ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Накъыгъэ, 2017

2017-05-18

 • Щыгъуэ-щIэж махуэм зыхуагъэхьэзыр
 • Адыгей.Урыс-Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 153-рэ зэрырикъум, абы хэкIуэдахэм я Щыгъуэ-щIэж махуэм зыхуэгъэхьэзырынымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым  и къыкIэлъыкIуэ зэIущIэ Мейкъуапэ щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-05-18

 • Къамыгъэсэбэпыну пIэрэ  Iэщэ?
 •  Донецкэ, Луганскэ цIыхубэ республикэхэр Украинэм хагъэхьэжыну афIэ-кIа емыныкъуэкъуну, абы щыгъуэми Iэщэ къамыгъэсэбэпыну зэрамурадыр жиIащ Украинэм зыхъумэжыныгъэмкIэ и министр Полторак Степан.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

2017-05-18

 • Музейхэм я дунейпсо махуэщ. Музейхэм я дунейпсо советым и конференцэм 1977 гъэм къыщащта унафэм ипкъ иткIэ ягъэлъапIэ.
 • УФ-м и Балтие флотым и махуэщ
 • Урысейм щагъэлъапIэ Славян тхыбзэмрэ щэнхабзэмрэ я махуэр
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэпсэм и джэмакъ

2017-05-18

 • Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Iуэхугъуэ дахэ – адыгэ хабзэм, бзэм, IуэрыIуатэм, тхыдэм теухуауэ щIэблэм я щIэныгъэр здынэсыр ягъэлъэгъуащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хэкур зэрыгушхуэ щIэныгъэлI

2017-05-18

 • УФ-м, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, Информатизацэм- кIэ дунейпсо академием, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием, ЩIэныгъэхэмрэ гъуазджэхэмкIэ Петровскэ академием я академик, физи-ко-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор ХъуэкIуэн Хьэзрэталий Беслъэн и къуэр ди республикэр, къэралыр зэрыгушхуэ еджагъэшхуэхэм ящыщщ. Абы бгъэдэлъ щIэныгъэ куумрэ зэфIэкI лъагэхэмрэ къыхуахьа щIыхьыцIэхэм хохьэ ар Ипщэ федеральнэ университетым щIыхь зиIэ и профессору зэрыщытри, РАН-м ТеплофизикэмкIэ и лъэпкъ комитетым и бюром зэрыхагъэхьари, физикхэм я Налшык школ цIэрыIуэм и пашэу зэрыщытри, нэгъуэщIхэри. ЩIэныгъэлI щыпкъэм, лъэпкъым и нэхъыжьыфIхэм ящыщым и ныбжьыр нобэ илъэс 85-рэ ирокъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ПсэзэпылъхьэпIэ

2017-05-18

 • Хэку зауэшхуэм и тхыдэм хэтщ лIыгъэрэ хахуагъэкIэ, гуIэгъуэрэ бэлыхькIэ гъэнщIа напэкIуэцI куэд.     Ауэ щыхъукIи, абыхэм къахощ цIыхубэ насыпыншагъэкIэ, лIыгъэшхуэрэ шыIэныгъэкIэ нэгъуэщI зыри зыпэмыувыфын зы напэкIуэцI. Ар Ленинград блокадэрщ. Махуэ 900-кIэ, 1941 гъэм и бадзэуэгъуэм и 10-м къыщыщIэдзауэ 1944 гъэм и шыщхьэуIум и 9 пщIондэ, екIуэкIа а псэ-зэпылъхьэпIэ Iуэхур хъуащ Хэку зауэшхуэм и зэпэщIэувэныгъэ нэхъ кIыхь дыдэ. Нэмыцэ генерал-фельдмаршал Лееб Вильгельм и унафэм щIэт «Ищхъэрэ» дзэ гупышхуэм хэт бий зауэлIхэм япэу япэщIэувахэм ящыщащ ди хэкуэгъу щIалэ, авиацэм и сержант Махъцы Iэбу Шэмсэдин и къуэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

2017-05-18

Кавказ эскадроным хэт къэбэрдей зауэлIхэм загъасэ. Сурэтыр Гебенс А. И. ищIащ. 1861 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

АБРЭДЖХЭР

2017-05-18

 • Къалэмбий (КIашэ Адэлджэрий)
 • Адыгэ хъыбар
 •  (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№76, 80-81, 87-хэм итщ).
 •  …Дызэбгрыжащ. Зы гуп сакIэщIэпщхьэри, фочыр сшиящ, я нэхъ пIащэм тезгъапсэри кIакхъум сыIэбащ. КIакхъум сыщыIэбэм, си гур къикIэзызыкIащ: сыт ар щIэзукIыр? Сыкъилъагъуркъым, и щIыб къэгъэзащ, Iэщэншэщ. КъуэгъэнапIэ фочауэм нэхъ къэрабгъэ къэхъун! ИгъащIэм цIыхум хэзбжакъым къуэгъэнапIэ фочауэр… Сыкъэтэджыжащ, IуащхьэмкIэ сунэтIыжын мурад сщIауэ. Асыхьэтым къуажапщэмкIэ фоч макъ къыщыIуащ, абы етIуанэ шэри, ещанэри, еплIанэри кIэлъыуащ. ЦIыхур аргуэру зэрызехьэ хъуащ, дыгъужь зыхэлъэда мэлым хуэдэу зэхэлъэдэжащ. Зи псэм еджэм и макъ зэхызох, щхьэщIыбкIэ джэлари солъагъу… Си напэр мэс сызэрытаучэлыншэм щхьэкIэ – сыт къысхужаIэн си шынэхъыжьымрэ Исмелрэ?.. Къэрабгъафэ къызаплъынкIэ сышынащ. Згъэзэжри нетIрей гупым сакIэщIэпщхьащ, хьэщэхурыпхъуэ пэлъытэу; фочыр хуэмурэ сIэтащ. Си Iэр аргуэру мэкIэзыз, си лъэр щIоху. «Апхуэдизу ухуэмыху уэ!» – зэхэсх хуэдэщ макъ гуэр. МафIэсым гузасэу хэплъэ джанэпцIанэм и щIыб изубыдэри си нэр суфIыцIащ… СщIэжыркъым Iуащхьэм сызэрынэсыжар.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха