ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэлыжьыхь, 2017

Белавенцев Олег Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий хуэзащ

2017-04-06

 • Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев Олег езым и IуэхущIапIэу Пятигорск къалэм дэтым щыхуэзащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

Нобэ

2017-04-06

 • Зыужьыныгъэмрэ мамырыгъэмрэ яхуэлажьэ спортым и дунейпсо махуэщ. ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм 2013 гъэм шыщхьэуIум и 23-м унафэ къищтащ илъэс къэс а махуэр мэлыжьыхьым и 6-м къэралхэм зэдагъэлъэпIэным теухуауэ.
 • УФ-м и МВД-м и следственнэ органхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Уи мурадхэр къохъулIэну

2017-04-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэр  къэрал  филармонием  и  симфоние  оркестрым  и  дирижёр  нэхъыщхьэ,  УФ-м  и  цIыхубэ  артист,  КъБР-м  и  Жылагъуэ  палатэм  хэт  Темыркъан  Борис  Хьэту  и  къуэм и  ныбжьыр  илъэс  80  ирокъу 
 •  ПщIэ зыхуэтщI Борис Хьэту и къуэ!
 • ЗэфIэкI зиIэ композиторым, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэм уи лэжьэгъухэм я пщIэ, республикэм, къэралым ис куэдым я лъагъуныгъэ къэблэжьащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ЦIыхубэ артист

2017-04-06

 • УФ-м и цIыхубэ артист, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал филармонием и симфоние оркестрым и дирижёр нэхъыщхьэ икIи и художественнэ уна-фэщI, композитор цIэрыIуэ, КъБР-м и Композиторхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, республикэм и Жылагъуэ палатэм хэт Темыркъан Борис Хьэту и къуэр нобэ илъэс 80 ирокъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Къэбэрдейм и пщы уэлий Мысост ХьэтIэхъущыкъуэ (? – 1721)

2017-04-06

XVII лIэщIыгъуэм и 70 - 80 гъэхэм Къэбэрдейм и пщы уэлийуэ щыта Къазий и къуэщ. ХьэтIохъущокъуэ Кургъуокъуэ дунейм ехыжа нэужь, пщы уэлийуэ хахащ. Ар щытета зэманым Урысейм зэгурыIуэныгъэ иращIылIат (1711 гъэм), Кърым хъаныдзэ мин 15 хъур Псыжь деж щызэтракъутат.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Кавказым щыпсэухэм я зэфIэкIыр Европэм щагъэлъагъуэ

2017-04-06

 • Европэм и Советым и ЩIыпIэ, щIыналъэ унафэщIхэм я конгрессым и зэIущIэу Франджым щызэхэтар траухуащ Къэрэшей-Шэрджэсыр илъэс 25-рэ зэрырикъум. Республикэм и лIыкIуэхэм я пашэу щытащ абы и Iэтащхьэ Темрезов Ра-шид.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи щхьэцыр дыщафэ Бзылъхугъэ

2017-04-06

 • (КIэлъыкIуэр.
 • ПэщIэдзэр  №№23-25, 27, 29-32, 37, 38,  42, 46, 48-50-хэм итщ).
 •  28.
 •  
 • Эдипрэ Сухрабрэ я хъыбархэм зэщхь куэд хэлът, ауэ щызэтемыхуэ зы Iуэхугъуи щыIэт: Эдип и адэ Лай еукIыж, Сухраб и адэ Рустам IэщIокIуадэ. Япэ хъыбарым къуэр адэукI мэхъу, етIуанэм адэр – къуэукIщ. А зэщхьэщыкIыныгъэ закъуэм нэхъри къыщIигъатхъэт хъыбаритIыр зэрызэщхьыр. «Шахнаме» эпосым мызэ-мытIэу щыжеIэ Эдип хуэдэ къабзэу Сухраб и адэр ицIыхуу зэрыщымытар. Абы къеджэр йогупсыс: Сухраб иукIыну зыпэщIэувар зэриадэр щимыщIакIэ, ар къуаншэкъым. Зэадэзэкъуэр зэрызэбэнар эпосым кIыхьу къыщыгъэлъэгъуащ, Лай пщыр зыукIар къигъуэтын щхьэкIэ Эдип иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэм хуэдэу. Онгёрен щыIа театр Iэпхъуэшапхъуэм абыхэм я зэзауэм и кIэух Iыхьэрщ утыку кърихьар.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Спектаклыр гунэс ящохъу

2017-04-06

 • «Занавес» студент театрым гъатхэпэм и 27-м КъБКъУ-м щигъэлъэгъуащ Красногоров Валентин и «Театральная комедия» пьесэм къытращIыкIа спектаклыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Олимпиадэ зэIухар иухащ

2017-04-06

 • 9-нэ,10-нэ, 11-нэ классхэм щеджэ еджакIуэ минитIым нэс хэту КъБКъУ-м щрагъэкIуэкIа V олимпиадэр иухащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Урысейпсо зэхьэзэхуэм хэтынущ

2017-04-06

 • Налшык къалэм дэт «Легион» тренажёр пэшым мы махуэхэм щекIуэкIащ щIалэ, хъыджэбз цIыкIухэм мас-рестлингымкIэ я зэхьэзэхуэ. Мы гъэм илъэс етIуанэ хъуауэ ирагъэкIуэкI зэпеуэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэ псоми къикIа ныбжьыщIэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр