ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэлыжьыхь, 2017

Урысейм ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым и Секретарым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм дыгъуасэ зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КIуэкIуэ Ю. А.

2017-04-20

 •  Патрушев Н. П., УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев О. Е. сымэ щIыналъэм и Iэтащхьэхэр, федеральнэ министерствэхэм, IуэхущIапIэ щхьэхуэхэм я лэжьакIуэхэр кърихьэлIэу Ставрополь къалэм щытепсэлъыхьащ терроризмэмрэ диным пыщIа экстремизмэмрэ зэрапэщIэтыну щIыкIэм теухуа Iуэхухэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Арэзы хъуахэщ

2017-04-20

 • УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым КъБР-м и сенатору щыIэ Къанокъуэ Арсен дыгъуасэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Налшык къалэ щыIащ. Ар яIущIащ зи щхьэ IуэхукIэ зыкъыхуэзыгъэза цIыхухэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Мы махуэхэм

2017-04-20

 • Мэлыжьыхьым и 20, махуэку
 • Секретарым и дунейпсо махуэщ
 • Урысейм щагъэлъапIэ Лъы зытым и махуэр
 • Китаибзэм и махуэщ. 2010 гъэм ягъэувауэ къэралым щагъэлъапIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЗыгъэпсэхуакIуэхэм къахэхъуэ зэпытщ

2017-04-20

 • «Архъыз» турист-рекреацэ комплексыр, «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» компанием хыхьэр, гъэм и сыт хуэдэ зэманми мэлажьэ. Иджыблагъэ абы щекIуэкIа зэIущIэм къыщапщытэжащ 2016 – 2017 гъэхэм я бгы-лыжэ лъэхъэнэм кърикIуахэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Я нэгу зыщрагъэужь

2017-04-20

 • Налшык къалэ дэт зоопаркым и Iэгъуэблагъэм мэлыжьыхьым и 15-м псом хуэмыдэжу цIыху куэд къыщызэхуэсат – сабийхэр зи Iэпэгъу балигъхэр мыбы къэкIуат къызэIуа-ха хыжьей IэрыщI цIыкIумрэ гуэлым и щхьэфэм щес къуалэ гъэщIэгъуэнхэмрэ зрагъэлъагъун папщIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТхакIуэ цIэрыIуэм и творчествэм теухуауэ

2017-04-20

 • КъБКъУ-м Темыркъан Хьэту и цIэр зезыхьэ и щэнхабзэ центрым иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ Искандер Фазиль и творчествэм теухуа пшыхь.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Зи щхьэцыр дыщафэ Бзылъхугъэ

2017-04-20

 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№23-25, 27,
 • 29-32, 37, 38, 42, 46, 48-50, 61, 64, 65-хэм итщ).
 •  
 • 39.
 •  
 • Онгёрен кIуэ мафIэгур мыпIащIэу Истамбыл къэзыхъумэу щыта пасэрей быдапIэхэм я блыныжьхэм къежэкIыу, Мрамор хы Iуфэм екIуэкIыу, абджыпс зэпэлыдыжым къикъутэ хьэщIэщ щIэрыпсхэмрэ сэху къэпIэнкIар зи тхыпхъэщIыпхъэ унэжьхэмрэ блэкIыу, дыздэкIуэм нэхъ пэгъунэгъу дыхъуху, сэ зыхэсщIэу нэхъ пIейтей сыхъурт. Нэждэт-бей а махуэм иджыри зэ къызжиIат Энвер-бей зэIущIэм къызэрымыкIуэнур, уеблэмэ Онгёрен зэрыщымыIэнур. Ауэ, итIани, сэ семыгупсысын слъэкIыртэкъым си къуэм сыIущIэнкIэ зэрыхъунум.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дунейпсо Адыгэ Хасэмрэ КАФФЕД-мрэ зэдэлэжьэн хуейщ

2017-04-20

 • Адыгэ лъэпкъым теухуа псалъэмакъ аргуэру дунейпсо утыку кърахьащ. «КАФФЕД-р Дунейпсо Адыгэ Хасэм хокIыж», «Хэкурысхэмрэ хэхэс адыгэхэмрэ зэзэгъыжыркъым», «ДАХ-р зэбгрокIыж» – мыпхуэдэ цIэхэр зиIэ тхыгъэхэр иужьрей зэманым куэду къралъхьащ интернетым. Кавказым, адыгэм нэхъ тегъэщIауэ лажьэ хъыбарегъащIэ Iэмалхэм зэрафIэфIым хуэдэу зэбграгъэх мы хъыбархэр, Кавказ Хасэхэм я Федерацэм и тхьэмадэ Хьэгъундокъуэ Яшар 2020 гъэ пщIондэ УФ-м къихьэну хуимыту зэрыпаубыдрэ. Езы КАФФЕД-м и сайтым зэритымкIэ, зэгухьэныгъэм Дунейпсо Адыгэ Хасэм хэкIыжын мурад иIэкъым, апхуэдэ унафи къищтакъым. Уеблэмэ къищтэнуи хуитыныгъэ иIэкъым, Хасащхьэм и зэхуэс зэхуишэсу хэмыплъауэ. ЗэкIэ ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я лэжьыгъэр къызэтрагъэувыIа къудейуэ аращ, щхьэусыгъуэу къагъэлъагъуэр – адыгэ лъэпкъым и Iуэхухэр Хасащхьэм зэрызэфIихым КАФФЕД-р арэзы зэрытемыхъуэрщ, абы папщIэ дзыхь зэрыхуимыщIыжырщ.
 • Сыт хуэдэ еплъыкIэ хуаIэ мы Iуэхум ДАХ-м и тхьэмадэхэмрэ Адыгэ Республикэм щыпсэухэмрэ? Апхуэдэ упщIэкIэ захуэдгъэзащ дуней псом щыцIэрыIуэхэмрэ къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Сыт хуэдиз гугъуехь пымылъми

2017-04-20

 • Бахъсэн районым хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дэт 3-нэ курыт еджапIэм илъэс куэд хъуауэ щылажьэ Шыбзыхъуэ Анжелэ Мухьэмэд и пхъур игурэ и псэрэ етауэ зи IэнатIэм пэрыт цIыху гумызагъэщ. Абы и щыхьэтщ школ, щIыналъэ, республикэ зэпеуэхэм иригъаджэхэри езыри мызэ-мытIэу къызэрыщыхэжаныкIыр. И лэжьыгъэфIым папщIэ абы къыхуагъэфэщащ «Урысей Федерацэм цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр, КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, еджапIэм, район IуэхущIапIэхэм къабгъэдэкI щытхъу тхылъхэр. «ЕгъэджакIуэ нэхъыфI», «Си бзэ – си псэ, си дуней», «Си хэку – си лъахэ», «Сабий радионэтын нэхъыфI» зэпеуэхэм жыджэру хэтщ. Шыбзыхъуэ Анжелэ иджыблагъэ зыхуэдгъэзащ и лэжьыгъэм зэрехъулIэм, апхуэдэуи адыгэбзэм зегъэужьыным пыщIа Iуэхухэм ятеухуа упщIэ зыбжанэкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

Лавров Сергей: Урысеймрэ США-мрэ зэгурыIуэмэ, дуней псом фIы къыхудэкIуэнущ

2017-04-20

 •  Мы махуэхэм Мэзкуу щекIуэкIащ УФ-м нэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ и министр Лавров Сергейрэ Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я къэрал секретарь Тиллерсон Рексрэ я зэIущIэ. Зэпсэлъэныгъэхэм къыщаIэта Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ Сириер, Украинэр, КНДР-р, лъэныкъуитIым я зэдэлэжьэкIэр. Санкцэхэм тепсэлъыхьакъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку