ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэлыжьыхь, 2017

ХэкIыпIэфIхэр я гъуазэу

2017-04-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм дыгъуасэ щекIуэкIа зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий, УФ-м Шы спортымкIэ и федерацэм и унафэщI Сечинэ Маринэ, «Росипподром» акционер жылагъуэ зэIухам (ООО) и тхьэмадэ Исаков Николай сымэ. Абыхэм зэгурыIуэныгъэ щхьэпэ зэращIылIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

ЩIэныгъэлIхэр гъэм ироплъэж

2017-04-01

 • КъБКъУ-м щекIуэкIащ ЩIэныгъэлIхэм я Советым и зэIущIэ. 2016 гъэм зэфIагъэкIа лэжьыгъэм теухуауэ абы къыщыпсэлъащ университетым и ректор Алътуд Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Урысейпсо утыкум къыщалъытащ

2017-04-01

 • Иджыблагъэ Башкирием и къалащхьэ Уфа щекIуэкIащ студентхэм я курс лэжьыгъэ нэхъыфIхэм я урысейпсо зэпеуэ. Абы щыхэплъащ Урысей къудамэм Федерацэм и еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студенти 164-м я IэдакъэщIэкI нэхъыфIхэм. Зэпеуэм ягъэхьа лэжьыгъэхэр теухуат гуманитар, цIыхубэ-политикэ, естественнэ унэтIыныгъэхэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мэлыжьыхь мазэм цIыху нэхъыбэ дыдэ здэщыIэну зыгъэпсэхупIэу 10-м хабжащ Iуащхьэмахуэ лъапэрэ «Роза Хутор» курортымрэ

2017-04-01

 • Бгы-лыжэ спортыр фIыуэ зылъагъуу къэралым исхэм ящыщу мэлыжьыхь мазэм нэхъыбэ дыдэ зэкIуэлIэну зыгъэпсэхупIэу 10-м яхэтщ Iуащхьэмахуэ лъапэрэ «Роза Хутор» курортымрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2017-04-01

 • Мэлыжьыхьым и 1, щэбэт
 • Къуалэбзухэм я дунейпсо махуэщ
 • Ауанымрэ дыхьэшхэнымрэ я махуэщ. Ар щагъэлъапIэ УФ-м, апхуэдэуи СНГ-м, Прибалтикэм хыхьэ къэралхэм, США-м, Канадэм, Инджылызым, Финляндием, Испанием.
 • Иран Ислъам Республикэм и къэралыгъуэм и махуэщ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сабий тхылъым и дунейпсо махуэ

2017-04-01

 • Данием щыщ тхакIуэ цIэрыIуэ Андерсен Ганс Христиан къыщалъ хуа мэлыжьыхьым и 2-р Сабий тхылъым и дунейпсо махуэу ягъэлъапIэ 1967 гъэ лъандэрэ. Ар и жэрдэмт сабий тхылъымкIэ IBBY-International Board on Books for Young People дунейпсо советым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГушыIэр Тхьэм и щIасэщ

2017-04-01

 • Нобэ ГушыIэм и махуэщ. Абы ипкъ иткIэ фи пащхьэ идолъхьэ тхакIуэ, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и «Смех сквозь столетия» тхылъым ихуа гушыIэхэм щыщ зыбжанэ.
 • ГушыIэхэр ХьэфIыцIэм цIыхушхуэхэм я гъащIэр къыщыгъэлъэгъуэжа тхыгъэм къыхиджыкIыурэ, абыхэм теухуауэ ятхахэм къыхихыурэ зэхуихьэсащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къуалэхэри унэ хуэныкъуэщ

2017-04-01

 • Мэлыжьыхьым и 1-р Бзухэм я дунейпсо махуэу къэлъытэныр 1894 гъэм США-м къыщыхалъхьащ. ИужькIэ ар Европэми нэсащ. Иджы ар илъэс къэс дуней псом щагъэлъапIэ, ЮНЕСКО-м «ЦIыхумрэ биосферэмрэ» и биологие прог-раммэм ипкъ иту.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ лъагъуэжьхэр

2017-04-01

 • Абазэхэ гъуэгухэр
 • Анапэ быдапIэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдейм и къуэкIыпIэ лъэныкъуэм нэсыху дэнэкIи ущрихьэлIэрт выгухэмрэ шыгухэмрэ щызекIуэ хъу гъуэгу куэдыкIейм. Ахэр яухуэрт цIыхухэр зэкIэлъагъэкIуэн, щIыналъэхэм сату зэдащIын папщIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-04-01

 • ЖыIэгъуэхэр
 • Сымаджэм щыщIэупщIэр хъужа нэужькъым
 • Лъагъуныгъэр гъащIитI зэпыщIэщ.
 • УкIытэ зымыщIэм Iуэху Iэджи зэIещIэ.
 • Ефэгъу зыгъуэтыр ныбжьэгъу хуэныкъуэкъым.
 • Лъагъуныгъэр зэи жьы хъуркъым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис