ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэлыжьыхь, 2017

КIуэкIуэ Ю. А., Кравцов С. С. сымэ Налшык къыщызэIуах Экологием и илъэс Урысейм зэрыщрагъэкIуэкIым теухуа «ТекIуэныгъэм папщIэ балли 100» къэралпсо Iуэхур

2017-04-04

 • Налшык щрагъажьэ Экологием и илъэс Урысейм зэрыщрагъэкIуэкIым хуэгъэпса «ТекIуэныгъэм папщIэ балли 100» къэралпсо Iуэхур. Къэбэрдей-Балъкъэрым   и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ я IэнатIэм щыкIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и унафэщI Кравцов Сергей-рэ «ДыгъафIэ къалэ» Сабий творчествэмкIэ академием а лэжьыгъэр гъуэгу щытрагъэувэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Нобэ

2017-04-04

 • Интернетым и дунейпсо махуэщ
 • Лагъымым къыпкърыкI шынагъуэмрэ щIым а Iэщэ лIэужьыгъуэр къыхэхыжынымрэ ятеухуа щIэныгъэ цIыхухэм етыным и дунейпсо махуэщ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Европэм и еджагъэшхуэ нэхъ Iэзэхэм хабжэ

2017-04-04

 • Адыгэм ди мащIэкъым къыщалъхуа жылэм, зыщыщ лъэпкъым, и адэжь щIыналъэм, и хэкум  и  пщIэр   лъагэу зыIэта цIыху щэджащэхэр, зи гъащIэри зи гуащIэри зыбгъэдэт Iуэхум щхьэузыхь хуэзыщIхэр, мыхьэнэшхуэ зиIэ, узэрыгушхуэ хъун Iэужь дахэ къызэзынэкIхэр. Апхуэдэ зыщ ди тхыгъэр зытеухуари. Ар Аушыджэр къуажэм къыдэкIа еджагъэшхуэ Слъон Лудинщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

УнафэщI щэджащэ, адыгэлI щыпкъэ Ахъуэхъу Аслъэнбий

2017-04-04

 • Гъуазэу  щытыным  къыхуигъэщIат
 • Ахъуэхъу Аслъэнбий зэрихьа къулыкъухэр уи   нэгу къыщIэбгъэхьэжмэ, гурыIуэгъуэ мэхъу ахэр гъуэгу зэхэгъэкIыпIэшхуэу гъащIэм къызэры-ритам нэмыщI, тхущI гъэхэм и кIэм абы и пщэ къыдэхуа къалэн гугъум – республикэ Правительствэм и УнафэщIу щыты-ным – хуэзыша лъэмыжу а IэнатIэхэр зэрыщытар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи щхьэцыр дыщафэ Бзылъхугъэ

2017-04-04

 • Памук Орхьэн, Нобель саугъэтым и лауреат
 •  (КIэлъыкIуэр.
 • ПэщIэдзэр  №№23-25, 27, 29-32, 37, 38,  42, 46, 48-49-хэм итщ).
 •  - Уи насып къикIащ, щхьэгъусэ пхуэхъуар бзылъхугъэ телъыджэщ! – жиIащ си адэм сэлам къыщызихыжым, Айшэ къыхуеплъэкIыурэ. – Иджы си гур уэркIэ мамырщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

IэнатIэм зеужь

2017-04-04

 • Мэлыжьыхьым  и  4-р  республикэм  мафIэсым  пэщIэтыным 
 • хуэгъэпса  и  IуэхущIапIэр  къыщызэрагъэпэща махуэщ
 •  КъБР-м и Правительствэм 2005 гъэм мазаем и 25-м къыдигъэкIа Унафэм   ипкъ иткIэ, 2005 гъэм мэлыжьыхьым  и 1-м республикэм къыщызэрагъэпэщащ МафIэсым пэщIэтынымкIэ къэрал IуэхущIапIэ щхьэхуэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тэтэрхэр иужь увыпIэм къыщанэ

2017-04-04

 • «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Спартак-Налшык» (Налшык) – 0:1 (0:0). Къэзан. «Рубин» стадион. Мэлыжьыхьым и 1-м. ЦIыху 800 еплъащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей, Футбол