ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэкъуауэгъуэ, 2017

2017-06-30

 • 2017 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм икIыу хьэжыщI кIуэнухэм
 • ядэIэпыкъунымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетыр убзыхуным и IуэхукIэ
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм икIыу ислъамым и щIыналъэ лъапIэхэу Мэчэрэ Мадинэрэ хьэжыщI кIуэнухэм ядэIэпыкъун мурадкIэ:
 • 1. 2017 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм икIыу хьэжыщI кIуэнухэм ядэIэпыкъунымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетыр убзыхун икIи абы хэтхэр къэщтэн мы унафэм и гуэдзэным зэритым хуэдэу.
 • 2. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал властым и органхэм, щIыпIэ унафэр зезыгъакIуэ органхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ организацэхэмрэ чэнджэщ етын хьэжыщI кIуэнухэм ядэIэпыкъуну.
 • 3. Мы унафэм къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •  
 •      Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •      Iэтащхьэ                                          КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм мэкъуауэгъуэм и 23-м
 • №62-РГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Юрий и пашэу Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа делегацэр Урысеймрэ Беларусымрэ я щIыналъэхэм я IV зэхыхьэшхуэм хэтщ

2017-06-30

 • КIуэкIуэ Юрий и пашэу Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа делегацэр Урысеймрэ Беларусымрэ я щIыналъэхэм я IV зэхыхьэшхуэм и лэжьыгъэм хэтщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ВакъащIэ Аскэр гъуэгу тоувэ

2017-06-30

 • Налшык къалэ администрацэм и унэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Налшык и щIалэгъуалэм я зэгухьэныгъэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и отчет-хэхыныгъэ зэхуэс. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Дол Иннэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, а зэгухьэныгъэм и пашэ хъуащ университетым Социальнэ лэжьыгъэмкIэ, сервисымрэ туризмэмкIэ и институтым и магистратурэм и 2-нэ курсым щIэс ВакъащIэ Аскэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Нобэ

2017-06-30

 •   УФ-м ЮстицэмкIэ и министерствэм и уголовнэ-гъэзэщIакIуэ IуэхущIапIэхэм я хъумакIуэ IэнатIэм и лэжьакIуэм и махуэщ
 •  Белоруссием щагъэлъапIэ экономистым и махуэр
 •  1845 гъэм урысей пащтыхь Николай Езанэм унафэ къыдигъэкIащ Новороссийск кхъухь тедзапIэ къыщызэIухыным теухуауэ.
 •  1868 гъэм Самарканд Урысей империем хагъэхьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-06-30

Къуэгъулъкъуэ Мысост (1874 - 1933 гъгъ.) Георгий жорым и нагъыщиплIри 1904 - 1915 гъэхэм къратащ. Сурэтым абы къыщыбгъэдэсыр и щхьэгъусэм и шыпхъурщ, щытыр и щхьэгъусэ Замирэщ. 1916 гъэ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Зэрыхуамыдэнур жраIэ

2017-06-30

 • КъБР-м экстремизмэмрэ щIалэгъуалэ политикэмрэ япыщIа лэжьыгъэхэр щIыпIэхэм щызэгъэуIунымкIэ и министр Къуэшырокъуэ Залым, апхуэдэу КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм, КъБР-м щыIэ МВД-м и ЦПЭ-м, Урысейм и ФСБ-м КъБР-м щиIэ и къудамэм я лэжьакIуэхэр и гъусэу республикэм и прокуратурэм хэIущIыIу ищIащ ди щIыналъэм щыщ щIалитIым, 1996, 1998 гъэхэм  къалъхуахэм, экстремист лэжьыгъэ ирагъэкIуэкIыу зэрыхуамыдэнур  зэрыжраIар.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди IуэхущIапIэхэр ипэкIэ маплъэ

2017-06-30

 • Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэ псоми ядэлажьэ «Эрпак» предприятэм здэщыт увыпIэ лъагэр иутIыпщыркъым. Гофрокартону зы мазэм метр зэбгъузэнатIэ мелуани 3-м нэс къыщIэзыгъэкI компанием и лэжьыгъэр къыщрихьэлIэ IэнатIэхэм утышхуэ яубыд – метр зэбгъузэнатIэ мин 20.   Абы лэжьыгъэ IэнатIэ щагъуэтащ цIыхуи 150-м нэхърэ нэхъыбэм. Абыхэм я дэтхэнэри IэщIагъэлI нэсу зэрыщытым IуэхущIапIэм и зэфIэкIым хегъахъуэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ирикъунщ дызэрезэуар тхыдэм, цIыху цэрыIуэхэм я фэеплъхэм

2017-06-30

 • Къалмыкъ  БетIал  хэкулI  щэджащэ  хьэмэрэ  бзаджащIэ?
 •  Ди хэкум, абы хыхьэ щIыналъэхэм я тхыдэр куэдым щафIэхьэлэмэт лъэхъэнэщ нобэ. Абыхэм ехьэлIа псалъэмакъхэр щаублэкIэ, къып- щохъу зауэ губгъуэшхуэм уихьауэ. ХъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я IэмалхэмкIэ махуэ къэс жыхуаIэм хуэдэу цIыхубэм къащIэ хъыбар куэд, ипэкIэ уеблэмэ щэхуу утепсэлъыхьыну шынагъуэу щытауэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КIыщ Мухьэдин и дунейр

2017-06-30

 • УФ-м щIыхь зиIэ и художник, КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, ЩIДАА-м и академик, Испанием щыпсэу, щIэх-щIэхыурэ Налшык къэкIуэж ди хэкуэгъу КIыщ Мухьэдин редакцэм и хьэщIащ. Иужь зэманым абы зэфIигъэкIа лэжьыгъэхэр, и ехъулIэныгъэхэр, зыпэрыт Iуэхухэр гъэщIэгъуэнщ. Аращ ди зэпсэлъэныгъэр зытеухуари.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

«Шапсыгъхэм» Абхъазым зыкъыщагъэлъагъуэ

2017-06-30

 • Лазаревскэ щIыналъэм Адыгэ щэнхабзэмкIэ дэт центрым и унафэщI Хеишхуэ Русланрэ «Шапсыгъхэр» къэфакIуэ гупымрэ иджыблагъэ Абхъазым щыхьэщIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ