ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэлыжьыхь, 2017

КъБР-м и Iэтащхьэр «Урысей мэкъумэшбанк» акционер зэгухьэныгъэм и правленэм и тхьэмадэ Патрушев Дмитрий IуощIэ

2017-04-15

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм иджыблагъэ щыхуэзащ «Урысей мэкъумэшбанк» акционер зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Патрушев Дмитрий.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр зи щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIахэм яхуозэ

2017-04-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм щахуэзащ зи щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIа цIыхухэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

2017-04-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2014 гъэм щэкIуэгъуэм и 20-м къыдигъэкIа Указ №241-УГ-мкIэ къищтам, зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и  Iэтащхьэм и Указ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым тету унафэ сощI:
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм пыухыкIауэ хэтхэм я IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2014 гъэм щэкIуэгъуэм и 20-м къыдигъэкIа Указ №241-УГ-мкIэ къищтам, зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэн икIи абы къыхэгъэкIыжын Къэзанш Л. Б.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •                         Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •                         и Iэтащхьэ                                              КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм мэлыжьыхьым и 12-м
 • №51-УГ 

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-04-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ  и къэрал комитетыр зэхуэщIыжыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • «Урысей Федерацэм и субъектхэм я къэрал властым и лIыкIуэ (законхэр къыдэзыгъэкI), гъэзэщIакIуэ органхэр къызэгъэпэщынымкIэ псоми я зэхуэдэ хабзэхэм я IуэхукIэ» Федеральнэ законым и 17-нэ статьям и пункт 4-м, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым япкъ иткIэ унафэ сощI:
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ и къэрал комитетыр зэхуэщIыжын икIи           абы и къалэнхэр игъэзэщIэну Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм бгъэдэлъхьэн.
 • 2. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал властым и гъэзэщIакIуэ органнэм я къызэгъэпэщыкIэм, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал влас-тым и гъэзэщIакIуэ органхэм я къызэгъэпэщыкIэм и IуэхукIэ» 2014 гъэм жэпуэгъуэм и 11-м Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм къыдигъэкIа Указ №199-УГ-мкIэ къищтам, зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэн икIи абы и пункт 3-м хэгъэкIыжын «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ и къэрал комитет» псалъэхэр.
 • 3. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм хуэгъэувын:
 • мы Указым тету зэхъуэкIыныгъэхэр къызэригъэпэщыну;
 • езым и хабзэ мардэхэмрэ актхэмрэ мы Указым иригъэзэгъэжыну.
 • 4. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэ                     КIуэкIуэ Юрий
 •  
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм мэлыжьыхьым и 12-м
 • №52-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

Къару зэкъуэткIэ

2017-04-15

 • Iимам Iэбу Хьэнифэ и цIэр зезыхьэ Кавказ Ищхъэрэ ислъам университетым мэлыжьыхьым и 13-м  щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ республикэм и муслъымэн дин IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэмрэ я зэIущIэ. Абы хэтащ властым и гъэзэщIакIуэ органхэм я унафэщIхэр, республикэм  и  къалэхэмрэ  и къуажэхэмрэ я раис-Iимамхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Адыгэ ныпым и махуэм зыхуагъэхьэзыр

2017-04-15

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд мэлыжьыхьым и 10, 14-хэм иригъэкIуэкIащ Адыгэ ныпым и махуэр гъэлъэпIэным пыщIа дауэдапщэхэр къызэгъэпэщыныр зи пщэ дэлъ гупым хэтхэм я зэIущIэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Гидрометзаводыр» зэрагъэIэпхъуэнум текIуэдэнур яIэщ

2017-04-15

 • КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий Правительствэм хэтхэм я зи чэзу зэIущIэр мэлыжьыхьым и 12-м иригъэкIуэкIащ. Абы Iуэхугъуэ 24-м щыхэплъащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Ди зэхуэдэ къалэнщ

2017-04-15

 • ЦIыхухэр экологие Iуэхухэм щыгъэгъуэзэным, абы теухуауэ я зэхэщIыкIыр къэIэтыным иIэ мыхьэнэр къалъытэри, мэлыжьыхьым и 15-р Экологие щIэныгъэхэм я махуэу ягъэуващ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2017-04-15

 •   Мэлыжьыхьым и 15, щэбэт
 •  Щэнхабзэм и дунейпсо махуэщ
 •  Экологием теухуа щIэныгъэхэм я махуэщ
 •  Урысейм IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм я радиоэлектроннэ дзэхэм я IэщIагъэлIым и махуэщ
 •  Къэзахъстаным щагъэлъапIэ ЗэгуэкIуахэм я махуэр
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Магомаев Муслим и уэрэдхэр

2017-04-15

 • Темыркъан Хьэту и цIэр зезыхьэ КъБКъУ-м и Щэнхабзэ центрым иджыблагъэ щекIуэкIащ СССР-м и цIыхубэ артист, дунейпсо фестивалхэм я лауреат, баритон лъэщ Магомаев Муслим и фэеплъ пшыхь гукъинэж, музыкант цIэрыIуэр къызэралъхурэ илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. Ар и жэрдэмщ КъБКъУ-м и студент, уэрэдымрэ къафэмкIэ «Амикс» театрым и уэрэджыIакIуэ Уэртэбей Амир.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр