ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Накъыгъэ, 2017

Хэку зауэшхуэм къыщытхьа ТекIуэныгъэр илъэс 72-рэ щрикъум ирихьэлIэу Урысейм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев Олег и хъуэхъу

2017-05-11

 •  Ветеран лъапIэхэ!
 • Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым ис цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Си гуапэу сынывохъуэхъу ТекIуэныгъэм и МахуэмкIэ!
 • Ар зэманым, гъунапкъэхэм, политикэ зэныкъуэкъухэм къримыубыдэ махуэшхуэщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 72-рэ зэрырикъур щагъэлъапIэ махуэм КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. удз гъэгъахэр трилъхьащ Налшык къалэм щыIэ «ЩIыхьым и МафIэ мыужьыхыж» мемориалым

2017-05-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым Iэтауэ щагъэлъэпIащ ТекIуэныгъэ Иным и махуэр илъэс 72-рэ зэрырикъур. ГуфIэгъуэ Iуэхухэр щызэхаублащ «ЩIыхьым и МафIэ мыужьыхыж» мемориалым, Совет союзым и ЛIыхъужьхэм, ЩIыхь орденым и нагъыщэ псори зиIэхэм я фэеплъу Налшык дэтхэм я деж.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

ЗауэлI щIыхьым и къалэ Налшык и уэрам нэхъыщхьэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм ящыщу мин 40-м щIигъу ирикIуащ. Апхуэдиз цIыхум зэдаIэта гуфIэгъуэ щIыналъэм и къалащхьэм нэхъапэкIэ зэи щекIуэкIакъым. «Полк уахътыншэм» хэтащ КIуэкIуэ Юрий

2017-05-11

 •  2017 гъэм накъыгъэм и 9-м, Налшык къалэ. ЗауэлI щIыхьым и къалэ Налшык щыщу «Полк уахътыншэ» Урысейпсо зэщIэхъееныгъэм хэувахэр зэи къэмыхъуауэ куэду зэрыщытам къегъэлъагъуэ Хэку зауэшхуэм лIыхъужьыгъэ къыщызыгъэлъэгъуа икIи дуней псор фашизмэм щызыхъума сэлэтхэм пщIэшхуэ зэрыхуащIыр. КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ящIыгъуу республикэм щыпсэу цIыху мин 40-м щIигъу Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъум и цIэр зезыхьэ утым къыщежьэри ЗэгурыIуэныгъэ утым нэс къыдэкIуеящ. Ахэр Iэгуауэ инхэмрэ нэжэгужагъэкIэ даIыгъащ уэрамым и лъэныкъуитIми щиувыкIа цIыху минипщIхэм. Апхуэдиз цIыхум зэдаIэта гуфIэгъуэ нэхъапэм зэи ди деж щыIакъым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэм ящыщу цIыху мин 84-рэ хэтащ ТекIуэныгъэ Иным и махуэм теухуа гуфIэгъуэ Iуэхухэм

2017-05-11

 • ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 72-рэ зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэ Iуэхухэм КъБР-м и цIыхуу мин 84-рэ хэтащ. Абыхэм ящыщу мин 40-р «Полк уахътыншэм» и сатырхэм хэту республикэм и къалащхьэм и уэрам нэхъыщхьэм ирикIуащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

2017-05-11

 • Бахъсэн щIыналъэ
 • Псори  зы  къуажэм щызэхуэсат
 • Кременчуг-Константиновскэ къуажэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ ТекIуэныгъэм и махуэшхуэр. Бахъсэн районым хыхьэ къуажэ 13-м щыпсэухэм ящыщ гупым автомобилкIэ зэщIагъэхьащ мы щIыналъэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Нобэ

2017-05-11

 • 868 гъэм Китайм къыщыдагъэкIащ зэрыбкIэ тедза япэ тхылъыр.
 • 1818 гъэм Урысейм хыхьэу къызэрагъэпэщащ Бессарабие областыр.
 • 1927 гъэм США-м къыщызэрагъэпэщащ киногъуазджэмкIэ академие. Къэралым щытраха фильм нэхъыфIхэм щыджэгуахэми абыхэм елэжьахэми «Оскар» саугъэтыр иратыныр къыхэзылъхьар аращ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ПцIымрэ пэжымрэ

2017-05-11

 • 1941  гъэм   Москва и гъунэгъуу щекIуэкIа зауэш- хуэр уващ ЕтIуанэ дунейпсо зауэм къриубыдэу вермахтым ирадза япэ удынышхуэу. Дэтхэнэ зы текIуэныгъэшхуэми хуэдэу, абы куэд хужаIащ, пэжыр зэрахьэкIыну хущIэкъуу. Ауэ пцIым лъакъуэ щIэткъым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Лениным и улахуэр

2017-05-11

 • Октябрь  революцэр  илъэси  100  щрикъум   ирихьэлIэу
 •  Ар пролетар революцэм и бэракъзехьэ, броневикым дэкIуейуэ жьакIуэу къэпсэлъэф къудейтэкъым. Ильич щIапIэр зэрихьэфырт икIи, щIэныгъэ куу дыдэ бгъэдэлъ пэтми, Iэпщэ            къару зытекIуадэ лэжьыгъэми зыщидзейртэкъым. Сыт Лениныр зыхэпсэукIар, абы хьэрычэтыщIэ къыхэкIыфынут? А упщIэм, нэгъуэщIхэми жэуап кърет тхыдэдж икIи журналист Пряников Павел.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2017-05-11

Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм я щыхьэр Дубай телъыджэ куэд щыплъагъунущ. Абыхэм ящыщщ метр 828-рэ зи лъагагъ Бурдж Халифа чэщанэр. Ар унэ абрагъуэ къудейкъым, атIэ паркхэмрэ хьэщIэщхэмрэ зиIэж, псэупIэхэр, тыкуэнхэр, псыкъелъэхэр, ресторанхэр зыхэт къалэ псо мэхъу. Чэщанэм и кIуэцIым дунейм щынэхъ псынщIэ дыдэ лифтхэр щолажьэ. Ар къати 166-уэ зэтетщ!

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Мысост Вадим: Театрыр хэмыту си гъащIэр си нэгу къысхущIэгъэхьэркъым

2017-05-11

 • «Уафэгъуагъуэ макъ» (Лохвицкий Михаил), «Псэлъыхъухэр» (Ержыб Мамий), «Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ» (КъардэнгъущI Зырамыку), «Тыргъэтауэ» (IутIыж Борис) спектаклхэм, нэгъуэщIхэми роль гукъинэжхэр щызыгъэзэщIа, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артист Мысост Вадим лъэпкъ гъуазджэр зыгъэбжьыфIэхэм хабжэ.
 • «Театрыр си псэм щыщщ, сэ арыншауэ сымыпсэу пэлъытэщ», – жеIэ Вадим. И ныбжьыр илъэс 50 щрикъум ирихьэлIэу упщIэ зыбжанэкIэ абы зыхуэдгъэзащ:
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ