ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъатхэпэ, 2017

ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэм теухуауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. и хъуэхъу

2017-03-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубз лъапIэхэ!
 • ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэ Гъатхэпэм и 8-мкIэ сынывохъуэхъу.
 • А гъатхэ махуэшхуэ гъуэзэджэр цIыхубзым и дахагъым, щабагъэм, гуапагъэм я ­дамыгъэщ икIи гукъыдэжышхуэкIэ гъэнщIащ. ЦIыхубзым сыт щыгъуи увыпIэ хэха жылагъуэ гъащIэм щиIыгъщ. ГъащIэм и IэнатIэ псоми ар жыджэру хэмыту уи нэгу къыпхущIэгъэхьэнукъым Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэкIуэнур икIи цIыхубзым IэщIэлъщ Iуэху нэхъыщхьэ дыдэр – щIэблэм я узыншагъэр, егъэджэныгъэр, гъэсэ­ныгъэр, апхуэдэу щыщыткIэ – зэрыщыту республикэм и къэкIуэнур.
 • ЦIыхубзыр зэхэщIыкIышхуэ, шыIэныгъэ, бэшэчагъ бгъэдэлъу, фIым хуэплъэу къигъэщIащ, абы дунейм гуапагъэр щегъэбагъуэ, дыкъэзыухъуреихь псоми яхуосакъ, ­гулъытэ яхуещI икIи текIуэныгъэщIэхэм трегъэгушхуэ. Республикэм ис цIыхубз псоми фIыщIэ яхузощI гъащIэм жыджэру зэрыхэтым икIи хуабагъэ я гум зэрилъым папщIэ. Сытым дежи ехъулIэныгъэ фиIэну, фи унагъуэхэм зэгурыIуэныгъэ илъыну си ­гуапэщ.
 • Сынывохъуэхъу узыншагъэ быдэ, насып, мамырыгъэ, ефIэкIуэныгъэ фиIэну.

 

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал наградэхэр тыным и IуэхукIэ

2017-03-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • Къахьа ехъулIэныгъэхэм папщIэ икIи илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм къыхэкIыу
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын
 •  
 • ХьэцIыкIу Изабеллэ Нурбий и пхъум – Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Аппаратым документацэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ и управленэм протокольнэ-къыдэгъэкIыныгъэ Iуэхухэмрэ документхэм я лингвистикэ эксперти­зэмкIэ и къудамэм и унафэщIым,
 • цIэ лъапIэхэр яфIэщын: Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Щауэ Нану и илъэси 127-р

2017-03-08

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ­гъатхэпэм и 7-м Зеикъуэ къуажэм щыIащ зи ныбжьыр илъэси 127-рэ ­ирикъуа Щауэ Нану ЦIыкIу и пхъум ­ехъуэхъун папщIэ.

 • Бзылъхугъэхэм я махуэмкIэ гуапэу ехъуэхъури, КIуэкIуэм нанэ Iумахуэм ­тыгъэхэр хуищIащ, икIи щIэупщIащ ­сыткIэ дэIэпыкъуэгъу хуэхъуфынуми.
 • Нану фIыщIэ къыхуищIащ Iэтащхьэм.
 • Щауэ Нану ящыщщ зауэ зэманым жэщ- махуэ ямыIэу лэжьахэм. Мы бзылъхугъэм бынитху, къуэрылъху-пхъурылъхуу пщы­кIух, абыхэм къатепщIыкIыжауэ сабий 31-рэ иIэщ. КIэщIу жыпIэмэ, къэралыр ап­хуэдэхэращ быдэ зыщIыр, зыхужаIэхэм ящыщщ.
 • Къыхэгъэщыпхъэщ: и ныбжьыр илъэс 90-м щхьэдэхауэ Зеикъуэ цIыху 14 мы зэманым дэсщ.
 • Багъэтыр Луизэ.

Зыхыхьэхэр: Жьыщхьэ махуэ

Гуапагъэм, хуабагъэм, гумащIагъэм къыхуигъэщIахэр

2017-03-08

 • Гъатхэмрэ бзылъхугъэмрэ зэхуэдэу зэрыщIэращIэм и нэщэнэ хъуащ гъатхэпэр къызэрихьэу ягъэ­лъапIэ махуэ дахэр – ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэшхуэр. Нэхъапэм политикэр и лъабжьэу къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм щаIэту щытами, иджы бзылъ­хугъэм и пщIэр, гумащIагъэр, гуакIуагъэр щалъытэ махуэ хъуауэ жыпIэ хъунущ ар.
 •  
 • Тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, Урысейм Гъатхэпэм и 8-р япэ дыдэу щыщагъэлъэпIар 1913 гъэращ. ИужькIэ, Совет властыр ягъэува нэужь, 1921 гъэм Бзылъхугъэхэм я коммунист конференц иным къыщащтащ Гъат­хэпэм и 8-р ди къэралым илъэс къэс щыгъэ­лъэпIэным теухуа унафэр. Ауэрэ абы мыхьэнэшхуэ ират хъуащ икIи 1966 гъэм зыгъэпсэхугъуэ махуэу ягъэуващ. Абы теухуа Унафэ щхьэхуэ къищтащ СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым.
 • Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я Зэгухьэныгъэми гулъытэшхуэ хуещI ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэшхуэр гъэлъэ­пIэным. Псалъэм къыдэкIуэу жыпIэмэ, а махуэр щаIэт Азербайджаным, Армением, Белоруссием, Куржым, Къэзахъстаным, Къыргъызым, Молдавием, Узбекистаным, Таджикистаным, Туркмением, Украинэм, нэ­гъуэщIхэми. Таджикистаным и Президентым и жэрдэмкIэ, 2009 гъэ лъандэрэ ар ягъэлъапIэ Анэм и махуэу.
 • Бзылъхугъэм и къалэнхэм нэхъапэм хыхьэу щытар нэхъ мащIэщ, иджырей лъэхъэнэм абы и зэфIэкIым тепщIыхьмэ. Нобэ жьэгур зыгъэхуабэ, лъэпкъыр зыгъэбагъуэ унэгуащэхэм, щхьэгъусэхэм, анэхэм яхэтщ къэрал къулыкъущIапIэхэм щылажьэхэри, хьэрычэ­ты­щIэхэри. Абыхэм яхузэфIокI а псори зэдахьыну.
 • Гуапагъэр, хуабагъэр, гумащIагъэр къызыбгъэдэкI ди бзылъхугъэхэм дохъуэхъу узыншагъэ, мамырыгъэ, насып яIэну, я гугъапIэ дахэхэр къехъулIэну.

Зыхыхьэхэр: Хэха

ИугъащIэ ди бзылъхугъэхэм!

2017-03-08

 • ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэм теухуа гуфIэгъуэ концерт дыгъуасэ Налшык щызэхэтащ.

 • Епэрымэ гуакIуэкIэ, гуапагъэрэ гулъытэкIэ гъэнщIа а махуэ лъапIэм дэрэжэгъуэ зримыт цIыхубз щыIэу къыщIэкIынкъым. Налшык и Къэрал концерт гъэлъэгъуа­пIэм и бжэщхьэIум щыщIидзэрт гуапагъэм: абы цIыхубзу къра­гъэблэ-гъам удз гъэгъакIэ щахуэупсащ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2017-03-08

 • Гъатхэпэм и 8, бэрэжьей
 •  
 • ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэщ. 1910 гъэм Социалистическэ Интернационалым Копенгаген (Дание) унафэ къыщищтащ гъатхэпэм и 8-р ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэу къэлъытэным теухуауэ.
 • Сирием и Революцэм и махуэщ
 • 1722 гъэм Пётр Езанэм унафэ ищIащ Урысейр ­нэхъапэм зи ужь имыта Iуэхум – дуней щытыкIэм кIэлъыплъыным, абы зэ­рызихъуэжыр тхыным – елэжьын IуэхущIапIэ къы­зэрагъэпэщыну. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Азычэ Светланэ: «ЦIыхубзыр унагъуэращ къызыхуигъэщIар»

2017-03-08

 • Бзылъхугъэхэр зэ IуплъэгъуэкIэ гуащIэмащIэ щхьэкIэ, унагъуэри, бынри, щIэныгъэри, лэжьыгъэри, фIыуэ илъагъухэм гулъытэ хуи­щIынри зэдэзыхьыфыр мащIэкъым. Абыхэм ящыщщ нобэ ди псэлъэгъур. Азычэ Светланэ ­КъБР-м и Парламентым егъэджэ­ныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ, щIалэ­гъуалэ IуэхухэмкIэ комитетым и унафэщIщ, «Захуагъэ здэщыIэ Урысей» политикэ партым и ­фракцэу Парламентым щыIэм и Iэтащ­хьэщ, мэкъумэш щIэныгъэ­хэм я кандидатщ, экономикэ щIэныгъэхэм я докторщ, унагъуэщ, бы­нитI иIэщ. А псори зэ­рыху­зэхуэгъэ­хъум, зэ­ры­пэлъэщым, и ехъулIэ­ныгъэхэм т­едгъэп­сэлъы­хьыну  абы зыхуэдгъэзащ.

 • - Светланэ, политикэм узэрыхуэкIуам утезгъэпсэлъыхьы­нут.
 • - Ди адэ анэм апхуэдэу дагъэсати, щIэныгъэр фIыуэ тлъагъуу, ди къэ­ралми дунейми къыщекIуэкIым дыщыгъуазэу, литературэм хэт­щIы­кIыу, пэкIухэм дыхэту дыкъэтэджащ си шыпхъухэмрэ си дэлъхумрэ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гъуэгу къежьапIэ

2017-03-08

 • Дахагъэр теплъэ къудей мыхъуу, цIыхум и щэныфIагърэ IэдэбагъкIэ, жэуаплыныгъэкIэ щIэгъэбыдэжамэ, ар адрейхэм къахэмыщынкIэ Iэмал иIэкъым. Анзорей къуажэм щыщ Мэкъей Альбинэщ ар щIыжысIэр. Къуажэм къыщыхъуа хъыджэбзыр политикэ, жылагъуэ Iуэхухэм хэзэгъащ. Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щIалэгъуалэм зэрадэлажьэ Iэмалхэр щадж и къудамэщIэм и япэ гупым хэхуэри, Альбинэ ар диплом плъыжь­-кIэ къиухащ. Мы зэманым ардыдэм и магистратурэм щIэтIысхьэжауэ що­джэ, апхуэдэуи Ставрополь къалэм, щыIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал университетым «Государственное управление» и къудамэм заочнэу щIэсщ. Мэ­къейр «ЩIэблэщIэ гвардие» зэгухьэ­ныгъэм и Лэскэн район къудамэм и унафэщIщ, 2014 гъэм и жэпуэгъуэм къыщыщIэ­дзауэ КъБР-м и Парламентым и ЩIалэ­гъуалэ палатэм хэтщ, мы зэманым ­Социальнэ политикэмрэ лэжьыгъэмкIэ и комиссэм и уна­фэщIщ. Апхуэдэуи хъыджэбзым щIэ­ныгъэ лэжьыгъэ  куэд иIэщ, КъБКъУ-м къыщызэрагъэпэщ «Бэрбэч еджэныгъэхэр» зэ­хыхьэм илъэс къэс къыщопсалъэ. Апхуэдэ ­гъуэгуанэм щIэдзапIэ хуэ­хъуар и сабиигъуэм игъуэта гъэ­сэныгъэмрэ илъэ­гъуа щапхъэмрэщ.

 • - Узэрыгушхуэ хъун щIалэхэр къы­дэкIащ ди жылэм: къэрал лэжьакIуэ цIэрыIуэ Къэжэр Альберт, КъБР-м и ­Парламентым и депутат Кебеков Вла­димир, КъБКъУ-м и биологие факультетым и ­декан Пэрыт Анзор сымэ, нэгъуэщI­хэри. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩоджэнцIыкIу Iэдэм

2017-03-08

 • Си анэ
 • Сыт щыIэну анэм
 • Хуэдэу бынкIэ гуапэ?
 • Аращ и псэм, и нэм
 • Дыхуэзыхьыр япэ.
 •  
 • «А си щIалэ! – жиIэу
 • Си щхьэ тхъуам Iэ делъэ,
 • Бын хэплъыхь имыIэу
 • Ноби къыдопсалъэ.
 •  
 • Уэри жьагъ умыщIэу,
 • А си анэ дыщэ,
 • Гъэ къэсыху уи гъащIэм
 • ГъащIэ къыпрещэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Вэрмахуэ Гуащэ и гуащIэр

2017-03-08

 • 1933 гъэм СССР-м и цIыхубз трактор­зехуэхэм я бжыгъэр мин тIощIрэ тхум нэсат. Ахэр вэрт, сэрт, Iуэрт. А зэманым къэрал псом цIэрыIуэ щыхъуа Ангелинэ Пашэрэ респуб­ликэм япэу цIы­хубз трактор бригадэ къыщызэ­зы­гъэ­пэща Жыгун Фаризэтрэ я хъыбархэр зэхиха нэужь, Аруан къуажэм щыщ бзылъхугъэ ныбжьыщIэ Вэрмахуэ ­Гуащэ тракторым хуе­джэну мурад ещI икIи 1936 гъэм Налшык МТС-м ма­кIуэри, мазих ­курсхэр къеух. СТЗ тракторыщIэм тесу къэ­зыгъэзэжа цIыхубз цIы­кIум зэ­хэгъэкIы­ны­гъэшхуэ къы­пэп­лъэрт – цIыху­хъухэм къа­кIэ­ры­мыхуу, уеблэмэ, ехьэехуэу лэ­­жьэн ­хуейт. ИкIи, куэд дэмыкIыу, и зэфIэкIыр наIуэ къэхъуащ: къэдабэ фIыцIэ дахэу щIыгулъыр зэрихьэрт, хьэсэхэр сэным хуигъэхьэзырырт, гъавэ Iуэгъуэм ­дэт­хэнэ хьэ­дзэми хуэсакъырт. Псэ зыIутри зыIумытри зыгъашхэ щIым лъагъуныгъэ кIэншэ зэры­хуищIар бэянт.

 • Хэку зауэшхуэр къыщыхъеям Вэрмахуэ ­Гуащэ тракторым зэ­рышэсрэ илъэситху ­ирикъуат. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха