ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Накъыгъэ, 2017

УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ Округым щыIэ Белавенцев О. Е., КъБР-м И Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. сымэ Правительствэм и Унэм щызэхуэзащ

2017-05-03

 • КъБР-м и Правительствэм и Унэм щызэхуэзэри лэжьыгъэ Iуэхухэм щытепсэлъыхьащ Урысейм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев О. Е., КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев Олег Округым исхэм ехъуэхъуащ Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэшхуэ накъыгъэм и 1-мкIэ

2017-05-03

 •  Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ! Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэшхуэ накъыгъэм и 1-мкIэ сынывохъуэхъу.
 • Хабзэ хъуауэ, а махуэр гъатхэ къэщIэрэщIэжыныгъэм, къэкIуэнум яхуэгъэза мурад нэхухэм я дамыгъэу, цIыхубэм я дежкIэ нэхъыщхьэ дыдэу щыт фIыгъуэм – гуащIэдэкIым – пщIэшхуэ хуэщIынымрэ ар къэлъытэнымрэ я дамыгъэу къокIуэкI.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТекIуэныгъэм и махуэм

2017-05-03

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Террориз-мэм пэщIэтынымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и комиссэм (АТК) и зэIущIэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

ГъуэгущIэм игъуэтыну теплъэр зыхуэдэм гулъытэ хуащI

2017-05-03

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Мэлба- хъуэм и цIэр зезыхьэ уэрамым и автомобиль гъуэгур зэгъэпэщыжыным пыщIа Iуэхугъуэхэр щызэпкъраха зэIущIэ. Абы хэтащ республикэм и Премьер-министр Мусуков Алий, Iуэхур зэхьэлIа министерствэхэм, ведомствэхэм, Налшык къалэ округым и администрацэм, промышленнэ предприятэхэм, бизнес IэнатIэхэм, жылагъуэ организацэхэм я унафэщIхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

КIуэкIуэ Юрий Хекилаевэ Денизэ йохъуэхъу «Макъ. Сабийхэр» Япэ каналым къигъэлъагъуэ программэм и финалым ехъулIэныгъэшхуэ къызэрыщихьамкIэ

2017-05-03

 •  «Япэ каналым къызэригъэпэща проектым ехъулIэныгъэшхуэ иIэу зэрыхэтамкIэ. «Хекилаевэ Денизэ «Макъ. Сабийхэр». Япэ каналым цIыху куэд зэплъ и программэм и финалым дэгъуэу зыкъыщигъэлъэгъуащ икIи ди республикэм и щIыхьыр щихъумащ. Гуапагъэрэ дахагъэрэ зэрыхэлъымкIэ, зэфIэкIышхуэ зэрыбгъэдэлъымкIэ Денизэ телевизорым еплъ цIыху мелуанхэр къыдихьэхащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым ис псори абы ирогушхуэ. Денизэ и адэ-анэм, педагогхэм, гъэсакIуэхэм сохъуэхъу абы и зэфIэкI лъагэм зэрызрагъэужьам папщIэ. Си фIэщ мэхъу абы и творческэ гъащIэр гъуэзэджэу зэрыщытынур, Iуэху дахэ куэд зэрызэфIигъэкIынур, ехъулIэныгъэ инхэр къызэрихьынур», – инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым иритхащ республикэм и унафэщI КIуэкIуэ Юрий.
 •  
 • КъБР-м и IэтащхьэмрэПравительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Нэгузыужьу, гъэщIэгъуэн зэдагъэлъапIэ

2017-05-03

 • Дэнэ щIыпIи хуэдэу, Накъыгъэм и 1-р, Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэшхуэр, республикэм щагъэлъэпIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Налшык зыгъэдахэ псыутххэм лэжьэн щIадзэж

2017-05-03

 •  Гъатхэмрэ Лэжьыгъэм-рэ я махуэшхуэм и пэ къихуэу Налшык Iуэху гуапэхэр щекIуэкIащ. КъБР-м и Правительствэм и Унэм и гупэм къит ЗэгурыIуэныгъэм и утыкум деж лэжьэн щыщIидзэжащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэр нэхъри бжьыфIэ, дахэ зыщI, макъамэм зыдэзыщIу «къафэ», зэмыфэгъуу къаблэ псыутхым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Нобэ

2017-05-03

 •   Печатыр зыми и унафэ щIэмытыным и дунейпсо махуэщ. ЮНЕСКО-м и унафэкIэ ягъэлъапIэ. 1991 гъэм Намибием и къалащхьэ Виндхук Iэ щытрадзащ къэрал псоми я правительствэхэм зэрызыхуагъазэр. Абы къэрал унафэщIхэр къыщыхураджэрт прессэр щхьэхуиту, демократием и хабзэхэм тету лэжьэныр къызэрагъэпэщыну.
 •  Дыгъэм и дунейпсо махуэщ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къеблагъэ, фестиваль!

2017-05-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым къыщызэIуахащ «Студент гъатхэ-2017» зэхыхьэр. Абы хэтащ КъБКъУ-м и ректор Алътуд Юрий, гъэсэныгъэ лэжьыгъэмрэ социальнэ IуэхухэмкIэ проректор Къумыкъу Iэуес, ТхыдэмкIэ, филологиемрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ институтым и унафэщI Тэмазэ Муслим.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэныгъэлI цIэрыIуэ АфэщIыж Тыркубий

2017-05-03

 • Тхыдэдж щыпкъэ, социологие щIэныгъэхэм я доктор, Адыгей къэрал университетым и профессор, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академик АфэщIыж Тыркубий Индрис и къуэр ди лъэпкъым и IэщIагъэлI цIэрыIуэхэм ящыщщ. Адыгэ Республикэм щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, УФ-м цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и отличник АфэщIыж Тыркубий и Iуэху зехьэкIэ пэрытым, бгъэдэлъ зэфIэкI лъагэмрэ щIэныгъэ куумрэ фIыуэ щыщыгъуазэщ Урысей Ипщэ щIыналъэм икIи пщIэшхуэ къыщыхуащI. ЛъэпкъылI щэджащэм и ныбжьыр накъыгъэм и 1-м илъэс 80 ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ