ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъатхэпэ, 2017

КъБКъУ-м и Адыгэ къудамэм и махуэ

2017-03-15

 • КъБКъУ-м Темыркъан Хьэту и цIэр зезыхьэ и щэнхабзэ центрым щагъэлъэпIащ университетым адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ и кафедрэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 85-рэ зэрырикъумрэ Адыгэ тхыбзэм и махуэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Хабзэр щытепщэ, бзэр щышэрыуэ

2017-03-15

 • Сабийм и анэдэлъхубзэр Iурылъу, абы дихьэхыу, лъэпкъым и хабзэм, и тхыдэм и къулеягъым щыгъуазэу, ар фIэгъэщIэгъуэну еджэныгъэм хэшэн, ар зэрырагъэдж Iэмалхэр егъэфIэкIуэн мурадкIэ ирагъэкIуэкI «Си бзэ – си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль зэпеуэм и къэпщытакIуэ гупыр гъатхэпэм и 13-м еблэгъащ Шэджэм къалэ дэт езанэ курыт еджапIэм, «Дэбагъуэ Барэсбий Сыхьэт и къуэм и цIэр зезыхьэу предмет щхьэхуэхэр куууэ щрагъэджым».
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

2017-03-15

 • Гъатхасэр йокIуэкI
 •  
 • Адыгей.Республикэм гъатхасэ лэжьыгъэхэр щокIуэкI. ИджыпстукIэ  ахэр гектар 1200-м щызэфIагъэкIащ. Абы щыщу гектар 1000-м трасащ зэнтхъ, джэш щхъуантIэ, илъэс куэдкIэ къэкI удзхэкIхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

Нобэ

2017-03-15

 • ЩэхуакIуэхэм я хуитыныгъэхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
 • Тюленым и шырыр хъумэным и дунейпсо махуэщ
 • Беларусь Республикэм и лъэпкъ гуфIэгъуэщ – я Конституцэм и махуэщ. Ар 1994 гъэм Белоруссием и Совет Нэхъыщхьэм къищтащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГъуэгущIэ ухуэн щIадзэ

2017-03-15

 • Налшык къалэм и щIыпIэ администрацэм гъатхэпэм и 10-м щытепсэлъыхьащ Мэлбахъуэм и цIэр зезыхьэ уэрамым хиубыдэу телъ гъущI гъуэгу зэпрыкIыпIэ лъэмыж ныкъуэкъутэр зэпкърыхынымрэ абы адэкIэ кIуэ гъущI гъуэгур техынымрэ епха лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Гуапагъэ налъэ»

2017-03-15

 • «Ди къэкIуэнур» щIыналъэ социаль-  нэ программэхэмкIэ фондым хэIущIыIу ищIащ Урысейм социальнэ хьэ-рычэт Iуэхум зыщегъэужьынымкIэ фIыщIэ нэхъ ин зыбгъэдэлъхэм «Гуапагъэ налъэ» саугъэтыр етыным теухуа конкурсыр къызэрызэIуихыр. А саугъэтыр    2011 гъэм ягъэувауэ щытащ икIи социальнэ хьэрычэтыщIэхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэм, къэрал IуэхущIапIэхэмрэ ведомствэ щхьэхуэхэмрэ я унафэщIхэм, журналистхэм, цIыхубэ хъыбарегъащIэхэм, къэралым  и еджапIэ нэхъыщхьэхэм ират мы къыкIэлъыкIуэ номинацэхэмкIэ:
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

ЛъэпкъылI щэджащэ Къэрмокъуэ Хьэмид

2017-03-15

 • ЩIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ, зи анэдэлъхубзэр фIыуэ зылъагъу, пщIэ ин зыхуэфащэ, адыгэ литературэм хуэлажьэ Къэрмокъуэ Хьэмид куэд и Iэдакъэ къыщIэкIащ. Ахэр нэхъыбэу IуэрыIуатэмрэ литературэмрэ ятеухуащ икIи тхылъеджэхэм гунэс ящыхъуащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Зи щхьэцыр дыщафэ Бзылъхугъэ

2017-03-15

 • (ПэщIэдзэр.  КIэухыр  №№23-25, 27, 29-32, 37,38,  42-хэм итщ)
 •  17
 •  Сэри сыкъыщIэкIыжащ театр шэтырым, ауэ си лъакъуэхэм сахьыжын ямыдэу сыкърагъэкIуэтыжырт. Абы ирихьэлIэу сэ къэслъэгъуащ кассэ папщIэу къагъэсэбэп Iэнэм Зи щхьэцыр дыщафэ Бзылъхугъэр зэрыбгъэдэтыр.
 • Утыкум зэрита фащэр зыщихыжауэ, иджы абы щыгът уафэм хуэдэу къащхъуэ бостей дахэ дыдэ. ЗэрымыщIэкIэ къысщхьэрыуа япэ лъагъуныгъэми, театрым щыслъэгъуа телъыджэхэми, аркъэ сызэфами апхуэдизкIэ си щхьэр ягъэунэзати, къэхъур къызэрыхъур къызгурыIуэжтэкъым, сэ къысщыхъурт си нэкъыфIэщхэмрэ пщIыхьхэмрэ сахэту, слъагъу псори мыпэж дыдэу.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тхьэгъэлэдж Светланэ: ФIыуэ слъагъу псори си псэщ

2017-03-15

 • И утыку итыкIэ екIумкIэ республикэм щызэхашэ дауэдапщэ куэд зыгъэдахэ, щыпкъагъэр зи хьэл, Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм щIыхь зиIэ я артисткэ Тхьэгъэлэдж Светланэ адыгэ дунейм фIыуэ щалъагъу, ди зэманым и уэрэджыIакIуэ пэрытхэм ящыщщ. Абы макъ дахэ зэриIэм, уэрэд жыIэным къызэрыхуигъэщIам куэд щыгъуазэщ. А цIыху щабэм и дуней еплъы-   кIэр тфIэгъэщIэгъуэну упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Нэгузыужь зэхьэзэхуэ

2017-03-15

 • Налшык дэт курыт еджапIэ №32-м щекIуэкIащ волейболымкIэ цIыхубз командэхэм я къалэ зэпеуэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха