ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъатхэпэ, 2017

Ставрополь адыгэбзэр щадж

2017-03-18

 • Ставрополь крайм щыIэ «Адыгэхэр» щэнхабзэ центрым адыгэбзэр щрагъэдж дерсхэр къызэригъэпэщащ. Япэ дерс зэIухар гъатхэпэм и 14-м щекIуэкIащ къалэм дэт Зэныбжьэгъугъэм и унэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ и махуэ

2017-03-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ псэужатэмэ, нобэ и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирикъунут.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2017-03-18

 • «Адыгэ  псалъэм»  и  ныбжьэгъуфIхэ!
 • Илъэс ныкъуэм ныфхуахьыну ди газетым Iэ щIэвдзыну фыхунэмысамэ, иджыри Iэмал фиIэщ ар вгъэзэкIуэжыну.
 • Гъатхэпэм и 28 пщIондэ Iэ щIэвдзмэ, «Адыгэ псалъэр» ныфIэрыхьэнущ мэлыжьыхьым и 1-м къыщыщIэдзауэ.
 • Мазищым ди газетым и уасэр сом 327-рэ кIэпIейкIэ 99-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

НыбжьыщIэхэм я IэдакъэщIэкIхэр тыгъэ хуащI

2017-03-18

 • Къып Мухьэмэд и цIэр зэрихьэу Къулъкъужын Ищхъэрэ дэт гъуазджэхэмкIэ школым  щеджэ цIыкIухэм я IэдакъэщIэкIхэмкIэ  щIыналъэм ит курыт еджапIэхэмрэ сабий гъэсапIэхэмрэ яхуэупсащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ

Адыгэ щэнхабзэм и хъугъуэфIыгъуэхэр щызэхуэхьэсащ

2017-03-18

 • Санкт-Петербург и «НП-Принт» тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Предметы культуры адыгов в собрании Российского этнографического музея» тхылъыр. КъыдэкIыгъуэм тхыгъэхэр урысыбзэкIи инджылызыбзэкIи ихуащ. Тхылъ щхьэпэр къыдэкIынымкIэ дэIэпыкъуэгъу хъуащ ЖьакIэмыхъу Аслъэнбий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Мы махуэхэм

2017-03-18

 • Гъатхэпэм и 18, щэбэт
 • Кърымыр Урысейм къыщыхыхьэжа махуэщ. 2014 гъэм Iэ традзащ Кърым Республикэмрэ Севастополь къалэмрэ Урысей Федерацэм къыхэгъэхьэжыным теухуа зэгурыIуэныгъэм.
 • Жейм и дунейпсо махуэщ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи щхьэцыр дыщафэ Бзылъхугъэ

2017-03-18

 • Памук Орхьэн,  Нобель саугъэтым и лауреат
 • (КIэлъыкIуэр.
 • ПэщIэдзэр  №№23-25, 27, 29-32, 37, 38, 42, 46-хэм итщ)
 • - Абыхэм хабзэ къызэпызыудхэмрэ къемызэгъ зылэжьхэмрэ къалъыхъуэу аращ, – жиIащ Зи щхьэцыр дыщафэ Бзылъхугъэм. – Сыт щхьэкIэми сщIэркъым, ауэ мыбыкIэ щыIэ сэлэтхэр хьэлыншэ дыдэщ.
 • - Фэ абыхэм щхьэкIэ хэхауэ зыгуэр къэвгъэлъагъуэу ара щэбэт пщыхьэщхьэхэм?
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къурашэ Эдуард: Си гъэсэн цIыкIухэм си щхьэр лъагэу сагъэлъагъуж

2017-03-18

 • Щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым ехъулIэныгъэщIэ иIэщ. Ар щытекIуащ Сочэ къалэ къафэмкIэ щекIуэкIа Урысейпсо зэпеуэ зэхуэщIам.
 • Зэпеуэр зи нэIэ щIэту къызэзыгъэпэща «Алые паруса» щэнхабзэ фондым къалэн нэхъыщхьэу зэхуигъэувыжыр творческэ гупхэм защIэгъэкъуэнырщ, цIыхубэ къафэхэм зегъэужьынырщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

«Iуащхьэмахуэм» и еханэ къыдэкIыгъуэр дунейм къытохьэ

2017-03-18

 • «Iуащхьэмахуэ» журналым и зи чэзу къыдэкIыгъуэр иджыблагъэ къытIэрыхьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ДызэгурымыIуэныр ди пщIыхьэпIи къыхэхуэ хъунукъым

2017-03-18

 • Илъэси 150-м щIигъуауэ адыгэхэр мелуан бжыгъэкIэ Тыркум щопсэу. «Зытхъумэжыфа, дызыхэс лъэпкъым дыхэмышыпсыхьыжу? Урысеймрэ Тыркумрэ я зэхущытыкIэр сыткIэ къыджьэхэуэрэ адыгэхэм?», – аращ нобэ нэхъ дызыгъэ-пIейтейр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху