ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэлыжьыхь, 2017

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Накъыгъэм и 1 махуэшхуэм теухуа и хъуэхъу

2017-04-29

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я гуфIэгъуэ махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.
 • А махуэр гуащIэдэкIым, къэралым и лъабжьэу сыт щыгъуи щыта, иджыри апхуэдэу щыт лэжьакIуэ цIыхухэм я зэкъуэтыныгъэм я дамыгъэщ.
 • Нобэ ди республикэм жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъ и къалэнхэм ящыщщ экономикэр, социальнэ IэнатIэр гъэбыдэныр, цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэныр. Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэм я егугъуныгъэм, жыджэрагъым, ахэр Iуэхум тегушхуауэ зэрыбгъэдыхьэм и фIыщIэкIэ апхуэдэ къалэнхэр тэмэму зэрытхуэгъэзэщIэнум шэч къытесхьэркъым.
 • Республикэм исхэм гукъыдэж, плъапIэ дахэхэр, узыншагъэ, мамырыгъэ, ефIэкIуэныгъэ яIэну сохъуэхъу.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Республикэм исхэр сакъыну къыхураджэ

2017-04-29

 • Гъатхэм, Лэжьыгъэм я махуэм, Хэку зауэшхуэм къыщытхьа ТекIуэныгъэр илъэс 72-рэ щрикъу махуэм ирихьэлIэу Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетым КъБР-м щыIэ и оперативнэ штабым республикэм исхэр къыхуреджэ терроризмэм зыщыхъумэнымкIэ хабзэхэр ягъэзэщIэну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Спортым и лIэужьыгъуэ нэхъ гугъухэм я фестиваль Iуащхьэмахуэ лъапэ къыщызэIуах

2017-04-29

 • Накъыгъэм и 1 – 8-хэм Iуащхьэмахуэ лъапэ щекIуэкIынущ спортым и лIэужьыгъуэ нэхъ гугъухэмкIэ гъэ къэс къызэрагъэпэщ дунейпсо фестивалым и ебгъуанэ зэхыхьэгъуэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ГуащIэрыпсэухэм къахуигъэщIат

2017-04-29

 • Иджы дгъэлъапIэ гуфIэгъуэм нэхъапэм СССР-м зэрыщеджэу щытар ГуащIэрыпсэухэм я дунейпсо зэакъылэгъуныгъэм и махуэущ. Ар иджыри къэрали 142-м щаIэт. Языныкъуэхэм, псалъэм и хьэтыркIэ, США-м, Японием, Австралием мыр щагъэлъапIэр нэгъуэщI зэманщ. Индиери яхэту, къэрал 80-м накъыгъэм и 1-р гуфIэгъуэу къыщалъытэххэркъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Обозревателым и псалъэ

Библиотекэ жэщ

2017-04-29

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Къэрал лъэпкъ библиотекэм мэлыжьыхьым и 22-м щекIуэкIащ тхылъеджэхэр дэIыгъыным теухуа «Библиотекэ жэщ-2017» урысейпсо Iуэхугъуэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Къалэ зыгъэпсэхупIэр къагъэщIэрэщIэж

2017-04-29

 • Хуабэ зэрыхъужрэ Налшык къалэм и ХьэтIохъущыкъуей жыг хадэм лэжьыгъэшхуэ щокIуэкI. Аттракцион зыгъэпсэхупIэр пщэдей къызэIуахыжынущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Мы махуэхэм

2017-04-29

 • Мэлыжьыхьым и 29, щэбэт
 • Къафэм и дунейпсо махуэщ
 • Химие Iэщэ къызэрагъэсэбэпам и зэранкIэ дунейм ехыжахэм я фэеплъ махуэщ
 • 1770 гъэм Австралиер зэрыщыIэр къахутащ.
 • 1897 гъэм инджылыз физик, профессор Томсон Джозеф электрон къызэригъуэтар хэIущIыIу ищIащ.
 • 1942 гъэм Къардэн Къубатий Ленин орденыр етIуанэу къратащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи хъэтIыр зыми емыщхь Журт Биберд къызэралъхурэ илъэс 80 ирокъу

2017-04-29

 • Журт Биберд Шэрэдж районым хыхьэ Аушыджэр къуажэм 1937 гъэм мэлыжьыхьым и 19-м къыщалъхуащ. Къуажэ школыр къиуха нэужь, илъэскIэ колхозым щылэжьащ. 1958 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и филологие факультетым щIэтIысхьэри, 1964 гъэм къиухащ. А илъэсхэм абы и усыгъэ щхьэхуэхэр, рассказ кIэщIхэр къытехуэу хуежьащ республикэ газетхэмрэ журналхэмрэ. 1964 гъэм щыщIэдзауэ 1978 гъэ пщIондэ Къэбэрдей-Балъкъэрым Телевиденэмрэ радиовещанэмкIэ и комитетым и корреспонденту, литературэ драмэ нэтынхэм я редактор нэхъыжьу лэжьащ. 1983 гъэм щегъэжьауэ «Нур» сабий журналым и редактору щытащ. Журт Биберд Журналистхэми ТхакIуэхэми я зэгухьэныгъэхэм хэтащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-04-29

 • Лъэпкъ  шхыныгъуэхэр
 • КIэртIоф пIастэ, кхъуей зэхэтIэтIа хэлъу
 • КIэртIоф вар пщтыр щIыкIэ бэлагъкIэ яуб. Абы халъхьэ кхъуей зэхэтIэтIа, шыгъу тIэкIу зыхэлъ бжьыныху уба, шыбжий плъыжь сыр хьэжа. ФIыуэ зэхагъэзэрыхьри пщтыру Iэнэм трагъэувэ. Абы дашх щIакхъуэ, чыржын, мэжаджэ, лэкъум. Хуабжьу къэуат зыщIэлъ шхыныгъуэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

«Къэбэрдей-Балъкъэр» кхъухьыр зэрызэрахьэмрэ и къабзэлъабзагъэмкIэ Балтикэм щынэхъыфIхэм ящыщщ

2017-04-27

 • Балтикэ тенджыз флотым къыщапщытэжащ кхъухьхэр зыхуей хуэ-зэу зехьэнымкIэ конкурсым кърикIуахэр. IыхьиплIу гуэшауэ екIуэкIа  а зэпеуэм хэта кхъухь 50-м щыщу «Къэбэрдей-Балъкъэр» кхъухьыр нэхъыфIу щым хабжащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха