ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэлыжьыхь, 2017

Урысейм и Президентым деж Граждан жылагъуэм зегъэужьынымрэ цIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ щыIэ советым и тхьэмадэм Москва щыхуэзащ КъБР-м и Iэтащхьэр

2017-04-11

 • Урысей Федерацэм и Президентым деж Граждан жылагъуэм зегъэужьынымрэ цIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ  щыIэ  советым  и тхьэмадэ  Федотов   Михаил Москва щыхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и  Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Юрий Къэбэрдей-Балъкъэрым ис журтхэм ехъуэхъуащ я дин гуфIэгъуэ нэхъыщхьэмкIэ – IутIыжымкIэ

2017-04-11

 • «Къэбэрдей-Балъкъэрыр лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэр щыпсэу республикэщ. Ди щIыналъэм зэпIэзэрытыныгъэ щыIэнымрэ абы зиужьынымкIэ шэсыпIэу сыт щыгъуи щытащ, иджыри къонэ дэтхэнэ зы лъэпкъми и хабзэхэмрэ абы зэрихьэ динымрэ пщIэ яхуэщIыныр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«Питер, дэ дыпщIыгъущ!»

2017-04-11

 • Налшык къалэм дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм и гупэм деж мэлыжьыхьым и 8-м пэкIу щекIуэкIащ, Санкт-Петербург къыщыхъуа гузэвэгъуэм хэкIуэдахэм яхуэщыгъуэу. Абы къекIуэлIахэм яIыгът «Терроризм щремыIэ!» псалъэхэр зытет тхылъымпIэшхуэхэр. «Питер, дэ дыпщIыгъущ!» зыфIаща фэеплъ пэкIур  къызэрагъэпэщат Налшык къалэ округым и          щIыпIэ  администрацэм и жэрдэмкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Бзэр зэращIэр къапщытэж

2017-04-11

 • «Тотальный диктант» дунейпсо егъэджэныгъэ Iуэхур мэлыжьыхьым и 8-м сыхьэт 14.00-м ди къэралым и щIыналъэ куэдым щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал Iуэху

Нобэ

2017-04-11

 • Фашист гъэрыпIэм исахэр хуит къызэращIыжам и дунейпсо махуэщ. 1945 гъэм гъатхэпэм и 11-м къызэрыIэтауэ щытащ Бухенвальд нэмыцэ лагерым исхэр.
 • Паркинсон узыфэм ебэныным и дунейпсо махуэщ. А узыфэр къэзыхута дохутыр Паркинсон Джеймс къыщалъхуа махуэм (1755 гъэм мэлыжьыхьым и 11-м) техуэу ягъэуващ 1997 гъэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Денизэ текIуэныгъэм хуокIуэ

2017-04-11

 • Ди газетым зэрытетащи, Урысей телевиденэм и «Япэ каналымкIэ» екIуэкI «Голос. Дети» проект иным ди республикэм щыщ пщащэ ныбжьыщIэ Хекилаевэ Денизэ ехъулIэныгъэ иIэу хэтщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Ящымыгъупщэмэ, псэу пэлъытэщ

2017-04-11

 • Дунейм ехыжа цIыхур куэдым IэфIу ягу къагъэкIыжмэ, IуэхущIафэрэ дуней тетыкIэу иIам тепсэлъыхьыжмэ, абы щыгъуэ ар псэу пэлъытэу жаIэ. Псыгуэнсу къуажэм иджыблагъэ щекIуэкIащ абы дэт езанэ курыт школым илъэс куэдкIэ щылэжьа Мыз Алёшэ ягу къыщагъэкIыжа зэхуэс. Я лэжьэгъуу щытам теухуа фэеплъ зэхыхьэ зэхэшэн хуейуэ жэрдэм зыщIахэм ящыщщ къызэгъэпэщакIуэу еджапIэм щыIэ Уэтэбей Iэнтисэ. Аращ пшыхьыр езыгъэкIуэкIари. Абы ирихьэжьа Iуэхур я гуапэу даIыгъащ егъэджакIуэ псоми, школым и унафэщI Безыр Мадинэ я пашэу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Тхылъыр щIэныгъэм и IункIыбзэIухщ

2017-04-11

 • Бейтыгъуэн Сэфарбий мы псалъэжьыр хьэкъ тщищIыну къалэн зыхуигъэувыжами къехъулIащ, шэч хэмылъу. Ар тхылъым хуэпэжати (и гукъэкIыжхэм хэтщ зэрыцIыкIурэ тхылъыр зэриIэпэгъур), щIэныгъэм и IункIыбзэIухыр къыIэщIилъхьащ. Абы куэдым гу зэрылъатам и щыхьэткъэ мыр? Тхылъыр фIыуэ зылъагъухэм я Международнэ союзым 2011 гъэм Диплом къритауэ щытащ «За многолетний и самоотверженый труд во имя и во славу Книги» жиIэу. Мыбы ефIэкIын тыгъэ щы-Iэу пIэрэ уи дежкIэ, Сэфарбий, жысIэу сеупщIамэ: «Тхылъ къызэрысщэхун ахъшэ», – жиIэну къыщIэкIынт.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Егъэджэныгъэ – гъэсэныгъэм зи гур хуэкъабзэ

2017-04-11

 • КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и унафэкIэ республикэм щокIуэкI анэдэлъхубзэхэм хухаха мазэр. А унафэм   ипкъ иткIэ, республикэм ит школхэм къэбэрдей-шэрджэсыбзэмрэ литературэмрэ щегъэджыным и Iуэху зытетыр къахутэн мурадкIэ, къэпщытэныгъэхэр ирагъэкIуэкI министерствэм лъэпкъыбзэхэмкIэ и къудамэм и унафэщI Табыщ Муратрэ ар зи пашэ къэпщытакIуэ гупымрэ. Апхуэдэ къалэн я пщэ дэлъу къэпщытакIуэхэр еблэгъат Бахъсэн районым щыIэ Дыгулыбгъуей къуажэм дэт курыт еджапIэ №9-м.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нэхъыжьхэр ягъэлъапIэ

2017-04-11

 • Аруан районым хыхьэ Къэхъун къуажэм щIэх-щIэхыурэ щрагъэкIуэкI щIэблэм хэкупсэ, щэнхабзэ гъэсэныгъэ яхэлъхьэным яхуэгъэпса зэхыхьэ гукъинэжхэр. Абыхэм ящыпэ жылэм дэт курыт школ №1-м иджыблагъэ къыщызэрагъэпэща гуфIэгъуэ пшыхьри. Зэхыхьэм и жэрдэмщIакIуэ хъуащ Къэхъун къуажэ администрацэм и Iэтащхьэ Хъуэст Замиррэ жылэм дэт библиотекэм илъэс куэд лъандэрэ и пашэу лажьэ Пхъэшх Светланрэ. Пшыхьым жыджэру хэтащ Къэхъун дэт курыт школитIми я еджакIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр