ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэлыжьыхь, 2017

Нобэ

2017-04-05

 •   Къалмыкъ Республикэм и Конституцэм и махуэщ
 •  Корее Ипщэм щагъэлъапIэ жыгхэр хэсэным и махуэр
 •  Къэзахъстаным Iэпхъуэшапхъуэ Iуэхухэр зи нэIэ щIэт и полицэм и махуэщ
 •  1241 гъэм Невский Александр и дзэм Чудскэ гуэлым и деж нэмыцэдзэр щызэтрикъутащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-04-05

 •   МэкъумэшыщIэхэм ядэIэпыкъун мурадкIэ
 •  Адыгей.Республикэм мэкъумэш потребительскэ кооперативхэр къыщагъэщIэрэщIэжынущ. 2017 гъэм шыщхьэуIум и 1-м ирихьэлIэу Адыгейм и муниципальнэ щIыналъэ дэтхэнэми апхуэдэу зы нэхъ мыхъуми щыIэн хуейщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

Зи макъ гуакIуэр нобэми тщымыгъупщэбзылъхугъэ щыпкъэ АфIэунэ Рае

2017-04-05

 • Радиожурналист, РСФСР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, телевиденэмрэ радиомрэ я отличник, УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэта АфIэунэ Рае ТIулэ и пхъур 1932 гъэм мэлыжьыхьым и 2-м Бахъсэн куейм хыхьэ Куба къуажэм къыщалъхуащ. Рае журналист IэщIагъэм зэрыхуеджамкIи, адыгэбзэми урысыбзэми зэхуэдэу зэрырилэжьэфымкIи куэдым я дежкIэ щапхъэт. Абы игъэхьэзыру щыта «Iэдииху», «Жьэгу пащхьэ», «ФIыщIэ жыг», «Продолжение биографии» нэтынхэм зэрыщIыналъэу пэплъэрт, апхуэдизкIэ фIыуэ ялъагъурти. Рае макъкIэ къацIыхужу щытащ.Абы и псэлъэкIэ дахэм, гъэхуам, щабэм радиом едаIуэхэр хьэщыкъ хуэхъуат. ИужьыIуэкIэ, адыгэ щыпсэу хамэ къэралхэм нэтынхэр ялъэIэс щыхъуам, хэхэсхэмрэ хэкурысхэмрэ лъэмыж яхуэхъуат Рае и макъыр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ЩIэблэр дахагъэм щIапIыкI

2017-04-05

 • Лъэпкъым и фIыгъуэ нэхъ лъапIэ дыдэр – бзэр – хъумэныр, абы зегъэужьыныр зи къалэн нэхъыщхьэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щрагъэкIуэкI «Си бзэ – си псэ, си дуней» республикэ фестиваль-зэпеуэм Анзорей дэт, Табыхъу Хьэзрит и цIэр зезыхьэ 1-нэ курыт еджапIэр хэтащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Нэгъабэрейм къыпащэм хуэдэу

2017-04-05

 • КъБР-м футболымкIэ и кубо-кыр къэхьыным теухуа зэхьэзэхуэм щIидзащ. Абы и япэ джэгугъуэм пхъэидзэм щызэпэщIигъэуващ нэгъабэрей зэпеуэм и финалым щызэIущIа Сэрмакъ и «Союз»-мрэ Бахъсэн и «Автозапчасть»-мрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Ди щIалэхэм я ехъулIэныгъэхэр

2017-04-05

 • БэнэкIэ хуит
 •  Ипщэ федеральнэ округым бэнэкIэ хуитымкIэ пашэныгъэ къыщыхьыным теухуауэ Гулькевичи къалэм щызэпеуащ 1997 – 1999 гъэхэм къалъхуа ныбжьыщIэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр