ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъатхэпэ, 2017

113-нэ номер зэхэт

2017-03-14

Зыхыхьэхэр: Хэха

Медведев Д. А. ЕсэнтIыгу щригъэкIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и социально-экономикэ зыужьыныгъэм пыщIа IуэхухэмкIэ Правительствэм и комиссэм и зэIущIэ. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КIуэкIуэ Ю. А.

2017-03-14

 • Урысейм и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий ЕсэнтIыгу щригъэкIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и социально-экономикэ зыужьыныгъэм пыщIа IуэхухэмкIэ Правительствэм и комиссэм и зэIущIэр. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Къэбэр-дей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий. ЗэIущIэм щыхэплъащ щIыналъэм туризмэмкIэ и IэнатIэм зегъэужьыным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Нобэ Адыгэ тхыбзэм и махуэщ

2017-03-14

 • «Адыгэ псалъэ» (КъБР), «Адыгэ макъ» (АР), «Черкес хэку» (КъШР) лъэпкъ газетхэм я редакцэхэм зэгъусэу зэлэжь къыдэкIыгъуэхэм я зи чэзур тедухуащ Адыгэ тхыбзэм и махуэм. Дунейпсо Адыгэ Хасэм 2003 гъэм къищта унафэм ипкъ иткIэ, илъэс къэс гъатхэпэм и 14-м а махуэр щагъэлъапIэ ди республикэм. Адыгэ щыпсэу ди къуэш хэгъуэгухэр къапщтэмэ, абыхэм я Хабзэубзыху ор-ган нэхъыщхьэхэм къащта унафэкIэ, Адыгэ Республикэм – 2000 гъэ лъандэрэ, Къэрэшей-Шэрджэсым 2005 гъэ лъандэрэ яIэт адыгэбзэм и махуэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-03-14

 • Бештокъуэ  Хьэбас
 • *   *   *
 • Бзэр тIэщIэкIмэ, дылъэпкъкъым,
 • Акъыл ин ухуэмей
 • КъыбгурыIуэу а тIэкIур
 • Утетыну дунейм.
 • Бзэм и макъхэм ди тхыдэр,
 • Ди лъыр, ди псэр хэпщащ.
 • Бзэр тхъумэну зымыдэр
 • Ди биям къагъэщIащ.
 • Бзэр тIэщIэкIмэ, досыкIыр,
 • ТIэщIэкIари дрикъунт.
 • КIуа лIэщIыгъуэм лъыкIпсыкIым
 • Хипщэжар сыт хъужын.
 • Бзэр тIэщIэкIмэ, докIуэдыр.
 • Лъы зыщIэтыр фысакъ.
 • Псы зыщIэтыр текIуэту,
 • ВгъэIу бзэ хуабэм и макъ.
 •  

Зыхыхьэхэр: Хэха

Иджы Анзорейр утыку къохьэ

2017-03-14

 • Хабзэ хъуауэ, илъэс куэд лъандэрэ къызэрагъэпэщ «Си бзэ – си псэ, си дуней» республикэ фестиваль-зэпеуэр 2017 гъэм гъатхэпэм и 10-м Лэскэн муниципальнэ районым щеблэгъащ. ГуфIэгъуэм хэт хьэщIэхэм къапежьащ районым и щIыналъэ администрацэм  и Iэтащхьэм и къуэдзэхэу Алътуд Заур, АфIэунэ Мухьэдин, Апекъуэ Артур, Лэскэн муниципальнэ щIыналъэм щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ и советым и тхьэмадэм и къуэдзэ Ажокъуэ Хьэчим сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Лъэпкъым зэрызиужьым и нэщэнэ

2017-03-14

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ кафедрэ къызэрыщызэIуахрэ илъэс 85-рэ ирокъу мы гъэм. Лъэпкъым зэрызиужьым и нэщэнэщ ар – анэдэлъхубзэмрэ литературэмрэ хуэлажьэ IуэхущIапIэ апхуэдиз илъэс хъуауэ дызэриIэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Хэкупсэ нэс Къэрмокъуэ Хьэмид

2017-03-14

 • ТхакIуэ, критик, журналист, зэдзэкIакIуэ цIэрыIуэ Къэрмокъуэ Хьэмид и ныбжьыр нобэ илъэс 80 ирокъу.
 • Къэрмокъуэ Хьэмид Гъузер и къуэр, КъБКъУ-м и аспирантурэр къиуха нэужь, IэнатIэ, къулыкъу куэдым пэрытащ. ЯпэщIыкIэ «Ленин гъуэгу» (иджы «Адыгэ псалъэ») газетым щылэжьащ, иужькIэ «Iуащхьэмахуэ» журналым и редактор нэхъыщхьэу, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и унафэщIу щытащ. Сыт хуэдэ IэнатIэ пэрымытами, Хьэмид лэжьакIуэ жыджэру, унафэщI IэкIуэлъакIуэу, къызэгъэпэщакIуэ Iэзэу зыкъигъэлъэгъуащ. Иджы зигъэпсэхуну тIысыжами, игу зыхуэкъабзэ и лъэпкъым еш имыщIэу ноби хуолажьэ, адыгэ IуэрыIуатэм, тхыдэм, литературэм хэлъхьэныгъэфIхэр хуещI.
 • Жьыщхьэ махуэ хъуа ди нэхъыжьыфIым и махуэ лъапIэмкIэ ди гуапэу дохъуэхъу узыншагъэ быдэрэ дэрэжэгъуэрэ и куэду, нэщхъеягъуэр къыпекIуэкIыу, и щIэблэм я гуфIэгъуэ щымыщIэу илъэс куэдкIэ ди япэ итыну.
 • Къэрмокъуэ Хьэмид и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ и ныбжьэгъухэмрэ и лэжьэгъухэмрэ траухуа тхыгъэхэм, езым къеIытха интервьюм ди газетым и къыкIэлъыкIуэ къыдэкIыгъуэхэм ящыщ зым фыкъыщеджэ.
 • «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэ

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Нобэ

2017-03-14

 • Псыежэххэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
 • Пи бжыгъэм и дунейпсо махуэщ
 • Адыгэ тхыбзэм и махуэщ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Спартак-Налшык» – «Балтика» (Калининград) – 0:0

2017-03-14

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и япэ дивизионым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ, вэсэмахуэ Налшык щызэхэта зэIущIэр зэрытемыгъэкIуауэ иухащ.
 • «Спартак-Налшыкымрэ» «Балтика»-мрэ зэрызэдэджэгуамрэ абы иужькIэ турнир таблицэм игъуэта теплъэмрэ ятеухуа тхыгъэ ди газетым тетынущ.
 •  
 • Хьэтау  Ислъам.

Зыхыхьэхэр: Футбол

КъБР

2017-03-14

 • Щапхъэ
 • «Мастэнэр цIыкIуми, Iуданэм кIыхьу иродэ!»
 • МахуэлI Беслъэн ди щIалэгъуалэм къахэжаныкIа, зи гъащIэ гъуэгур адыгэбзэм зыхухишахэм ящыщщ. Ар IэнатIэ зэхуэмыдэхэм пэрытащ, ауэ сытым дежи адыгэбзэм хуэпэжу, сыт имыщIами, абы епхауэ нобэм къэсащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха