ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Накъыгъэ, 2017

Дэ фэркIэ догушхуэ КIуэкIуэ Юрий зауэм и ветеранхэмрэ тылым щылэжьахэмрэ дыгъуасэ яхуэзащ

2017-05-06

 • Накъыгъэм и 5-м  КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм щахуэзащ Хэку зауэшхуэм и ветеранхэмрэ тылым щылэжьахэм-рэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Егоровэ Татьянэ зэпымыууэ и нэIэ ятрегъэт

2017-05-06

 • Хабзэ зэрыхъуам тету, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и депутатхэр ТекIуэныгъэм и махуэм ипэ къихуэу а гуфIэгъуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ езыхэм я нэIэм щIэт ветеранхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

НэхъыжьыфIхэр Бахъсэн щаIэт

2017-05-06

 • ТекIуэныгъэ Инырилъэс 72-рэ щрикъу махуэшхуэм ипэ къихуэу ветеранхэм я унагъуэхэм ихьэурэ ехъуэхъуащ икIи дэтхэнэми КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий и цIэкIэ сом мин 20, район муниципалитетым къыбгъэдэкIыу сом мини 10 иратащ Бахъсэн районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къанэмэт Рустам, КъБР-м и Правительствэм и деж Граждан щытыкIэхэмкIэ актхэр тхынымкIэ и управленэм и унафэщI ПIаз Юлие, щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ район советым и тхьэмадэ Сэбан Руслан, районым и ветеранхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Абазэ Анатолий, «Урысей зэкъуэт» партым и щIыналъэ къудамэм щыщхэм, районым и къуажэхэм я Iэтащхьэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

НыбжьыщIэ 72-рэ ягъэлъапIэ

2017-05-06

 • Налшык къалэм дэт «Синдика» хьэщIэщым дыгъуасэ щрагъэкIуэкIащ «Сабийхэм ТекIуэныгъэм теухуа сурэтхэр ящI» республикэ  зэпеуэм кърикIуар къыщызэщIакъуэж зэхыхьэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Ар пхуэгъэулъиинукъым

2017-05-06

 • Иужь зэманым зы телъыджэ къэхъуащ: ар совет цIыхухэм 1941 – 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм къыщахьа хуабжьу ТекIуэныгъэ Иныр ягъэулъиину языныкъуэхэр зэрыхущIэкъурщ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, КъухьэпIэм дежьу урысей журналистхэри щыIэщ. Ауэ ТекIуэныгъэ Иным и мыхьэнэр тхыдэм зэрыхэмыгъуэщэжынур белджылыщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

«Белэмыкъуэ»

2017-05-06

 • «Печатный двор» ООО-м иджы дыдэ къыщыдэкIащ Курп Ищхъэрэ (Къаншууей) къуажэм щыщ, Налшык къалэм щыпсэу КIэрашэ Михаил «Белэмыкъуэ» зыфIища и япэ тхылъыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Узыгъэгушхуэмрэ узыгъэпIейтеймрэ

2017-05-06

 • ГъащIэм нэхъ шынагъуэ дыдэу къыщыхъу Iуэхугъуэхэм ящыщщ зауэр. Ар щыIащ, щыIэщ, икIи, ди жагъуэ зэрыхъунщи, щыIэнущ. Къапщтэмэ, цIыхур къызэригъэщIрэ къыдогъуэгурыкIуэ а Iуэхугъуэхэр – иужьрей илъэс мини 5,5-м къриубыдэу цIыху меларди 3,5-м я гъащIэр зыхьа зауэ мин 15 екIуэкIащ. Къыхэгъэщыпхъэщ, абыхэм я нэхъыбэр зи къару илъыгъуэ, зи псэугъуэ цIыху узыншэхэт. Тхыдэм нэхъ зауэ гуащIэ дыдэу къыхэщыжри ЕтIуанэ дунейпсо зауэращ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

2017-05-06

Зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъу Налшык паркым итырщ

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Зауэм хэтахэм – хъуэхъу!

2017-05-06

 • «ТекIуэныгъэм и махуэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэм дохъуэхъу. Псом   япэ – зауэм хэта лIыхъужьхэмрэ  зи къарум емыбла унэрыс лэжьакIуэхэмрэ. Ахэращ  фашист зэрыпхъуакIуэхэм ди Хэкур къелыным хэлъхьэныгъэм я нэхъ иныр хуэзыщIахэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и телевиденэмрэ радиомрэ я лэжьакIуэхэм я махуэшхуэ

2017-05-06

 • Ди лэжьэгъу лъапIэхэ!
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Журналистхэм я союзым и правленэр республикэм  и электрон хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я журналистхэм, лэжьыгъэм и ветеранхэм, телевиденэм еплъхэмрэ радиом едаIуэхэмрэ и гуапэу йохъуэхъу юбилей лъапIэмкIэ – Къэбэрдей-Балъкъэр радиор илъэс 90, телевещанэр илъэс 60 зэрырикъумкIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха