ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Накъыгъэ, 2017

Вольфрамымрэ молибденымрэ къыщIэхыныр Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэтегъэувэжыным «КРСК» акционер зэгухьэныгъэри елэжьынущ

2017-05-17

 • Вольфрамымрэ молибденымрэ я Тырныауз къыщIэхыпIэр зэтегъэувэжынымрэ рудам елэжьынымкIэ стратегие мыхьэнэ зиIэ проектыр гъэзэщIэным «Ростех» къэрал компаниемрэ «Вольфрам» компание» акционер зэгухьэныгъэмрэ къадэкIуэу «Кавказ Ищхъэрэм зегъэужьынымкIэ корпорацэ» акционер зэгухьэныгъэри къыхохьэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЦIыху куэд щопэкIу

2017-05-17

 • Iуащхьэмахуэ муниципальнэ щIыналъэм и пресс-IуэхущIапIэм и унафэщI Тарим Алисэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, гъатхэм и «гуащIэгъуэ» мы махуэхэми Бахъсэн и псыхъуащхьэхэм куэду уащрохьэлIэ лыжэрэ сноубордхэмкIэ къэжыхьыныр зи щIасэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iуащхьэмахуэ папщIэ Iэ дывгъэIэт!

2017-05-17

 • Дызэрыт мазэм и кIэухым къапщытэжынущ спорт индустрием пыщIа зэпеуэ нэхъ хьэлэмэт дыдэхэм ящыщ зым кърикIуахэр. «Спорт индустрием щыпашэхэр» саугъэтыр къэхьыным теухуа конкурсыр гъатхэпэм къызэIуахащ икIи абы хэтыну кърагъэблэгъауэ щытащ Урысейм и щIыналъэ псори. Мы IэIэтым дэтхэнэ зы цIыхуми къыщыхилъхьэ хъунут саугъэтыр зыхуэфащэу къилъытэ кандидатыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Адыгэ хэкум» фрагъэблагъэ

2017-05-17

 • Адыгэ лъэпкъым и фэеплъ махуэм ГъукIэпщокъуэ Щауэмир и «Адыгэ хэку» анимацэ спектаклым еплъыну хуей псори къыдогъэблагъэ. Ар теухуащ 1763 – 1864 гъэхэм екIуэкIа гузэвэгъуэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Нобэ

2017-05-17

 •   Электросвязымрэ хъыбарегъащIэ зэгухьэныгъэмрэ я дунейпсо махуэщ. 1865 гъэм къызэрагъэпэщащ Электросвязым и дунейпсо зэгухьэныгъэр.
 •  Гу узыфэхэм ебэныным и дунейпсо махуэщ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-05-17

 • Жэуап  пыухыкIа игъуэтакъым
 • УФ-м и Президент Путин Владимир нэгъуэщI къэрал журналистхэм нэхъ щIэх-щIэхыурэ къратхэм ящыщщ и кандидатурэр къыкIэлъыкIуэ президент хэхыныгъэхэм къыщигъэлъэгъуэным е къыщимыгъэлъэгъуэным теухуа упщIэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунейм щыхъыбархэр, Хэха

2017-05-17

 • ООН-м  и  лIыкIуэм  хуозэ
 • Абхъаз.Республикэм и Президент Хаджимбэ Рауль дыгъуасэ хуэзащ ООН-м зыужьыныгъэмкIэ и программэм зэпымыууэ и лIыкIуэ Скотт Нилс.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

«БлэукIа» снайперым и хъыбар

2017-05-17

 • Хэку зауэшхуэм хэтахэм ящыщщ си адэ Унэж Хьэждаут Мэрем и къуэр. Ар 18-нэ десантыдзэм и хы лъэсыдзэм хэту Новороссийск деж щызэуащ. «Малая Земля» жыхуаIэ щIыгур километр зэбгъузэнатIэ 30 хъууэ аращ, ауэ мыхьэнэшхуэ иIэти, совет зауэлI мин 12 – 15-м махуэ 225-кIэ ар яIыгъащ, бийр кърамыгъэкIуалIэу. НэгъуэщIу хъунутэкъым: Таманымрэ Кърымымрэ хуит къащIыжын щхьэ- кIэ, Новороссийск яIыгъын хуейт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

СцIыхуу щымытами, срогушхуэ

2017-05-17

 • Мы махуэхэм куэдым ягу къагъэкIыж илъэс 72-рэ и пэкIэ иуха зауэ гуащIэр, Хэкум папщIэ зи псэр зыта я Iыхьлыхэр, абы и мафIэ лыгъейм кIуэцIрыкIыфу ТекIуэныгъэ къытхуэзыхьа зауэлI хахуэхэр. Псы куэди ежэхащ абы лъандэрэ. Ауэ сыт хуэдиз зэман дэмыкIами, а зауэм цIыхухэм  я гум трилъхьа уIэгъэр нобэр къыздэсым кIыжакъым. А зауэр зи нэгу щIэкIахэр мащIэ хъуащ, ауэ зи бын, зи щхьэгъусэ, зи адэ, зи Iыхьлы хэкIуэдахэм яуса гъыбзэхэр иджыри зэхыбох. Унагъуэ куэдым  зауэжь   блэкIам къатригъэпсыха гуауэм хущIагъэкIа нэпсыр гъущакъым. Адэ-анэ дапщэ игъэгуIа а зауэ бзаджэм, зи псэугъуэ, зи дахэгъуэ бын дап-щэ хэкIуэда мафIэ лыгъейм?! ГуIэгъуэм и гуIэгъуэжт, мы си тхыгъэр зытеухуа, ХьэпцIей къуажэм щыпсэуа Темрокъуэ Барэсбий и унагъуэм къытепсыха гуауэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Уэтей ФуIэд тщыгъупщэнукъым

2017-05-17

 • Щамым къикIыжу Хэкужьым къэзыгъэзэжа ди лъэпкъэгъухэм я нэхъыжь дыдэ Уэтей ФуIэд иджыблагъэ дунейм ехыжащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ