ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэлыжьыхь, 2017

КъБР-м и Iэтащхьэм иригъэкIуэкIащ «Вольфрам» компаниемрэ «Ростех» къэрал корпорацэм и предприятэ пэрытхэм ящыщ «РТ-Бизнесым зегъэужьыныр» IуэхущIапIэмрэ я унафэщIхэм я зэIущIэ

2017-04-12

 •  Дыгъуасэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ «Вольфрам» компание» акционер зэгухьэныгъэм и президент Горбачёв М. И., «Ростех» къэрал корпорацэм и предприятэ пэрытхэм ящыщ «РТ-Бизнесым зегъэужьыныр» жэуап зэхэгъэщхьэхукIа зыхь зэгухьэныгъэм и генеральнэ директор Назаров А. Н. сымэ зыхэта зэIущIэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЗэгурыIуэныгъэм Iэ традзэ

2017-04-12

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ зэIущIэ щхьэпэ щекIуэкIащ. Абы зэрызэдэлэжьэнумкIэ Iэ щытрадзащ КъБКъУ-мрэ «Снежный барс» хьэщIэщхэмрэ. ЕджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, Iуэхум хэтащ КъБКъУ-м и ректор Алътуд Юрийрэ «Снежный барс» хьэщIэщ гупым я унафэщIхэм я советым и тхьэмадэ Циканов Мухьэмэдрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТекIуэныгъэм и мафIэгу

2017-04-12

 • Мэлыжьыхьым и 11-м «ТекIуэныгъэ» мафIэгур КъБР-м къэсащ. Хэку зауэшхуэм и фэеплъ, зи хъыбар куэд тхыдэм къыхэнэжа мафIэгур 2011 гъэ лъандэрэ къалэ-къалэкIэ Урысей Федерацэм щызокIуэ, блэкIар зэращымыгъупщам, хэкур зыхъумахэм фIыщIэ зэрыхуащIым и щыхьэту.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2017-04-12

 •   ЦIыхум хьэршым япэу лъагъуэ щыхиша дунейпсо махуэу ООН-м игъэуващ
 •  Авиацэмрэ космонавтикэмрэ я дунейпсо махуэщ. 1961 гъэм Гагарин Юрий «Восток» кхъухьым ису дунейм щыяпэу хьэршым лъэтащ.
 •  Къэзахъстаным ЩIэныгъэм и лэжьакIуэхэм я махуэр щагъэлъапIэ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-04-12

 • ЕджапIэхэм папщIэ автобус 21-рэ
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рашид лэжьыгъэ IуэхукIэ IущIащ УФ-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министр Васильевэ Ольгэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

Молэ Владимир и тхылъыщIэр утыку кърахьэ

2017-04-12

 • «Музыкэ IуэрыIуатэм къыщыщIидзэрэ лъэпкъ оперэм хуэкIуэжу» фIэщыгъэм щIэту композитор цIэрыIуэ Молэ Владимир къыдигъэкIа тхылъым и лъэтеувэ иджыблагъэ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институтым щащIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

«Ди гъунэгъухэм къыжраIат»

2017-04-12

 • Къыщалъхуа махуэр иджыблагъэ игъэлъэпIащ дунейм щыяпэ цIы-хубз-космонавт Терешковэ Валентинэ. И юбилейм ирихьэлIэу абы куэд игу къигъэкIыжащ. Мис абыхэм ящыщ пычыгъуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зы хъуаскIэ налъэ хуэблэу къысщохъу

2017-04-12

 • Ар бжьыфIэт, зэкIужт, зэрыугъурлым и нэщэнэу, зэпIэзэрытт. Къыдалъхуауэ акъыл жанрэ гупсысэ узыншэрэ иIэт, хабзэкIэ хуэдэ уигъэлъыхъуэнт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

2017-04-12

Дворцовэ утым деж урысыдзэ къыхэхам еплъыныгъэм зыщыхуегъэхьэзыр. Абы хэтщ Кавказ бгырыс эскадроным и адыгэ офицерхэр. Бытырбыху, 1839 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

ЗэфIэкI лъагэ, щIэныгъэ куу

2017-04-12

 • Куэдрэ къохъу медицинэм и лэжьакIуэхэм ди гъащIэр, ди псэр щаIэщIэлъ. Узыр къызэIэ цIыхум дэIэпыкъуныр абыхэм я къалэну щытми, абыи гъэзэщIэкIэ Iэджэ иIэщ. Си тхыгъэ кIэщIымкIэ фIыщIэ ин хуэсщIыну сыхуейт и IэщIагъэмкIэ Iэзагъышхуэ зыбгъэдэлъ, щIэныгъэ куу зиIэ дохутыр-невролог Берычэт Мурат Хьэжмурат и къуэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха