ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Накъыгъэ, 2017

Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 153-рэ щрикъум ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. цIыхухэм зэрызахуигъазэр

2017-05-20

 • Накъыгъэм и 21-м илъэси 153-рэ ирокъу хэта псоми гугъуехь инхэр къызыхаха, псом хуэмыдэу адыгэ лъэпкъым гузэвэгъуэшхуэ къыхуэзыхьа Кавказ зауэр зэриухрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ДызыхуэкIуэ зэманым фIыкIэ дыхуэвгъэлажьэ

2017-05-20

 • Мы гъэм накъыгъэм и 21-м илъэси 153-рэ ирокъу адыгэ лъэпкъым и лIакъуэ зыбжанэ къызэщIэзыубыда, игъащIэкIэ мыгъущыжын дыркъуэрэ гуауэшхуэрэ къытхуэзыхьа Кавказ зауэр зэриухрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Адыгэ уситI

2017-05-20

 •  I
 • Уэ уадыгэщ, дэнэ ущымыIэми,
 • Дунейр уи мылъкуми, зы апэсы уимыIэми.
 • Уэ уадыгэщи – уи лъахэмкIэ еплъэкI,
 • ЕплъэкIи, хуэщIэ къыумыгъанэу плъэкI.
 •  
 • Уэ уадыгэщ, зи гур уз уи лъапсэм
 • И теплъэм дэнэ къикIри зрегъэхъуапсэ,
 • Къехъуапсэм ищIэркъым ди щIыр зыщIыр пшэр:
 • Лъы ящIэтарщ дядэжь зытахэм псэр.
 •  
 • Уэ уадыгэщ. Ермоловым щIыгъуахэм
 • Щысхьрабгъу ямыIэу зи лъыр ягъэгъуахэм
 • УраIыхьлы-лыджанэщ, улIэужьщ,
 • УпсэухункIэ ахэри псэунщ.
 •  
 • Лъы защIэщ, гуауэщ адыгэм диIэр тхыдэу,
 • Нэхъ мащIэу дефэу, нэхъ мащIэури дышхыдэу,
 • ЗыкъэзыщIэж ди лъэпкъым хуэщхьэпэн
 • Хуэдлэжьмэ, хэкум псэуэ къыхэнэнщ.
 •  
 • II
 • Ди къуэпсыр куущ, ди тхыдэри лъы защIэщ,
 •  КъэткIуа гъуэгуанэм къытхинэжари мащIэщ,
 •  ИтIани псэуныгъэ – мурад гуащIэр
 •  Адыгэ хэкум ену хуэлэжьэху,
 •  
 •  Уэрэду, щIакхъуэ Iыхьэу, гъатхэ псынэу,
 •  ЩIэныгъэм ич лъэбакъуэу е псэупIэу,
 •  Сабий щыгъыныр зыгъэбыдэ дыпIэу
 •  Ди шэрджэс гъащIэм ныхэтлъхьэхукIэ Iуэху,
 •  
 •  Хьэршым кIуэжахэм я псэр нэхъ зэгъэнущ,
 •  Къызыхуеплъых ди гъащIэр нэхъ гъэгъэнущ,
 •  Псэум ди къалэн тэмэмри арагъэнущ,
 •  Дехуэхыу – ди псэр хьэршым изэгъэху.
 •  БЕЩТОКЪУЭ Хьэбас.

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-05-20

Сурэтыр УФ-м и цIыхубэ художник Пащты Герман ищIащ

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2017-05-20

 • Накъыгъэм и 20, щэбэт
 • Метрологием и дунейпсо махуэщ
 • Индыл псым и махуэщ. Индыл Урысейм и мызакъуэу, Европэми щынэхъ псышхуэхэм ящыщщ – абы и кIыхьагъыр километри 3700-рэ мэхъу.
 • 1939 гъэм «КъБР-м и цIыхубэ артист», «КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ», «КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджа-кIуэ» цIэ лъапIэхэр ягъэуващ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Газетхэмрэ журналхэмрэ къезыгъэхьхэм папщIэ

2017-05-20

 • Федеральнэ пощт связым и Управленэу КъБР-м щыIэм и IуэхущIапIэхэм накъыгъэм и 21-м нэсыху газет, журнал щхьэхуэхэм ящыщу 2017 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къагъэхьынухэм нэхъ пуду Iэ щыщIэвдз хъунущ. А Iэмалыр къэвгъэсэбэп фигу нэхъ ирихь къыдэкIыгъуэхэр къевгъэхьын папщIэ.
 • Пощтым и IуэхущIапIэхэм фыкъыдогъэблагъэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-05-20

 • Къару къэугъуеижыпIэ
 • ЦIыху тхыдэм зауэр сыт щыгъуи зэрыхэувэр гуауэшхуэ къызэзынэкI, къыкIэлъыкIуэ ныбжьыр щIэин хьэлъэкIэ зыгъэгухэ къэхъукъащIэущ. Урымхэм зэрыжаIэм ещхьу, гъащIэ егъэджакIуэ мыхъуу, ар лъэпкъхэмрэ динхэмрэ зэзыушт щхьэусыгъуэ щыхъур мащIэкъым. Зауэм и ущие гуащIэм цIыхухэр щхьэхуимыту зэгурыIуэныгъэм, щабагъэм, тэмакъкIыхьагъым къыхуегъэуш. Апхуэдэ щапхъэ хуэмурэ мэхъу щхьэхуимыту нэгъуэщIынэкIэ дызэзыгъэплъ Кавказ зауэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-05-20

 • Адыгэм игъогу – ЛIым иусэ-гупшыс
 • Усэ тхылъ Iужъуищ дахэу сапашъхьэ илъым зы гушхогъэ-пытагъэ, гулъытэгъое гугъэуз шъэф макIэ горэ апкъынэ-лынэмэ къахалъхьэ. Лъэпкъым къырыкIогъэ пстэур зэхэозгъэшIэрэ гупшысэ, усэ ыкIи псэлъэ-тхыпхъэ пэпчъ джары къызэрэуатэрэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-05-20

 • ТIасхъэщIэхым и гукъэкIыж
 • Урыс-Кавказ зауэжьым и лъэхъэнэм пащтыхь Николай Езанэм и унафэ щхьэхуэкIэ Кавказым къагъэкIуауэ щытащ штабс-капитан Торнау Фёдор, адыгэхэм я цIыху бжыгъэр зыхуэдизыр къищIэн, къуажэхэр здэщыс щIыпIэхэр, жылагъуэхэм уезышалIэ гъуэгухэр, къуршыпс Iэлхэм я икIыпIэхэр, нэгъуэщIхэри IупщIу зэхэхауэ зэрыт топографическэ картэ зэхигъэувэн папщIэ. Ар адыгэ Хэкур къизэуну къигъэкIуа дзэм сэбэп хуэхъунут.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-05-20

 • Жыжьэ-гъунэгъу
 • Кавказ зауэр еух, е 1864 гъэм накъыгъэм и 21-м
 • 1864 гъэм накъыгъэм и 21-м дунейр уфауэ, кIагъэпшагъэу, къепсэпсауэу нэху щащ. Къуэбыдэ (Мзымтащхьэ, убыххэм я лъахэм) щиувыкIа дзэм я гуфIэгъуэт: Кавказ зауэр иухат, абы и саулыкъукIэ Къуэбыдэ нобэ парад щекIуэкIынут.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха