ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Накъыгъэ, 2017

Урысейпсо къалэнхэр дэгъэкIын Кремлым щекIуэкIащ Къэрал Советымрэ УФ-м и Президентым и деж УФ-м и социально-экономикэ зыужьыныгъэмкIэ зыхуэплъэ мурадхэр гъэзэщIа зэрыхъум кIэлъыплъынымкIэ щыIэ комиссэмрэ зэщIыгъуу къызэрагъэпэща зэIущIэр. Абы хэтащ КIуэкIуэ Ю. А.

2017-05-05

 •  Дыгъуасэ Путин Владимир Кремлым щригъэкIуэкIащ Къэрал Советымрэ    УФ-м и Президентым и деж Урысейм и социально-экономикэ зыужьыныгъэмкIэ зыхуэплъэ мурадхэр гъэзэщIа зэ рыхъум кIэлъыплъынымкIэ щыIэ комиссэмрэ зэщIыгъуу къызэрагъэпэща зэIущIэр. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Зэи зыми ящыгъупщэнукъым

2017-05-05

 • Бахъсэн районым щыщ школакIуэу 80 иджыблагъэ Беслъэн къалэм щы Iащ. Абыхэм ящIыгъуащ район администрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Тохъутэмыщ Мухьэмэд, «Фи унагъуэхэм мамы рыгъэ ирелъ!» зэщIэхъееныгъэм и Къэбэрдей- Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и тхьэмадэ Шыбзыхъуэ Сафудин, район администрацэм егъэджэныгъэмкIэ и управленэм и унафэщI Абрэдж Тама рэ, школ зыбжанэм я егъэджакIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«ТекIуэныгъэ Иным дызэрыхуэкIуар»

2017-05-05

 • Апхуэдэ проект Те кIуэ ныгъэ Иным   и махуэм  ирихьэлIэу ягъэхьэзыращ Къэбэрдей-Балъкъэр къэ рал университетым ще джэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Республикэм гуфIэгъуэ махуэшхуэм зыхуегъэхьэзыр

2017-05-05

 • 1941 – 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм къыщытхьа текIуэны-гъэр илъэс 72-рэ зэры рикъум и щIыхь кIэ 2017  гъэм Налшык къалэм, республикэм и къа лэ хэмрэ районхэмрэ щрагъэкIуэкIыну гуфIэгъуэ Iуэхухэм щIэгъэхуэбжьауэ зыхуагъэхьэзыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нэхъыжьхэм папщIэ

2017-05-05

 •  Зи ныбжьыр хэкIуэтахэмрэ ныкъуэдыкъуэ хэмрэ щапIыжу Налшык къалэм щыIэ интернат унэм накъыгъэм и 5-м щызэхуэсынущ псапащIэ, жылагъуэ зэгухьэ ны гъэхэм я лIыкIуэхэр, интернатым и попечи тельскэ советым хэтхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2017-05-05

 • Ныкъуэдыкъуэхэм я хуитыныгъэхэм щIэбэныным и дунейпсо махуэщ
 • Япониемрэ Корее Ип щэмрэ щагъэлъапIэ Сабийхэм я махуэр
 • Белоруссием Печатым и махуэр щагъэлъапIэ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ХьэтIохъущыкъуей икIа кадетхэр япэ йощ

2017-05-05

 •  Пятигорск (Псыхуабэ) къалэм щекIуэкIащ «Зарница» ещанэ  дзэ-спорт джэгур. А зэхьэзэхуэм хэтащ Кавказ Ищхъэрэм и щIы налъэхэм я кадет школхэм я ко мандэ 12.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Шынагъуэншагъэм гулъытэ хэха хуащI

2017-05-05

 • Республикэ МВД-м ще кIуэкIа зэIущIэм щы теп сэ лъыхьащ накъыгъэ махуэшхуэхэм шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэ щы ным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тезырхэр щрагъэпшын IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэр Хэку зауэшхуэм и ветераным ялъогъуазэ

2017-05-05

 • Тезырхэр егъэпшынынымкIэ феде ральнэ къулыкъущIапIэм и Управленэу  КъБР-м щыIэм и унафэщI Маржэхъу  Му хьэмэд я пщэ зэрырилъхьам ипкъ  иткIэ, а IэнатIэм и лэжьакIуэхэр ящIэуп щIащ Хэку зауэшхуэм и ветеран Тю тюнников Дмитрий Терентий и къуэмрэ абы и щхьэгъусэ Раисэ Савелий и  пхъумрэ. Ахэр ветераным узыншагъэ быдэ иIэну ехъуэ хъуащ икIи IэфIыкIэ -   хэр, ахъшэ иратащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iуащхьэмахуэ и лъапэм щызэхуос

2017-05-05

 • Iуащхьэмахуэ щIыналъэм и пресс-IуэхущIапIэм и унафэщI  Тарим Алисэ хъыбар къызэры дигъэщIамкIэ, Европэм и бгы       нэхъ лъагэ дыдэм и лъапэм накъыгъэм и 1-м къыщызэIуахащ спортым и щIымахуэ лIэужьы гъуэхэмкIэ илъэс къэс къызэрагъэпэщ хабзэ Red Fox Elbrus Race къэрал зэхуаку фестивалым и ебгъуанэ зэхыхьэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль