ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Накъыгъэ, 2017

КъБР-м и Iэтащхьэр хуэзащ Япэ каналым и «Макъ. Сабийхэр» проектым ехъулIэныгъэшхуэ къыщызыхьа Хекилаевэ Денизэ

2017-05-12

 • КIуэкIуэ Юрий КъБР-м и Правительствэм и Унэм щыхуэзащ «Макъ. Сабийхэр» уэрэджыIакIуэхэм я зэпеуэу иджыблагъэ екIуэкIам и фина-лым нэса Хекилаевэ Денизэ. Республикэм и Iэтащхьэм и деж а махуэм щыхьэщIащ Денизэ и анэмрэ и шыпхъу нэхъыщIэ Лалинэрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм, Хэха

ГукъыдэжкIэ гъэнщIат

2017-05-12

 • ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 72-рэ щрикъу махуэшхуэм теухуа дауэдапщэхэм хэтащ КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министерствэм и лэжьакIуэхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Нобэ

2017-05-12

 • Медсестрам и дунейпсо махуэщ
 • Израилым и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
 • 1731 гъэм Ладогэ псыдэжыпIэм кхъухьхэр щызекIуэу хуежьащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Абхъазым и цIыхубэ усакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Шинкубэ Бэгърат къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу

2017-05-12

 • Пэжыр зи  гъуазэу  псэуа
 • 1912 гъэм дунейм къытехьащ Гулиа Дмитрий и усэхэр щызэхуэхьэса тхылъ. АбыкIэ зэхэубла хъуащ ди къуэш абхъазхэм я тхыбзэмрэ литературэмрэ. Гулиа Дмит-рий зэхиубла литературэм и къару илъыгъуэщ нобэ, абы щолажьэ зи гуащIэр ин, зи псалъэр жан тхакIуэ, усакIуэ куэд – я лъэпкъ литературэм и фIыцIэ жыжьэ щагъэIун яхузэфIэкIауэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Убыххэм я иужьрей хасэ

2017-05-12

 • Шинкубэ Бэгърат
 •  «ЖылакIэ»  романым  щыщ  пычыгъуэ
 •  Тыркум дыкъэIэпхъуа нэужь, меджлискIэ еджэу зэхэтхащ абы, ди хэкум хасэкIэ дыщеджэрт, лъэпкъым и унафэр зыIэщIэлъри арат. ЦIыху пщыкIуз хэст хасэм, садзхэмрэ ахъчыпсохэм-рэ я цIэкIи цIыхуитI; садзхэмрэ ахъчыпсохэмрэ абхъаз лъэпкъщ, ауэ а лъэхъэнэм ди дежкIэ нэхъ зыкърагъэщIат.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зэныбжьэгъугъэм и нэщэнэу

2017-05-12

 • ЗэрытщIэщи, ди республикэм щIыналъэ куэдым щэнхабзэ, гъуазджэ зэпыщIэныгъэхэр яхуиIэщ. Хабзэ дахэ хъуауэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и музейхэм щIэх-щIэхыурэ щагъэлъагъуэ нэгъуэщI щIыпIэхэм щыщ сурэтыщIхэм я лэжьыгъэ купщIафIэхэр. Апхуэдэу КъБР-м и Лъэпкъ музейм утыку къыщрахьащ Краснодар крайм и «Урысейм и сурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэ» IуэхущIапIэм и художникхэм я IэдакъэщIэкIхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Тау Валерэ и ехъулIэныгъэ лъагэ

2017-05-12

 • Ди къэралым и ищхъэрэ къалащхьэ Санкт-Петербург иджыблагъэ щекIуэкIащ «Основы безопаснос-ти жизнедеятельности» (ОБЖ) предметымкIэ екIуэкIа урысейпсо олимпиадэм и иужьрей Iыхьэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу абы хэтащ Тау Валерэ. Хэтам и мызакъуэу, ди гуапэ зэрыхъущи, къэралпсо зэпеуэм щытекIуащ, щалъхуа щIыналъэм и пщIэр лъагэу иIэту.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Сыжажэ Мартин Дунейпсо Кубокыр къехь

2017-05-12

 • Мы махуэхэм Мэзкуу къалэм щекIуэкIащ пауэрспортымкIэ Дунейпсо Кубокыр къэхьыным хухэха зэхьэзэхуэхэр. Ар къызэрагъэпэщащ «Витязь» зэгухьэныгъэр яхэту.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Я хьэрхуэрэгъухэр къалъэщIохьэ

2017-05-12

 • «Сибирь» (Новосибирск) – «Спартак-Налшык» (Налшык) – 1:0 (0:0). Новосибирск. «Спартак» стадион. Накъыгъэм и 10-м. ЦIыху 500 еплъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Хьэвжокъуэ Маждэ дигу илъынущ

2017-05-12

 • США-м хъыбар гущIыхьэ къикIащ. Дунейм ехыжащ адыгэ бзылъхугъэ цIэрыIуэ Хьэвжокъуэ Маждэ. Иорданием къыщалъхуа, иужьрей илъэсхэм Америкэм щыпсэуа Маждэ куэдым къацIыхурт адыгэ Iуэхум зэрыхуэжыджэрымкIэ, хамэ щIыпIэ къыщалъхуами, адыгэпсэ зэриIэмкIэ, хамэщIымрэ хэкужьымрэ зэлъигъэIэсу, къэзылъхуахэм яхуэфащэу дунейм зэрытетамкIэ. Ар ящыщщ дэнэ щыIэ адыгэри зэригъэуIуу лажьэ Дунейпсо Адыгэ Хасэр къызэгъэпэщыным, къалэн щхьэпэхэр игъэзащIэу лэжьэным зи гуащIэ хэзылъхьахэм. Мы бзылъхугъэр псэуху телэжьащ къызыхэкIа лъэпкъым и Iуэху дэгъэкIыным, хэхэсхэмрэ хэкурысхэмрэ зэпыщIа хъу-ным, лъэпкъым зыкъегъэужьыжыным.
 • Хьэвжокъуэ Маждэ и благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ дахуогузавэ. Тхьэм фщимыгъэгъупщэкIэ.
 •  
 • Дунейпсо  Адыгэ  Хасэ,
 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха