ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэлыжьыхь, 2017

2017-04-07

 • Темыркъан Б. Хь. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и  Указ
 •  Музыкэ гъуазджэм зегъэужьынымкIэ зэфIэкI ин къызэригъэлъэгъуам къыхэкIыу «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр етын Темыркъан Борис Хьэту и къуэм – «Урысейм и Композиторхэм я союз» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и тхьэмадэм.
 •  
 •           Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •           и Iэтащхьэ                          КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм мэлыжьыхьым и 6-м
 • №49-УГ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-04-07

 • Узыншагъэм -  гулъытэ  хэха
 •  Адыгей. Республикэм узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и IуэхущIапIэхэм нэгъабэ ахъшэу хухахащ сом меларди 5-м щIигъу. 2017 гъэм ар сом мелуан 500-кIэ нэхъыбэ хъуну щогугъ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

Нобэ

2017-04-07

 •   Узыншагъэм и дунейпсо махуэщ. Узыншагъэр хъу­мэнымкIэ дунейпсо зэгухьэныгъэр къыщызэрагъэпэща махуэм (1948 гъэм) хуэзэу ягъэлъапIэ.
 •  Рунетыр – урысыбзэкIэ лажьэ интернетыр (Ru дамыгъэр зиIэр) къыщы­зэ­рагъэпэща махуэщ. 1994 гъэм мэлыжьыхьым и 7-м лэжьэн щIидзащ абы икIи дунейпсо «хъым» хэтыну хуитыныгъэ зиIэхэм хагъэхьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iуащхьэмахуэ и щыгум япэу дэкIа адыгэлI Хьэшыр Чылар (1799 – 1859 гъгъ.)

2017-04-07

Вольнэ Аул къуажэм дэса адыгэ унагъуэм къыщалъхуащ. Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием инэрал Емануэль и пашэу къызэригъэпэща щIэныгъэ экспедицэм и гъуэгугъэлъагъуэу щытащ. Iуащхьэмахуэ и къуэкIыпIэ щыгум (метр 5633-рэ) 1829 гъэм япэ дыдэу дэкIа цIыхущ. Урысей альпинизмэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщщ. АдыгэлI хахуэм а и лIыгъэр къыщыгъэлъэгъуа гъущI пхъэбгъу Луганск къалэм щагъэжауэ щытащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-04-07

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 •  Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 10
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Iуащхьэмахуэ лъапэ-2017». Бгы-лыжэ макъамэ фестивалым къратыкI репортаж (12+)
 • 6.55 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэ­бзэкIэ) (6+)
 • 7.15 Тырныауз бгы-металлургие комбинатым теу­хуауэ (16+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.10 «ЕгъэджакIуэ». Жанатаевэ Лизэ. Хъущтэ-Сырт къуажэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха