ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъатхэпэ, 2017

Апхуэдэ гузэвэгъуэ зэи къремыхъуж

2017-03-11

 • Балъкъэрхэм кIэлъызэрахьа политикэ залымыгъэм ихьахэм я фэеплъ музейм деж (Налшык) гъатхэпэм и 8-м щекIуэкIащ лъэпкъым и хэкур зэрырагъэбгынэрэ илъэс 73-рэ зэрырикъум ехьэлIауэ къызэрагъэпэща пэкIу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

2017-03-11

 • ЛIэужь Iэдэм институтым и унафэщIщ
 • Адыгей.КIэрашэ Тембот и цIэр зезыхьэ Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Адыгей (АРИГИ) институтым щIэуэ ягъэува и унафэщIыр гупым ирагъэцIыхуащ. А къулыкъур дзыхь хуащIащ федеральнэ инспектор нэхъыщхьэу Адыгейм щыIа ЛIэужь Iэдэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

Мы махуэхэм

2017-03-11

 • Гъатхэпэм и 11, щэбэт
 • УФ-м Наркотикхэм якIэлъыплъынымкIэ и IуэхущIапIэм и лэжьакIуэм и махуэщ
 • Уней хъумакIуэ агентствэхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • Литвам и къэралыгъуэр щызэфIагъэувэжа махуэщ. 1990 гъэм Литва ССР-м и Совет Нэхъыщхьэм унафэ къищтащ республи- кэм и щхьэхуитыныгъэм теухуауэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хьэкъул Оксанэ и «Гъатхэ жэщыр»

2017-03-11

 • КъБР-м и Къэрал филармонием и уэрэджыIакIуэ, цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуа Хьэкъул Оксанэрэ «Кабардинка» къэрал академическэ къэфакIуэ ансамблымрэ Музыкэ театрым иджыблагъэ зэгъусэу щатащ уэрэдрэ къафэкIэ гъэнщIа «Гъатхэ жэщ» концерт гукъинэ-жыр. Ар зыхэзыгъэувар УФ-м и Правительствэм и саугъэтыр зыхуагъэфэща, Къэбэрдей-Балъкъэр, Осетие Ищхъэрэ-Алание, Шэшэн, Ингуш республикэхэм щIыхь зиIэ я артист, «Кабардинка» къэрал академическэ къэфакIуэ ансамблым и художественнэ унафэщI Атэбий Игорщ. Пшыхь гуапэр щIэщыгъуэу езыгъэкIуэкIар ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артист пажэхэм ящыщ Хьэмырзэ Ахьмэдщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

2017-03-11

 •  Дзюдо
 • Къущхьэ Жамболэт жэзыр Iэрохьэ
 • Москва дэт Физическэ щэнхабзэмкIэ, спортымкIэ, щIалэгъуалэмрэ туризмэмкIэ урысей къэрал университетым и спорткомплексым иджыблагъэ дзюдомкIэ щызэхьэзэхуащ УФ-м и щIыналъэ 32-м къикIа спортсмен 230-м нэблагъэ. Ахэр щIэбэнащ Урысейм и студентхэм я спорт зэгухьэныгъэм и саугъэтхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-03-11

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, гъатхэпэм и 13
 • 06.00, 07.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 06.35 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 07.00 «Пэжым ухуэзышэ гъуэгур». IуэрыIуатэдж, публицист Дудов Мэхьмуд и гъащIэмрэ и лэжьыгъэмрэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 07.30 «Зарядкэ нэжэгужэ» (6+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Лъэпкъыбзэм и кIыщ

2017-03-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым адыгэбзэмрэ литературэмкIэ и кафедрэр илъэс 85-рэ ирокъу
 •  
 • Бзэр лъэпкъым и мэIуху нэхъыщхьэщ, ар цIыхум и гулъащIэм щигъафIэ, псэр хьэщыкъ зыщI, гъуазэ, хъуэпсапIэ телъыджэхэр къызэригъэщI Iэмэпсымэщ. Ар щIыуэпсым къыпкърыкI гурыщIэщ, макъамэ щхьэхуэурэ пасэрей цIыхухэм ягъэпсар къащIэхъуэ щIэблэхэм зэIэпахыурэ ди деж къахьэсауэ. Абы и пэжагъыр къегъэлъагъуэ щIыуэпсым и макъ псоми дежьууф адыгэбзэм. Дунейм зырызыххэщ лъэпкъыу тетыр, адыгэхэм хуэдэу, я бзэм и макъхэр хэмыщIIауэ ихъумэфауэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къалэн нэхъыщхьэ

2017-03-11

 • Эпизоотикэ щытыкIэ тэмэм,  ерыскъыпхъэ шынагъуэншагъэ  къызэгъэпэщын
 • Дызэрыщыгъуазэщи, Урысей Федерацэм и адрей щIыпIэхэми хуэдэу, Къэбэрдей-Балъкъэрми эпизоотикэ щытыкIэр щыткIийщ. Псэущхьэхэм уз зэрыцIалэхэр къазэрыхыхьэм, абыхэм заубгъункIэ шынагъуэ зэрыщыIэм цIыхухэр егъэпIейтей.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-03-11

 • Шхыныгъуэхэр
 • Адыгэ лы гъэжьэкIэ
 • ЛыпцIэр зэпаупщI г 35-40 хъууэ. Адыгэ бжьын плъыжь цIыкIур яукъэбз, лыри бжьынри псы щIыIэ-кIэ ятхьэщIри дзэху тепщэчым иралъхьэ, шыгъу, шыбжий сыр хаудэри фIыуэ зэIащIэж. И щхьэр тепIауэ щIыIапIэм деж щагъэт дакъикъэ 15-20-кIэ. ИтIанэ лы тыкъыр цIыкIухэри бжьынри хъыдан гъущэкIэ ялъэщI. Щагъэжьэнум и деж япэщIыкIэ дзасэм лы тыкъыр фIалъхьэ, итIанэ бжьын псо, апхуэдэурэ дзасэм фIэз ящI, и кIэ дыдэм фIэлъын хуейр лы тыкъырщ. Пхъэ мафIэ дэпкIэ, дзасэр ягъэкIэрахъуэурэ, ягъажьэ, лыр хьэзыр, тхъуэплъ дахэ хъухукIэ. Дзасэм къыфIалъэфри пщтыру тепщэчым иралъхьэ. Дашх пIастэ, мырамысэ, чыржын, хьэлIамэ, щIакхъуэ. Шэ хуабэ трафыхьыж. Сэбэпышхуэ яхуохъу псчэрейхэм, Iупс бзаджэ зиIэхэм, щIыIэ зыхыхьахэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис