекцэхэр, семинархэр. Студентхэр творческэу гупсысэным, жылагъуэгъащIэм жыджэру хэтыным, зызэхащIыкIыу, зызэщIагъакъуэу къызэдекIуэкIыным зэрыхуагъасэм къыдэкIуэу, абыхэм икIи гу­къинэжу зрагъэгъэпсэху. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зэпеуэ телъыджэ МВД-м ирегъэкIуэкI

2017-07-29

 • КъБР-м щыIэ МВД-м щызэхалъ­хьэжащ 2017 гъэм и мэкъуауэ­-гъуэ-бадзэуэгъуэ мазэхэм ира­гъэ­кIуэ­кIа «Псалъэ гуапэ» урысейпсо литературэ зэпеуэм и ­рес­публикэ зэхьэзэхуэм къри­кIуа­хэр.
 •  
 • Зэпеуэм хэтащ министерствэм и лэжьакIуэхэр, Жылагъуэ советхэм хэтхэр, къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я ветеранхэр, КъБР-м щыIэ МВД-м къулыкъур ще­зы­хьэ­кI­хэм я сабийхэр, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыпсэухэм ­ящыщу апхуэдэ гупыж зыщIахэр. ЦIыху 19-м зэхьэзэхуэм кърахьэ­лIащ лэжьыгъэ 46-рэ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Мы махуэхэм

2017-07-29

 • Бадзэуэгъуэм и 29, щэбэт
 •  
 • Къаплъэным и дунейпсо махуэщ
 • Молдавием и конституцэм и махуэщ
 • Румынием и лъэпкъ гимным и махуэщ
 • 1586 гъэм Москва щыщ дзэ къулыкъущIэхэу Сукин Василийрэ Мясной Иванрэ Тура псым и Iуфэм деж Тю­мень къалэм и лъабжьэр щагъэ­тIылъащ.
 • 1836 гъэм Франджым и къалащхьэ Париж къыщызэIуахащ «Триумфальная арка» зыфIаща ухуэныгъэ телъы­джэр.
 • 1914 гъэм VI Гъэмахуэ Олимп ­джэгухэр зэрыщымыIэнум теухуа унафэ къащтащ. Ахэр Германием щы­зэхэтын хуеят, ауэ Япэ дунейпсо зауэр къызэрыхъеям и зэранкIэ ирагъэкIуэкIауэ щытакъым. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Истамбылрэ мэгъу къару зыхэлъ Босфоррэ

2017-07-29

 • (КIэухыр.ПэщIэдзэр  №139-м итщ)
 •  
 • Бурсэрэ Улудагрэ щыдгъэкIуа махуэхэр гъэщIэгъуэну етхьэкIами, и щIыпIэ дахэхэмкIэ дуней псом щы­цIэрыIуэ, тенджызхэр, динхэр, хабзэхэр щызэхэлъэдэж Истамбыл ныбжьыщIэхэм зыщаплъыхьыну хуабжьу щIэхъуэпсырти, иужь махуищыр Тыркум и купсэм щыдгъэкIуащ.
 •  
 • Цивилизацэм и нэпкъыжьэ куэд зытелъ къалэм удэзыхьэхыныр щы­мащIэтэкъым. Ар уэгум щIэуэу къып­щыхъу ухуэныгъэшхуэхэр, мэжджыт бжыгъэншэхэр е епэрым зэщIищта ­гъуэгубгъухэр ирехъу. Ауэ псом хуэ­мыдэу уатхьэкъурт пасэрей ухуэныгъэхэмрэ кинофильм куэдым къахэщыж Тырку уэрам зэв цIы­кIухэмрэ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ хэгъэгу джэгушхуэ

2017-07-29

 • Джэгум и псэр хабзэжьщ.
 • Джэгум и псэр къафэжьщ.

 •  
 • 2005 гъэм щыщIэдзауэ Абхъа­зым и утым бэрэжьей къэс щекIуэкI адыгэ джэгум кIуэ пэтми зэрызиубгъур, зэрызиу­жьыр гуапэщ. Хабзэ дахэ хъуа­уэ, нэгъуэщI щIыпIэхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэри пшыхьым кърагъэблагъэурэ ягъэдахэ, ягъэбжьыфIэ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха