ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъатхэпэ, 2017

Мы махуэхэм

2017-03-16

 • Гъатхэпэм и 16, махуэку
 • Урысейм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм экономикэ шынагъуэншагъэмкIэ и IэнатIэхэр къыщызэрагъэпэща махуэщ. СССР-м и НКВД-м хыхьэу 1937 гъэм къызэрагъэпэщауэ щытащ
 • Къэзахъстаным и республикэ гвардием и махуэщ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-03-16

 • Нэхъыжьым йохъуэхъу
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рашид ехъуэхъуащ Хэку зауэшхуэм и ветеран, зи ныбжьыр илъэс 95-рэ ирикъуа Къэнэмэт Хьэмид.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ еджакIуэ цIыкIур цIыхубэ творчествэмкIэ урысейпсо фестиваль-зэпеуэм щытокIуэ

2017-03-16

 • Щхьэлыкъуэ дэт курыт школ №1-м и еджакIуэ Иуан Иринэ цIыхубэ творчествэмкIэ Сочэ къалэм щекIуэкIа V Урысейпсо сабий-ныбжьыщIэ конкурсым художественнэ тхыгъэхэм къеджэнымкIэ номинацэм щытекIуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Я лэжьыгъэм кърикIуахэр зэхалъхьэжащ

2017-03-16

 • КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и коллегием иджыблагъэ щыхэплъэжащ 2016 гъэм зэрылэжьам икIи мы гъэм къапэщытхэр щаубзыхуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-03-16

Кулиев Къайсын и илъэс 50-р щагъэлъапIэ пшыхьым кърихьэлIащ Шэшэн-Ингушым и цIыхубэ усакIуэ Ахматовэ Раисэ. Налшык къалэ, 1967 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-03-16

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 20
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 7.00 «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Чым Агнессэ (16+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.15 «ЕгъэджакIуэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Сыт дэ Мазэм къыщытлъыхъуэнур?

2017-03-16

 • Илъэс 45-рэ и пэкIэ ЩIым къигъэзэжащ «Луна-20» планетэ зэхуаку станцым. Абы Мазэм и щыгум щыщ къыздихьащ.
 • Иджыри къэс еджагъэшхуэхэм гулъытэшхуэ хуащI Мазэр джыным. Ар я плъапIэщ хьэршым кхъухьхэр зыгъэлъатэ къэралхэм. Сыт дэ абы щытщIэнур? А упщIэм жэуап ирет Моск- ва къэрал университетым (МГУ) Мазэмрэ планетэхэмрэ джынымкIэ и лабораторэм и унафэщI Шевченкэ Вячеслав.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Польшэ

2017-03-16

Варшавэ Польшэм и щыхьэрщ. Дэтхэнэ европей къалащхьэми хуэдэу, ар къэралым и купщIэщ икIи и джэлэсщ. ЕтIуанэ дунейпсо зауэм и илъэсхэм ар къанэ щIагъуэ щымыIэу зэтракъутауэ щытащ. IэщIагъэлIхэм я фIыгъэкIэ, яхузэфIэкIащ зэрыщытам хуэдэу тхыдэм и фэеплъхэр зэфIагъэувэжын. Мы зэманым ахэр ЮНЕСКО-м и нэIэ щIэту яхъумэ. Къалэм и дежкIэ апхуэдэу мыхьэнэшхуэ дыдэ иIэщ «Варшавэ и Прагэ» хьэблэм. А зырат зауэм и зэманым зэхамыкъутэу къызэтенар. Мыбы щыплъагъунущ зауэм и пэкIэ щIыпIэм иIа теплъэр зыхуэдэр.

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Мыужьыхыж бзий

2017-03-16

 • «Зи бзэр бзэ мыхъуну жылэ закъуи бгъуэтынкъым, фIэIуэхуу, хуэзэу игъэлажьэмэ», – жиIэгъащ ЩоджэнцIыкIу Алий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бзэрабзэ, си бзэ дахэу адыгэбзэ!

2017-03-16

 • Бзэр дунейм и къэхъугъэ нэхъыщхьэщ. Анэдэлъхубзэр лъэпкъым и гупсысэм узэрылъэIэсыфщ, и гущIэм узэрынэсыфщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр