ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэлыжьыхь, 2017

2017-04-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министрым и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыуэпс хъугъуэфIы­гъуэхэмрэ эколо­гиемкIэ и министру гъэувын Шаваев Ильяс Пагуэ и къуэр.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэ                           КIУЭКIУЭ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм мэлыжьыхьым и 17-м
 • №59-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-04-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советым и Секретарым и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советым и Секретару Тату ­Къазбэч Борис и къуэр гъэувын, ар зыпэрыт къулыкъур щхьэщыхауэ.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэ                           КIУЭКIУЭ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм мэлыжьыхьым и 17-м
 • №60-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

«МэзгъэфIэнхэм я лъэмакъ»

2017-04-18

 • ЩIы Хъурейм тет къэралхэм ящыщу 200-м щIигъум мэлыжьыхьым и 18-м щегъэжьауэ и 22 пщIондэ щрагъэкIуэкI «МэзгъэфIэнхэм я лъэмакъ» зыфIаща Iуэхугъуэхэр. Ахэр хуэгъэзащ жылагъуэм, властым, цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм ЩIыуэпсым хэхауэ яхъумэ и щIыпIэхэм (ООПТ-хэм) хуащI гулъытэм хегъэгъэхъуэным, къытщIэхъуэ щIэблэр дыкъэзыухъуреихь дунейм и къулеигъэхэм пщIэ хуащIу гъэ­сэным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хабзэм уебакъуэ хъунукъым

2017-04-18

 • Бахъсэнёнок (Къэсейхьэблэ) дэт 3-нэ курыт еджапIэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Экстремизм – путь в никуда» зыфIаща зэIущIэр. Абы щытепсэлъыхьащ терроризмэм къихь насыпыншагъэхэмрэ цIыхум и гъащIэр зэрызэтрикъутэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Мэжджыхь Каринэ токIуэ

2017-04-18

 • «IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр» (WorldskillsRussia) V Лъэпкъ чемпионатым и финалым кIуэн папщIэ къызэрыхах Урысейпсо зэхьэзэхуэхэр иджыблагъэ ще­кIуэ­кIащ Якутск къалэм. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, абы хэтащ университетым и педагогикэ институтым и педагогикэ колледжым и еплIанэ курсым и студенткэ Мэжджыхь Каринэ икIи, ди гуапэ зэрыхъущи, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ ­щIыналъэм япэ увыпIэр къыщихьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Нобэ

2017-04-18

 • Фэеплъхэмрэ тхыдэ мыхьэнэ зиIэ щIы­пIэ­хэмрэ я дунейпсо ма­-хуэщ
 • Радиор фIыуэ зылъа­гъухэм, ар зэпкъ­рылъ­хьэным дихьэххэм я дунейпсо махуэщ
 • Урысейм и дзэ щIыхьым и махуэщ – 1242 гъэм Невский Александр и зауэлIхэр нэмыцэдзэхэм Чудскэ гуэлым и мылым деж зэрыщатекIуам и щIыхькIэ ягъэуващ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэблэм я хуитыныгъэхэр ирагъащIэ

2017-04-18

 • КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм социальнэ политикэмрэ лэ­жьыгъэмкIэ и комис­сэмрэ Лэскэн районым щыIэ «ЩIалэгъуалэ гвардие» зэгухьэныгъэмрэ я унафэщI Мэкъей Альбинэ и жэрдэмкIэ, «Захуагъэм и школ» Iуэхур щIыналъэм къы­щызэрагъэпэщащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэми лъэпкъым хуолажьэ

2017-04-18

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал ­драмэ театрым иджыблагъэ ­щагъэлъэпIащ а театрым и ­лъабжьэр зыгъэтIылъа, тха­кIуэ, ­драматург Шортэн Аскэрбий ­къы­зэралъхурэ илъэси 100 зэ­рырикъур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Гъуэгуанэ хьэлъэм иригъэзэшауэ

2017-04-18

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Спартак-2» (Мэзкуу) – 1:1 (1:0) Налшык. «Спартак» стадион. Мэ­лыжьыхьым и 12-м. ЦIыху 900 еплъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Си бзэ – си псэ, си дуней

2017-04-18

 • Къуэшыркъуейм  я  щIэблэр анэдэлъхубзэмрэ хабзэмрэ  щIапIыкI
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым Егъэ­джэ­ныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIа­лэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и минис­терствэм иубзыхуа лэжьыгъэм ипкъ иткIэ «Си бзэ – си псэ, си дуней» ­хэгъуэгупсо зэпеуэр Кэнжэ (Къуэ­шыркъуей) дэт 20-нэ курыт еджапIэм щекIуэкIащ. Адыгэ хабзэм те- ту ирагъэблэгъа къэпщытакIуэ гу­пыр псом япэ адэ-анэхэмрэ сабийхэмрэ   ягъэхьэзыра   адыгэ пщIан­тIэм дашащ, адыгэ шхыны­гъуэхэр щапщэфI жьэгум пэрашащ. ПщIантIэм цIыхур дэзт, зэры­къуажэу зэхуэсауэ къыпфIэщIу, ныбжьыщIэхэм джэгу ящIырт, шыгъэджэгури утыкум итт.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ