ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Накъыгъэ, 2017

Хекилаевэ Денизэ Абхъазым и утыкум гуапэу къыщрагъэблэгъэж

2017-05-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм дыгъуасэ Абхъазым и утыкум гуапэу къыщрагъэблэгъэжащ икIи щагъэлъэпIащ Япэ урысейпсо каналым къызэригъэпэща «Голос. Дети» проектым телъыджэу зыкъыщызыгъэлъэгъуа, етIуанэ увыпIэ къыщызыхьа уэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэ Хекилаевэ Денизэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iуащхьэмахуэ лъапэ щызэхуос

2017-05-04

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым Прикладной математикэмрэ автоматизацэмкIэ и институтымрэ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэ-рал университетымрэ я щIэныгъэлI-хэр Терскол дэт «Вольфрам» пансионатым накъыгъэм и 17 – 21-хэм щызэхуэсынущ. Абы щрагъэкIуэкIынущ «Прикладной математикэм- рэ физикэмрэ щыщыIэ Iуэхугъуэхэм ятеухуауэ» щIэныгъэ конференцыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Пщыбий СулътIан и пщIэлъагэр

2017-05-04

 • Пщыбий СулътIан Хъанджэрий и къуэр ди республикэм къыщацIыху зэфIих и IуэхуфIхэмкIэ, нэгъуэщIхэм къазэрыхэщ и дуней тетыкIэ екIумкIэ, хэлъ цIыхугъэ лъагэмрэ нэмысымкIэ. Ар Зауэм, Лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм, хабзэхъумэ IэнатIэхэм я ветеранхэм (пенсионерхэм) я республикэ советым и президиумым, УФ-м и Журналистхэм я союзым хэтщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ТекIуэныгъэр ягъэлъапIэ

2017-05-04

 •  ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 72-рэ зэрырикъум теухуа- уэ ирагъэкIуэкI «Эстафета памяти» Iуэхур Шэджэм районым щагъэлъэпIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Полк уахътыншэм и сатырхэм хэувэнухэм гу зылъатапхъэ

2017-05-04

 • Накъыгъэм и 9-м Налшык и уэрам нэхъыщхьэм ирикIуэнущ Полк уахътыншэм хэтхэр. Абыхэм фахыхьэ фи Iыхьлы гъунэгъухэм ящыщу армэм, флотым и ветераным, тылым щылэжьам, партизаным, фашист хьэп-сым щаIыгъам и сурэтыр фIыгъыу. Апхуэдэ парадым зэи къыхэмыхьэжыну нэхъыжьым и фэеплъыр щывгъэлъапIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2017-05-04

 •   Латвие Республикэм и щхьэхуитыныгъэм теухуа декларацэр къыщащта махуэщ. 1990 гъэм Латвие ССР-м и Совет Нэхъыщхьэм унафэ къищтащ Совет Союзым къызэрыхэкIыжым икIи къэралыгъуэ щхьэхуэ зэрыхъужым теухуауэ.
 •  Японием щагъэлъапIэ ЩхъуантIагъэм и махуэр
 •  Китайм и ЩIалэгъуалэм я махуэщ
 •  1852 гъэм Щамил Iимамым и нэIибхэм ящыщ Хьэжы-Мурат, и гупыр и гъусэу урысхэм я лъэныкъуэ хъуауэ щытар, я хъумакIуэхэр зэтраукIэри щIэпхъуэжащ. Урысыдзэр къызэщIаIэтэри абыхэм якIэ-лъыпхъэращ икIи Хьэжы-Мурат гуузу яукIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТщIэн ди гъунэжщ

2017-05-04

 • Дзэлыкъуэ щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и къулыкъур илъэс ещанэ хъуауэ езыхьэкI Джатэ Руслан гъащIэм куууэ хэзыщIыкI, къэралымрэ республикэмрэ щекIуэкI Iуэхухэм, абыхэм я зыужьыкIэм, цIыхухэм я псэукIэм, ахэр нэхъыбэу зыхуэныкъуэхэм , зыгъэпIейтейхэм фIы-уэ щыгъуазэ унафэщIщ. Езым хуэфащэ щIэныгъэ бгъэдэлъщ. Къармэхьэблэ (Каменномост) къуажэ еджапIэм и ужькIэ, 1975 гъэм КъБКъУ-р, 1992 гъэм УФ-м и МВД-м и юридическэ школ нэхъыщхьэр къиухащ, республикэм и хабзэхъумэ IэнатIэхэм щылэжьащ. 1992 гъэм и фокIадэм щегъэжьауэ 2006 гъэм и накъыгъэ хъуху Къэбэрдей-Балъкъэр таможнэм и унафэщIщ, 2013 гъэм и бадзэуэгъуэм къыщыщIэдзауэ 2014 гъэм и щIышылэ пщIондэ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и Тхьэмадэм и къуэдзэщ – къэрал кIуэцI политикэмкIэ управленэм и унафэщIщ. IэнатIэм къыщихьа ехъулIэныгъэхэм икIи илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм къыпэкIуэу, «Хэкум и пащхьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденым и етIуанэ нагъыщэ медалрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылърэ къыхуагъэфэщащ, «КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист» цIэ лъапIэ къыфIащащ.
 • Дзэлыкъуэ щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэу зэрылажьэ зэманым къриубыдэу хузэ- фIэкIахэм, дяпэкIэ нэхъыщхьэу къапэщытхэм тедгъэпсэлъыхьыну иджыблагъэ абы зыхуэдгъэзащ.
 •    Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

Амщокъуэ ХьэкIулинэ Уэлид ипхъур

2017-05-04

 • Хьэлъэу сымэджа нэужь и ныбжьыр илъэс 81-нэм иту 2017 гъэм накъыгъэм и 3-м дунейм ехыжащ «ГуащIэдэкI ЩIыхь» орденым и нагъыщэ псори зиIэ Амщокъуэ ХьэкIулинэ Уэлид и пхъур.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Аруан районым и прокурору Джатэ Рустам ягъэуващ

2017-05-04

 • Урысей Федерацэм и Генеральнэ прокурорым 2017 гъэм мэлыжьыхьым и 4-м къыдигъэкIа унафэ №380-к-м ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Аруан районым и прокурорым и къулыкъум илъэситху пIалъэкIэ ягъэуващ юстицэмкIэ чэнджэщэгъу Джатэ Рустам Руслан и къуэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хабзэмрэ анэдэлъхубзэмрэщ лъэпкъыр зыхъумэр

2017-05-04

 • Налшык и ЦIыхубзхэм я советым къызэригъэпэща КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым зэIущIэ щекIуэкIащ. «Ар теухуат ди лъэпкъхэм я щэнхабзэр хъумэным пыщIа гугъуехьхэм цIыхубзыр зэреплъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха