ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Накъыгъэ, 2017

Шинкубэ Бэгърат и щIыхькIэ

2017-05-13

 • Мы махуэхэм Абхъаз Республикэм щокIуэкI АР-м и цIыхубэ усакIуэ, тхакIуэ, IуэрыIуатэдж, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ Шинкубэ Бэгърат къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум теухуа Iуэхугъуэхэр. Накъыгъэм и 11-м Абхъазым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым щызэхэтащ нэгъуэщI къэралхэм къикIа, бысым республикэм щыщ тхакIуэхэр, усакIуэхэр, щIэныгъэлIхэр, интеллигенцэр зыхэта щIэныгъэ-практикэ конференц. ЕтIуанэ махуэм Шинкубэ и фэеплъым деж пэкIу щекIуэкIащ, абы удз гъэгъахэр тралъхьащ. Абдеж школакIуэхэр къеджащ усакIуэм и IэдакъэщIэкIхэм щыщ усэхэм, апхуэдэуи Абхъаз Республикэм и Президент Хаджимбэ Рауль тхакIуэр псалъэ гуапэкIэ игу къигъэкIыжащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Фэеплъу щы къызэIуахащ

2017-05-13

 • ТекIуэныгъэ Иным и махуэм Дзэ Плъыжьым и зауэлIхэм я фэеплъхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и жылагъуэу щым къыщызэIуахащ. А Iуэхум иращIэкIа дауэдапщэхэр щекIуэкIащ Дзэлыкъуэ районым щыщ ЯтIэкъуэ къуажэм, Шэрэдж районым щыщ Къэщкъэтау поселкэм, Лэскэн районым щыщ Урыху къуажэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Ди къуэш республикэхэм

2017-05-13

 •   Депутатым и гулъытэ
 •  Адыгей. Республикэм и цIэкIэ Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутат Хьэсанэ Мурат Адыгейм и Сабий унэм щыIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ХэкIуэдахэр ягу къагъэкIыж

2017-05-13

 • Налшык къалэм и клиникэ сымаджэщ №1-м и лэжьакIуэхэм ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэм ирихьэлIэу удз гъэгъахэр тралъхьащ медицинэм и лэжьакIуэу Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъым. Ар илъэс 30 и пэкIэ дохутырхэмрэ медсестрахэмрэ я мылъкукIэ яухуащ. Хабзэ зэрыхъуауэ, зэхыхьэр ирагъэжьэным и пэ къихуэу, къызэхуэсахэр зауэм хэкIуэдахэм зы дакъикъэкIэ яхуэщыгъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Фэ фхузэфIэкIар тщыгъупщэнукъым

2017-05-13

 • Хэку зауэшхуэм и гугъуехьхэр зыгъэва нэхъыжьыфIхэм зымащIэкIэ нэхъ мыхъуми уегуэпэныр, абыхэм дэрэжэгъуэ ептыныр уасэ зимыIэщ. ТекIуэныгъэм и махуэшхуэр щагъэлъапIэм хиубыдэу Дыджэш Лидэ зи унафэщI ЦIыхубзхэм я Налшык советымрэ къалащхьэм и Пенсионерхэм я зэгухьэныгъэмрэ щыхьэрым дэт сабий макъамэ школ №2-м зэIущIэ гуапэ щрагъэкIуэкIащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Мамырыгъэм къыхуезыджэщ пхъэм къыхэщIыкIа танкыр

2017-05-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэр автомобиль-гъуэгу колледжым и пщIантIэм накъыгъэм и 5-м щекIуэкIа пэкIур ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 72-рэ щрикъум траухуат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Адыгэбзэр зэрызэбгъэщIэн макъылъэ

2017-05-13

 • Иджыблагъэ дунейм къытехьащ ТхыдэмкIэ, филологиемрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ институтым Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм я литературэмрэ IуэрыIуатэмкIэ и кафедрэм и доцент, филологие щIэныгъэм я кандидат Абазэ Албэч игъэпса «Адыгэбзэ макъылъэ» мультимедие проектыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Вагъуэ цIыкIум» фрегъэблагъэ

2017-05-13

 • Ди къэралым и щIыпIэ куэ-дым ехъулIэныгъэ яIэу зыкъыщызыгъэлъэгъуа, хэгъуэгу, урысейпсо зэпеуэхэм пашэныгъэ щызыубыда, щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий къэфакIуэ ансамблыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэситху щрикъум ирихьэлIэу нэгузыужь концерт зэхешэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Мы махуэхэм

2017-05-13

 • Накъыгъэм и 13, щэбэт
 • УФ-м и Тенджыз ФIыцIэ флотым и махуэщ. 1783 гъэм тенджыз ФIыцIэм къыщызэрагъэпэщащ Урысей флотыр.
 • 1754 гъэм пащтыхь гуащэм, Пётр Езанэм ипхъу Елизаветэ, унафэ ищIащ Урысейм япэ къэрал банк къыщызэгъэпэщыным теухуауэ.
 • 1829 гъэм Пушкин Александр Москва кърагъэкIри, Кавказым щызауэ дзэм хагъэхьащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-05-13

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 15
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 МасрестлингымкIэ Урысей чемпионатым къратыкI репортаж (12+)
 • 6.45 «Абаза в Кабарде» тхылъыр утыку кърахьэ (12+)
 • 7.10 «ЦIыху». КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, лъахэхутэ Шаханов Тимур къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр