ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэлыжьыхь, 2017

2017-04-19

 • Хьэсанэ И. М. теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Консти­туцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм курортхэмрэ туризмэмкIэ и министр къулыкъур Хьэсанэ Ислъам Марат и къуэм щхьэщыхын, нэгъуэщI лэжьапIэ зэ­рыкIуэм къыхэкIыу.
 • 2. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм курортхэм-рэ туризмэмкIэ и министрым и къалэнхэр пIалъэкIэ игъэзэщIэну и пщэ илъхьэн Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм курортхэмрэ туризмэмкIэ и минист-рым и къуэдзэ АфIэунэ Владимир Юрий и къуэм.
 • 3. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза ­махуэм щегъэжьауэ.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ                                      КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм мэлыжьыхьым и 17-м
 • №57-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

Унагъуэмрэ сабийхэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэ етынымкIэ программэр гъэзэщIа хъун папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым сом мелуани 170-м нэблагъэ щыхухах

2017-04-19

 • Урысей Федерацэм «ЦIыхухэм социальнэ дэIэпы­къуныгъэ етын» и къэрал программэм «Унагъуэмрэ           сабийхэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэ етыныр егъэфIэкIуэн» и программэ гуэдзэм ипкъ иткIэ федеральнэ бюджетым къыхэкIыу субсидиеу сом мелуан 48,6-рэ Къэбэрдей-Балъкъэрым 2017 гъэм къыхуау­тIыпщащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

2017-04-19

 • Жыгей  плъыжьхэр  хасащ
 •  Къэрэшей-Шэрджэс. «Сохраним наш дом – планету!» экологие Iуэхум хиубыдэу, республикэм и щыхьэр Черкесск жыгей плъыжь 25-рэ щыхасащ. Къэрэшей-Шэрджэсыр къызэрызэрагъэпэщрэ  илъэс  25-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ яубзыхуа аллеем япэ жыгыр щигъэтIысащ КъШР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рашид.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

ЩIалэгъуалэ псапащIэхэр

2017-04-19

 • КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм зегъэужьынымрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ, Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ, щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и комитетхэм, КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Жылагъуэ палатэм я зэIущIэ екIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэблэм я къэкIуэнум толажьэ

2017-04-19

 • КъБКъУ-м Щэнхаб-зэмкIэ и центрым, Темыркъан Хьэту и цIэр зезыхьэм, иджыблагъэ щекIуэкIащ зэIущIэ щхьэпэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Хабзэм хуаущий

2017-04-19

 • Урысей МВД-м и управленэу Налшык къалэм щыIэм балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и инспекторхэр «Кавказ» санаторэм зыщызыгъэпсэху ныбжьыщIэхэм яIущIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2017-04-19

 • Ажэгъуэмэм и махуэр щагъэлъапIэ дунейм и къэрал куэдым
 • Урысей полиграфием и махуэщ
 • Венесуэлэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэр егъэлъапIэ
 • 1563 гъэм Урысейм щыяпэу Фёдоров Иванрэ Мстиславец Пётррэ я типографием Москва лэжьэн щыщIидзащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Урысейпсо Iуэхум пащэ

2017-04-19

 • «ТекIуэныгъэм ухуэзышэ балли 100» къэралпсо акцэр ди республикэм щокIуэкI мэлыжьыхьым и 14 лъандэрэ. Абы и пэщIэдзэ зэхыхьэр щекIуэкIащ Налшык дэт «ДыгъафIэ къалэм». Iуэхум гъуэгу иратауэ щытащ УФ-м Егъэджэныгъэм-рэ щIэныгъэмрэ я IэнатIэхэм кIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и унафэщI Кравцов Сергейрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ. А акцэм дыгъуасэ хыхьащ Лэскэн щIыналъэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Зи Iуэху зехьэкIэр щапхъэ

2017-04-19

 •  Адыгэхэм ди мащIэкъым зи IуэхущIафэ  дахэкIэ зэманыр зыгъэнщIа, утепсэлъыхь пэтми зыщумыгъэнщI, уеблэмэ, тхылъ щхьэхуэ тептхыхьыну зыхуэфащэ  цIыху щыпкъэхэр. Шэч  гуэри хэмылъу,  апхуэдэхэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым энергетикэ комплексым зыщегъэужьыным къаруушхуэ езыхьэлIа, абы зи гуащIэшхуэ хэзылъхьа Хьэмыкъуэ Ахьмэд .
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Ажэгъуэмэм и махуэ

2017-04-19

 • Мэлыжьыхьым и 19-р «Ажэгъуэмэм и махуэу» 1984 гъэм япэ дыдэу Инджылызым къыщалъытащ. Иджы ар  къэрал куэдым щагъэлъапIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха