ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Накъыгъэ, 2017

КIуэкIуэ Ю. А. иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэр, ЩIэныгъэм и махуэр, республикэр езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ Зэрырикъур гъэлъэпIэным зыхуэгъэхьэзырыным теухуа зэIущIэ

2017-05-16

 • КъБР-м и Правительствэм и Унэм республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А.  дыгъуасэ щригъэкIуэкIащ КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэр, ЩIэныгъэм и махуэр, республикэр Урысей къэралыгъуэм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъум зыхуэгъэхьэзырынымрэ гъэлъэпIэнымрэ теухуа зэIущIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Гъагъэ, дуней!

2017-05-16

 • Къубэ-Тэбэ дэт курыт еджапIэ №1-м и школакIуэхэм ЩIыуэпсым и илъэсым хиубыдэу «Гъагъэ, дуней» зыфIаща IуэхугъуэфI ялэжьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Утыку итыкIэ зэращIэр нэрылъагъу пщызыщI

2017-05-16

 • Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм къыхыхьэ IэмалыщIэхэм тету, анэдэлъхубзэр егъэджы-нымкIэ бгъэдыхьэкIэщIэхэр къэгъэнэхуэным, Iэзагъ ин яхэлъу ахэр зи лэжьыгъэм хэзыпщэф курыт школхэр, сабий IуэхущIапIэхэр, егъэджакIуэхэр, гъэсакIуэхэр гъэпэжэным, абыхэм я зэфIэкIым псори щыгъэгъуэзэным хуэгъэпса «Си бзэ – си псэ, си дуней» фестиваль-зэпеуэм 2017 гъэм кърикIуахэр наIуэ щащI гуфIэгъуэ зэхыхьэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Шэджэм къалэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Нобэ

2017-05-16

 • Ставрополь крайм и махуэщ
 • Биографхэм я махуэщ
 • 1744 гъэм Урысейм и пащтыхь гуащэ Елизаветэ Пётр и пхъум Iэ щIидзащ цIыхум              и хьэкумыр укIкIэ ящIэну зэрыхуимытым теухуа унафэм.
 • 1768 гъэм Урысейм и пащтыхь гуащэ Екатеринэ ЕтIуанэм унафэ ищIащ Пётр Езанэм фэеплъ хуэщIыным теухуауэ. Ар иджы «Гъуаплъэм къыхэщIыкIа шууей» фэеплъу Санкт-Петербург дэтырщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ПсэупIэ унэхэр ягуэш

2017-05-16

 • Шэрэдж щIыналъэм хыхьэ Къэщкъэтау жылэм иджыблагъэ щекIуэкIащ гуфIэгъуэ зэIущIэ. Ар теухуауэ щытащ щIыналъэм щыщ сабий зеиншэхэмрэ адэ-анэм я жьауэм щIэмытыжхэмрэ псэупIэ унэхэр етыным. Апхуэдэ къэ-рал гулъытэ ягъуэтащ районым и цIыхуихым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

ЩIалэгъуалэ зэхыхьэм кIуэнухэр феужьэрэкI

2017-05-16

 • «Мэшыкъуэ-2017» щIалэгъуалэ зэхыхьэм кIуэнухэм зрагъэтх хъунущ бадзэуэгъуэм и 1 пщIондэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-05-16

Адыгэ офицерхэм Кавказ эскадрон ныкъуэм къулыкъу щащIэ. Сурэтыр Ладюрнер Алексей ищIащ. 1848 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Абрэджхэр

2017-05-16

 • Къалэмбий (КIашэ Адэлджэрий)
 • Адыгэ хъыбар
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№76, 80-81-хэм итщ).
 • …Псыжь адрыщI щыдгъэхъам и гугъу зымахуэ пхуэсщIыжащ. Апхуэдэ мащIэ дыхэта дэ! А псор пхуэсIуэтэжыфынкъым. ПхуэсIуэтэжа мащIэри щыхьэт техъуэркъэ мафIэ лыгъейм дыхэту гъащIэр зэрытхьар. ЗекIуэ и вакъэ лажьэркъым, жаIэ. МылъкуфI зэрыдугъуеям и гугъу умыщIыххи, пщIэ диIэ хъуащ. Хэхэсу далъытэжыртэкъым, къуажэм пщIэрэ цIэрэ зиIэу дэсым дыхабжэ хъуащ. Си шынэхъыжьым и акъылым и хьэтыркIэ жылэ щIалэгъуалэм дакъыхэщырт, хасэ зэхыхьэмэ, ди адэм жьантIэр къылъысырт. ЗэдауитIыр абы къечэнджэщырт, ди адэм и псалъэм пщIэшхуэ игъуэтат. ПцIыр сыткIэ щхьэпэ, абрэджхэм я пщIэр кIуэ пэтми нэхъ лъагэ зэрыхъур зи мыщIаси щыIэт. Къыдэфыгъуэнрэ къыдэижынрэ дгъуэтырт, къыдэбиипи диIэнтэкъэ. ФIэлIыкIрэ гуащIэрэ димыIатэмэ, зы махуэм къетхьэлIа къуентхъ щхьэкIэ далъытэну къыщIэкIынтэкъым. Ди дэтхэнэ ежьэми, хасэм и пащхьэ къыщытпсэлъ дэтхэнэ псалъэми ди лъабжьэр быдэ ящI зэпытт. Iэджэ цIыхугъэрэ ныбжьэгъурэ къытхуэхъуащ, ди унэр цIыху кIуапIэт, ди шыгъупIастэ деблэртэкъым. Абазэхэм я деж щыдгъуэта пщIэмрэ лъытэныгъэмрэ зыхуэдизыр къыбгурыIуэнщ, дызыдэс къуажэм и тхьэмадэ Хьэнцэ Хьэрун и пхъур си шынэхъыжьым къызэрыритар бжесIэмэ. Дэ, пщызбзыщIынкъыми, дыуэркъ унагъуэ къызэрыгуэкIт, ди адэшхуэр пщым и лыгъавэу щытауэ аркъудейт…
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«ЩыIащ зауэ, щыIащ текIуэныгъэ»

2017-05-16

 • А фIэщыгъэм щIэту накъыгъэм и 5-м Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн къыщызэIуахащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

АкъылыфIэхэр ягъэпажэ

2017-05-16

 • Сабий творчествэмкIэ республикэ унэм щекIуэкIащ «Гостеприимный Кавказ» урысей лъахэхутэ зэпеуэ-конференцымрэ егъэджакIуэхэм я семинарымрэ. Зэхыхьэхэр къызэрагъэпэщащ «Интеллектуально-творческий потенциал России» лъэпкъ егъэджэныгъэ программэм, щIэныгъэхэмкIэ «Интеллект будущего» урысейпсо академие цIыкIум (МАН) и республикэ къудамэм, егъэджэныгъэм, щIэныгъэм, щэнхабзэм зегъэужьынымкIэ «Обнинский полис» центрым, «Урысей географие зэгухьэныгъэ» урысейпсо IуэхущIапIэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм, КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм Сабий творчествэмкIэ и республикэ унэм я лэжьакIуэхэм. Проектым и унафэщIыр Обнинск къалэм щыIэ «Интеллект будущего» МАН-м и Iэтащхьэм и къуэдзэ Синицинэ Ольгэщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ