ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэлыжьыхь, 2017

2017-04-13

 • Тхьэгъэзит Ю. М. «КъэбэдейБалъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр фIэщыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • ЩIэныгъэм зегъэужьыным къаруушхуэ зэрырихьэлIам икIи илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр фIэщын Тхьэгъэзит Юрий Мухьэмэд и къуэм  «Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центр» федеральнэ щIэныгъэ центр» федеральнэ къэрал бюджет щIэныгъэ IуэхущIапIэм и къудамэм  Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ институтым къэбэрдей-шэрджэс литературэмкIэ и секторым и щIэныгъэ лэжьакIуэ пажэм и къалэнхэр зыгъэзащIэм.
 •  
 •                         КъэбэдейБалъкъэр Республикэм
 •                         и Iэтащхьэ                                                    КIуэкIуэ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм мэлыжьыхьым и 12м
 • №54УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

Шынагъуэншагъэрщ хабзэр щIыщыIэжыр

2017-04-13

 • КъБРм Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ Хабзэм емыбэкъуэныр къызэгъэпэщыным теухуауэ щIапхъэр щаубзыхуу зэпымыууэ лажьэ зэIущIэм хэтхэм рэ я зи чэзу зэхуэс республикэм и Правительствэм щекIуэкIащ дыгъуасэ. Ар къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ КъБРм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Мы махуэхэм

2017-04-13

 • Мэлыжьыхьым и 13, махуэку
 • Рокнроллым и дунейпсо махуэщ
 • 1517 гъэм Каир щаукIащ мамлюкыдзэм и дзэпщ ин АлАшраф Тумэнбей.
 • 1895 гъэм Урыс Къэрал музейр къызэIуахащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-04-13

 • Фэтэрхэр  ират
 • Адыгей.Республикэм и Тульскэ къуажэм фэтэрхэм я IункIыбзэIух хэр щратащ зеиншэ, зи адэанэм я нэIэ щIэмыт ныбжьыщIэхэм. Iуэху гуапэм хэтащ АРм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ КумпIыл Мурат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

ЖиIэр пхокI

2017-04-13

 • Шэшэным и парламентым республикэм  и школакIуэхэр хуит ищIащ лъэпкъым къыдекIуэкI хабзэхэмрэ иIыгъ динымрэ езэгъ щыгъынкIэ захуэпэну е апхуэдэ дамыгъэхэр зэрахьэну.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Хэт дауэ къыщIидза?

2017-04-13

 • Хэт пхъэнкIакIуэу, хэти егъэджакIуэу
 • Президентым и пресссекретарь Песков Дмитрий ипхъу нэхъыжь  Елизаветти  иджыблагъэ зиумысыжащ, унагъуэр игъэшхэн папщIэ, 2000 гъэхэм и адэр жэщхэми лажьэу зэрыщытамкIэ. Къулыкъуш хуэ зыIыгъ нэгъуэщI цIыхухэм сыту пIэрэт нэхъапэм ящIэу щытар?
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ

2017-04-13

Хуай Нам Данг лъэпкъ паркыр Таиландым и Чиангмай къалэм и щIыпIэ нэхъ дахащэхэм ящыщщ. Ар 1995 гъэм и шыщхьэуIум къэралым и пащтыхьым и унафэкIэ къызэрагъэпэщауэ щытащ, мэзхэр ирырамыгъэупщIыкIын, абы щIэс хьэкIэкхъуэкIэхэм цIыхухэр ирамыгъэщэкIуэн мурадкIэ. Псори зэхэту километр зэбгъузэнатIэ 1447рэ хъу а паркым зыщаплъыхьыну цIыху куэд дыдэ макIуэ. Мыбы щыплъагъунущ дунейм и нэгъуэщI щIыпIэхэм узыщримыхьэлIэ къэкIыгъэ телъыджэхэр.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-04-13

 •  1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 17
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Зэкъуэтыныгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ».           Балъкъэр лъэпкъым и къэралыгъуэр зэрызэфIэувэжрэ илъэс 60 зэрырикъур Прохладнэ щIыналъэм зэрыщагъэлъэпIам теухуа репортаж (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 7.15 «ЧитайНальчик». Усыгъэм и дунейпсо махуэм и щIыхькIэ екIуэкIа фестиваль. Ещанэ Iыхьэ (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха