ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэлыжьыхь, 2017

2017-04-08

 • Узыншагъэм гулъытэ хуащI
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Узыншагъэм и дунейпсо махуэр республикэм щагъэлъэпIащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

ПэкIум фрагъэблагъэ

2017-04-08

 • 2017 гъэм мэлыжьыхьым и 3-м Санкт-Петербург террористхэм щызэхащIыхьа щIэпхъаджагъэм зэрыризэгуэпар, лей зытехьахэм я телъхьэу зэрыщытыр къагъэлъэгъуэнымкIэ Iэмалхэр къыхузэрагъэпэщыну щIэлъэIуу цIыху куэдым зэрызыкъыхуагъазэм къыхэкIыу, Налшык къалэ округым и щIыналъэ администрацэм республикэм щыпсэухэр кърегъэблагъэ «Питер, уэ дыпщIыгъущ!» терроризмэм и бий пэкIум хэтыну. Ар 2017 гъэм мэлыжьыхьым и 8-м сыхьэт 12.00-м Налшык къалэм дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм и гупэм деж щызэхыхьэнущ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2017-04-08

 • Мэлыжьыхьым и 8, щэбэт
 • Цыджанхэм я дунейпсо махуэщ. Цыджанхэм я дунейпсо Конгрессу 1971 гъэм Лондон щызэхэтам къыщащтащ абы теухуа унафэмрэ а лъэпкъым и гимнымрэ и ныпымрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Пащты Борис: Сыхуейщ си бынхэм гъуазэ сахуэхъуну

2017-04-08

 • КъБР-м и Парламентым щэнхабзэмкIэ, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм зегъэужьынымрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и комитетым и унафэщI Пащты Борис и ныбжьыр нобэ илъэс 60 ирокъу.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

2017-04-08

 • Узыншагъэ  быдэ  уиIэну
 • Урысейм и цIыхубэ артист, Къэбэрдей-Балъкъэр симфоние
 • оркестрым и дирижёр нэхъыщхьэ Темыркъан Б. Хь. деж
 • ПщIэ зыхуэсщI Борис Хьэту и къуэ!
 • ЮбилеймкIэ си гуапэу сынохъуэхъу!
 • Уэ, зэфIэкIышхуэ зыбгъэдэлъ музыкантым, уи творчествэр Хэкум и щэнхабзэм хуэлэжьэнымкIэ щапхъэ гъуэзэджэщ. Дирижёр Iэзэр, композитор гъуэзэджэр илъэсипщI бжыгъэ хъуауэ уриунафэщIщ икIи уридирижёр нэхъыщхьэщ Кавказ Ищхъэрэм и гуп нэхъ лъэщхэм ящыщ зыуэ щыт икIи музыкэр фIыуэ зылъагъухэм нэхъ къалъы- тэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал филармонием и симфоние оркестрым. Лъэпкъ музыкальнэ щэнхабзэр хъумэнымкIэ, хэIущIыIу щIынымкIэ, абы зегъэужьынымкIэ уэ зэфIэбгъэкIар къыпхуэмылъытэным хуэдизщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

«Питер, дэ дыпщIыгъущ!»

2017-04-08

 • Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым мэлыжьыхьым и 5-м щекIуэкIащ террорым пэщIэтыным теухуа пэкIу. Ар зэхашат Санкт-Петербург и метрополитеным щалэжьа щIэпхъаджагъэр зэрамыдэр къагъэлъэгъуэн папщIэ. ЗэрытщIэщи, цIыху 14 зыхэкIуэда, 42-м фэбжь къызыхаха гузэвэгъуэшхуэщ ар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Налшык кIапсэ парк къыщызэIуах

2017-04-08

 • Налшык и щIыпIэ нэхъ дахэхэм ящыщ зым – ЕплIанэ гуэлым деж – кIапсэ парк, е нэгъуэщIу жыпIэмэ, Пандэ парк къыщызэIуах. Урысейм щыIэ апхуэдэ паркхэм инагъкIэ я етIуанэ хъунущ ар. Япэ увыпIэр – Москва, ещанэр – Волгоград иIыгъщ.
 •  

  Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIыуэпсым и макъ

2017-04-08

 • Псыр  псэхэлъхьэжщ
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыуэпсыр нэхъ дахэхэм хабжэу, ипсхэр хущхъуэу, и хьэуар къабзэу къалъытэу къокIуэкI. Ар тхъумэныр къалэну щыIэм я нэхъыщхьэщ, икIи абыкIэ сэбэп хъуну дыщогугъ 2017 гъэр ЩIыуэпсым и илъэсу зэрагъэувам. Сытым гу нэхъ лъытапхъэ? А упщIэмкIи, нэгъуэщIхэмкIи зыхуэдгъэзащ КъБКъУ-м биологиемкIэ и къудамэм и егъэджакIуэ, биологие щIэныгъэхэм я кандидат Хьэтыхъу Iэубэчыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-04-08

 • Пасэрей  цIыхубз  цIэрыIуэхэр
 • ЩIэныгъэм  папщIэ  зи гъащIэр зыта
 • Химием зымащIэ хэзыщIыкI дэтхэнэми зэхихащ Кюри Марие и цIэр. Уеблэмэ абы и цIэр 96-нэ химическэ пкъыгъуэм фIащыжащ – Кюрий (лат. Curium). Марие щIэныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа бзылъхугъэ телъыджэхэм хабжэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис