ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Накъыгъэ, 2017

КIуэкIуэ Ю. А. къызэригъэувам тету, КъБР-м и Правительствэм и дачэр иратащ сабий ныкъуэдыкъуэхэр, зи лъэм тэмэму зэримыхьэхэр щагъэхъуж «Лэгъупыкъу» республикэ центрым

2017-05-19

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий къызэригъэувам тету, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм Долинск (Налшык, Сочэ и цIэр зезыхьэ уэрамдэкI, 3) щиIэ дачэмрэ абы иIыгъ щIымрэ 2017 гъэм накъыгъэм и 17-м иратыжащ сабий ныкъуэдыкъуэхэм, зи лъэм тэмэму зэримыхьэхэм щеIэзэ «Лэгъупыкъу» республикэ центрым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Iуащхьэмахуэ и щыгури Кавказ къуршхэри жэщми махуэми къэзыгъэлъэгъуэну камерэхэр ягъэуващ

2017-05-19

 •  Европэм щынэхъ лъагэ дыдэ Iуащхьэмахуэ и Ищхъэрэ джабэм щагъэуващ жэщми махуэми тегъэпсауэ Iуащхьэмахуэ и щыгумрэ Кавказ къуршхэмрэ къэзыгъэлъэгъуэну веб-камерэу тIу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-05-19

 • Европэм визэншэу кIуэну хуит ящI
 • Европарламентым и зэхуэсым дыгъуасэ Iэ щытрадзащ Украинэм щыпсэухэр  ЕС-м и къэралхэм визэншэу ихьэну хуит зыщI тхылъхэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

2017-05-19

 • Урысейм щагъэлъапIэ урыс хьэкум и махуэр
 • Тэтэрстан Республикэм и Печатым и махуэщ
 • Тыркум щагъэлъапIэ щIалэгъуалэмрэ спортымрэ я махуэр
 • 1649 гъэм Инджылызыр Республикэ хъуащ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и цIыхубэ усакIуэхэу КIыщокъуэ Алимрэ Кулиев Къайсынрэ я цIэхэр зытетха фэеплъ пхъэбгъу

2017-05-19

 • КъБР-м и цIыхубэ усакIуэхэу, Дон Iус Ростов хуит къэзыщIыжахэм яхэтахэу КIыщокъуэ Алимрэ Кулиев Къайсынрэ я цIэхэр зытетха фэеплъ пхъэбгъур пщэдей щагъэувынущ Ипщэ Федеральнэ университетым ЩIэныгъэ нэхъыщхьэмкIэ и Кавказ Ищхъэрэ щIэныгъэ центрым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Сабий зеиншэхэм унэ ират

2017-05-19

 • Накъыгъэм и 15-м Тэрч щIыналъэм щыщ сабий зеиншэ зыбжанэм унэщIэхэр иратащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-05-19

 • Адыгагъэм щIапIыкIам и щапхъэ
 •  ХьэрычэтыщI, политик, унафэщI Щэумэн Хьэзрэт теухуауэ Интернетым куэд къыщыбгъуэтынущ, абы и гупсысэкIэр, и дуней тетыкIэр, и лэжьэкIэр щапхъэу Урысей псом къыщалъытэри.
 • Абыхэм ящыщ гуэрхэм фыщыдгъэгъуэзэну дыхуейт, щхьэусыгъуэ хъарзыни щыщыIэкIэ – накъыгъэм и 1-м Щэумэныр илъэс 80 ирикъуащ.
 • Дриплъэжынти адыгэлIым къикIуа гъуэгуанэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Ерчэн Темболэт Хъусен и къуэр

2017-05-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ – и ныбжьыр илъэс 59-м иту зэуэзэпсэу лIащ къэрал, хозяйствэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Ерчэн Темболэт Хъусен и къуэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-05-19

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 22
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «ЦIыху». КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, лъахэхутэ Шаханов Тимур къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Щам адыгэхэр. МамырщIэкъу ящыгъупщэжахэр» (16+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.10 «Тщыгъупщакъым» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.45 «Микрофоныр – сабийхэм». КIыщ Эльвирэ (6+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр