ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Накъыгъэ, 2017

БлэкIам къытхуихьар тщымыгъупщэу, къэкIуэнум фIыкIэ дыхуэвгъэлажьэ

2017-05-23

 • Урыс-Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 153-рэ щрикъу махуэм теухуауэ накъыгъэм и 20 – 21-хэм Налшык къалэ щекIуэкIа щыгъуэ-щIэж Iуэхугъуэхэм цIыху куэд кърихьэлIат, дунейр зэрыуэлбанэм емылъытауэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дэтщ Алий-Бердыкъуэ фэеплъ сын

2017-05-23

 • Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Хьэбэз районым щекIуэкIащ Урыс-Кавказ зауэжьым хэкIуэда адыгэхэм я фэеплъ пэкIу. Лъапсэрых зауэр зэриухрэ илъэси 153-рэ щрикъум ирихьэлIэу Алий-Бердыкъуэ къуажэм щагъэува фэеплъ сыным деж удз гъэгъахэр тралъхьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Истамбыл дэс адыгэхэр Щыгъуэ-щIэж махуэм зэхуешэс

2017-05-23

 • Гъэ къэси хуэдэу, Адыгэхэм я Щы- гъуэ-щIэж махуэм теухуа дауэдапщэхэр Тыркум и щыхьэр Истамбыл къалэм щекIуэкIащ. Уэрам зекIуэм хэтыну къыдэ-кIа цIыху миниплIыр Галатасарай ли-цейм деж къыщызэхуэсахэт. ЗекIуэр сыхьэт 21-м деж ежьэри, Истикълал уэрамым нэс кIуэцIрыкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Щхьэгуэш Адэлбий Москва щеджэ ди студентхэм яхуозэ

2017-05-23

 • УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и  Къэрал Думэм и депутат, НэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ комитетым хэт Щхьэгуэш Адэлбий езым и лэжьапIэм щригъэблэгъащ КъБР-м, КъШР-м, Адыгейм щыщу къалащхьэм и вузхэм щеджэхэр. ЗэIущIэр къызэрагъэпэщащ Къэжэр Ланэ и нэIэм щIэту ягъэзащIэ «Адыгэхэр» фондым и «12» проектым хиубыдэу. Абы ипкъ иткIэ Кавказ Ищхъэрэм и республикищым икIауэ Москва щеджэ студент нэхъыфIхэр яхуозэ щэнхабзэм, щIэныгъэм, политикэм, бизнесым, спортым я  IэнатIэхэм щыцIэрыIуэ цIыхухэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Аккаев Азнаур Эверест и щыгум докI

2017-05-23

 • Дунейпсо класс зиIэ къегъэлакIуэ, Урысей и МЧС-м и Iуащхьэмахуэ бгылъагэ къэлъыхъуакIуэ-къегъэлакIуэ гупым и лэжьакIуэ Аккаев Азнаур Эверест бгым и щыгум дыгъуасэ пщэдджыжьыр сыхьэти 4-рэ дакъикъэ 30-м нэсащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Зи гуащIэр мыкIуэщI

2017-05-23

 •  Тау Пщыкъан Къес и къуэр – къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэщ. Лэжьыгъэм зэрыпэрыта зэман кIыхьым къриубыдэу абы зэрихьащ къэралпсо, республикэпсо мыхьэнэ зиIэ IэнатIэ-        хэр. Геофизикэ щIэныгъэм илъэс куэдкIэ пыщIауэ щыта сэ мызэ-мытIэу зэхэсхащ Тау Пщыкъан экономикэ, къэрал IэнатIэхэм щызэфIих  лэжьыгъэфIхэм, и Iуэху зехьэкIэ мардэхэм ятеухуа щытхъу куэд. КъыкIэлъыкIуэу Таур щытащ республикэм и профсоюз зэгухьэныгъэм и пашэу. Нэхъ гъунэгъуу ар къыщысцIыхуар 1993 гъэрщ. Абы щыгъуэ Таур КъБР-м и Парламентым и депутату хахат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Мыадыгэу адыгэбзэ зыджхэр

2017-05-23

 • Нарткъалэ дэт курыт еджапIэ №2-м иджыблагъэ дерс гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ. 7-нэ «А» классым щIэс ныбжьыщIэхэм я деж «Уи Хэкур дахэмэ, лъэщмэ – урогушхуэ!» къыхуеджэныгъэм щIэту къыщызэрагъэпэща урок зэIухар зэхэзышари абы и жэрдэмщIакIуэ нэхъыщхьэри адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэ Къущхьэ ФатIимэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Ерыскъы хьэлэлхэр

2017-05-23

 • Тыркум, Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм, Шри-Ланкам, Белоруссием, Къыргъызым, нэгъуэщI къэралхэм, апхуэдэу Урысейм и щIыналъэхэм езыхэм я IэдакъэщIэкI ерыскъы хьэлэлхэр щагъэлъэгъуащ Къэзан щекIуэкIа Russia Halal Expo выставкэм. Абы хэтащ Ингушым и премьер-министр Гагиев Русланрэ экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Торшхоев Умалатрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Зы щхьэгъубжэ закъуэ» хабзэм тету

2017-05-23

 • Урысейм Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм зэхилъхьащ къалэн куэд зэфIэзы-гъэкI центрхэм (МФЦ) я лэжьыгъэр, цIыхухэм къэрал, муниципальнэ Iуэхутхьэбзэхэр яхуэщIэ-ным теухуар, 2017 гъэм и япэ мазищым щIыналъэхэм зэрырагъэкIуэкIам и рейтингыр. Абы теухуа хъыбарыр къыбгъэдэкIащ УФ-м и Къэрал Советымрэ Урысей Федерацэм и Президентым и деж социально-экономикэ зыужьыныгъэм къащехъулIахэр къэпщытэнымкIэ щыIэ комиссэмрэ 2017 гъэм накъыгъэм и 4-м зэгъусэу Кремлым щрагъэкIуэкIа зэIущIэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-05-23

 • Роухани Хьэсэн щытокIуэ
 •  Ираным щэбэт кIуам щекIуэкIа президент хэхыныгъэхэм щытекIуащ а къэралым и унафэр иджыпсту зыIэщIэлъ Роухани Хьэсэн.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр