ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъатхэпэ, 2017

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Бэлэтокъуэ Владимир: «Сочэ-2017» Урысей инвестицэ зэхыхьэм Къэбэрдей-Балъкъэрым увыпIэшхуэ щеубыд

2017-03-02

 • «Сочэ-2017» Урысей инвестицэ зэхыхьэшхуэм зэкIэ кърикIуахэм я гугъу щищIым КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Бэлэтокъуэ В.Хь. къыхигъэщхьэхукIащ:
 •  
 • - «Сочэ-2017» Урысей инвестицэ зэхыхьэм Къэбэрдей-Балъкъэрым хуэфэщэн увыпIэ щеубыд. «Кавказ Ищхъэрэм зегъэужьынымкIэ корпорацэ» акционер зэгухьэныгъэм и стендыр къызэхуэсахэм я пащхьэ щрахьэм Тырныауз вольфрам-молибден къыщIэхыпIэм и къурш-металлургие комплексым и макетым деж къыщыщIадзащ. Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ ми­нистр Кузнецов Л. В. ар УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Медведев Д. А. иригъэлъэгъуащ, УФ-м и ­Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хлопонин А. Г., КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. сымэ кърихьэлIэу. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ХамэщIым щыкIуэдахэм я фэеплъу

2017-03-02

 • Гъатхэпэм и 5 – 8-хэм Iуащхьэмахуэ щIыналъэм и библиотекэ псоми еджакIуэхэм щыдрагъэкIуэкIынущ «ГущIэм зыкъыдегъазэ», «КIыхьт жьэгу пащхьэм дыхуэзышэж гъуэгур», «А махуэр зэи тщыгъуп­щэнкъым» тематикэ, литературэ-музыкэ пщыхьэ­щхьэхэр, «Тхыдэм и сыхьэтхэр» зыфIаща зэIущIэхэр. Гъатхэпэм и 7-м сыхьэт 14-м Кулиевым и цIэр зезы- ­хьэ ЩэнхабзэмкIэ унэм «НэпскIэ гъэнщIа махуэ» район фэеплъ зэхыхьэм щыщIидзэнущ.
 •  
 • Балъкъэр лъэпкъыр хэкум щраша гъатхэпэм и 8-м Тырныауз къалэм и паркым, мемориал мывэр щагъэтIылъа щIыпIэм деж, сыхьэти 10-м щыгъуэ пэкIу ще­кIуэкIынущ. Абы хэтынущ Iуащхьэмахуэ щIыналъэмрэ Тырныауз къалэмрэ я администрацэхэм, дин IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэр, районым и жылагъуэ организацэхэм, политикэ партхэм я унафэщIхэр, школакIуэхэр. ПэкIум кIуэнухэм мемориалым удз гъэгъахэр тралъхьэнущ, хамэщIым щыкIуэдахэр ягу къагъэкIыжынущ. ИужькIэ, сыхьэт 11-м, Кулиевым и цIэр зезыхьэ ЩэнхабзэмкIэ унэм и кино гъэлъэгъуапIэм зэхуэсахэр щрагъэплъынущ балъкъэр лъэпкъыр я лъахэм зэрырашам теухуа «ЯхуимыщIыкIахэр» («Устоявшие») филь­мым.
 • Гъатхэпэм и 15-м районым и хэкудж музейм, хуейхэм папщIэ, «Пэжыр текIуащ» тхыдэ экскурс-сыхьэт къыщыхалъхьэнущ.
 • Балъкъэр лъэпкъыр зэрырашауэ щытам теухуа Iуэхугъуэхэр щIыналъэм и жылагъуэ псоми щекIуэкIынущ.
 •  
 • Тарим  Алисэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Совет Союзым и ЛIыхъужь, Налшык щыщ Иллазаров Исай и фэеплъ Москва къыщызэIуахащ. Абы и цIэр зэрехьэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм и уэрамхэм ящыщ зым

2017-03-02

 • Иллазаров И. И. мраморым къыхэщIыкIа и бюстыр щагъэуващ Поклоннэ щыгум ТекIуэныгъэм и цIэкIэ и паркым Журт хъугъуэфIыгъуэхэмрэ холокостымкIэ ­ щыIэ музейм. Бюстыр ищIащ Злоти Юрий.

 • Фэеплъым къыбгъурытщ Хэку зауэшхуэм и ЛIыхъужь хъуа бгырыс журтхэм ятеухуауэ архивхэм къыхахыжа ­документхэмрэ сурэтхэмрэ зэрылъ витринэ. «Дэ ди къалэнщ тхыдэм и пэжыпIэр къэкIуэну щIэблэхэм къахуэдгъэнэну», – жиIащ СТМЭГИ дунейпсо журт псапащIэ фондым и тхьэмадэ Захарьяев Герман. Урысей журт конгрессым и президент Каннер Юрий абы дыщIигъужащ бюстыр музейм и экспонат нэхъыщхьэу къызэрилъытэр.
 • ГуфIэгъуэ дауэдапщэм хэтащ ЛIыхъужьым и къуэ­рылъху Иллазаров Исай.
 •  
 • ХъыбарегъащIэ агентствэхэм къатахэм япкъ иткIэ КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэм игъэхьэзыращ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди къуэш республикэхэм

2017-03-02

 • Сом мелард 37-рэ зыхуэзэ проектхэр
 •  
 • Адыгей. Мазаем и 27-м Сочэ и Олимп паркым и медиацентрым къыщызэIуахащ Урысей инвестицэ зэхыхьэ. Абы щызэхуэсахэм яхэтщ АР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ ­КъумпIыл Мурат зи пашэ лIыкIуэхэр.
 • Хабзэ зэрыхъуауэ, Сочэ щекIуэкI зэхыхьэм щызэхуос хэкум, хамэ къэралхэм я компаниешхуэхэм я унафэщIхэр, урысей губернаторхэр, хьэрычэтыщIэхэр, щIэныгъэлIхэр. Мы гъэм зэхыхьэм зэ­хуишэсащ цIыху 4000-м нэблагъэ. Абы къыщыпсэлъащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

Жэщи махуи йолэжь

2017-03-02

 • Гъатхэ махуэ уэфIхэр хуэм-хуэмурэ къоблагъэ, уэсыр токI, апщIондэхукIи фIеймрэ сабэмрэ щIы­пIэхэм щызэтрехьэ. Абыхэм къащIэж псыр уэрам­-хэр, газонхэр, зекIуапIэхэр зыгъэдахэ щхъуантIагъэ ягъэтIысахэмрэ удз гъэгъахэмрэ ящIолъадэ, дунейм и щIыIэгъуэм гъуэгухэм тракIута пшахъуэ-шыгъу зэхэлъыр егъэткIу

 •  
 • Налшык къалэ округым и щIыпIэ администрацэм и подряд организацэхэу «Къалэ зеленхоз» МСДП-мрэ «Декоративнэ къэкIыгъэхэр» совхозымрэ гъуэгухэр, лъэс зекIуапIэхэр махуэ къэс ягъэкъабзэ, сабэщып ­къалэнхэр зыгъэзащIэ зыпхъэнкI-Iузых машинэ лIэужьыгъуэ зыбжанэ къагъэсэбэп.
 • Мы зэманым апхуэдэ техникэу, трактору, пхъэнкIийдэшу, экскаватору 8-м нэблагъэ уэрамхэм щолажьэ. ­ЦIыху щищым нэс зэщIагъэуIуауэ, гъуэгухэр ягъэкъа­бзэ, зэлъыIуах.
 • Гъуэгу, уэрам нэхъыщхьэхэр япэ ирагъэщ. Къалэр гъэкъэбзэным жэщи махуи йолэжь.
 •  
 • Налшык къалэ округым и щIыпIэ
 • администрацэм и пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2017-03-02

 • Гъатхэпэм  и  2, махуэку
 • МафIэдзым (сенычым) и дунейпсо махуэщ
 • 1796 гъэм Бонапарт Наполеон франджы армэм и унафэщIу ягъэуващ.
 • 1855 гъэм Урысейм и император хъуащ Александр ЕтIуанэр.
 • 1911 гъэм Пятницкий Митрофан къызэригъэ­пэща урыс цIыхубэ хорыр япэу утыку къихьащ – Москва концерт щитащ. Иджыпсту ар Пятницкэм и цIэр зезыхьэ къэрал академическэ урыс цIыхубэ хорщ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

460

2017-03-02

Урыс пащтыхь Николай Езанэм и хъумакIуэхэр адыгэ уэркъхэт. (1840-1845 гъгъ).

Зыхыхьэхэр: Хэха

ПIалъэ иIэжкъым

2017-03-02

 • Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Iэ тридзащ УФ-м и цIыхухэм я псэупIэр уней ­­мылъку зэращIынум (приватизацэ) пIалъэ зэримыIэмкIэ къэрал законым.

 •  
 • Фигу къэдгъэкIыжынщи, пщIэншэу ­приватизацэ щIыным теухуауэ щыIа уна­фэм ипкъ иткIэ ар мы гъэм и гъатхэпэм и 1-м иухыу щытащ. Жэрдэмхэр къыхалъ­хьащ унафэм и ­къарур Кърымым щып­сэухэм, унэ ныкъуэкъауэхэм щIэIэпхъукIахэм, сабий зеин­шэхэм папщIэ  иджыри  2020 гъэ пщIондэ ягъэIэпхъуэну. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Урысейм къыщалъытэ

2017-03-02

 • Урысейм и Президент Путин Владимир мазаем  и 18-м Iэ тридзащ Донецк ЦIыхубэ Республикэмрэ (ДНР) Луганск ЦIыхубэ Республикэмрэ (ЛНР) я паспортхэр къызэралъы­тэнум теухуа Указым.
 •  
 • Иджы Донбассым щып­сэухэр ДНР-мрэ ЛНР-мрэ я паспортхэмкIэ ди къэралым къихьэфынущ визэн­шэу икIи хабзэмкIэ адрейхэм хуэдэ хуитыныгъэ яIэщ.
 • Указым къыщыгъэлъэ­гъуащ ар пIалъэ хэха  зиIэ Iэ­малу. Ауэ, къыхэгъэщыпхъэращи, зэман пыухыкIа абы къыщыгъэлъэгъуа­къым, зэритыр Украинэмрэ республикэхэмрэ «политикэ щытыкIэр зэпIэзэрыт щыхъужыхункIэ» жиIэущ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Куржыхэр Евросоюзым ирагъэблагъэ

2017-03-02

 • Евросоюзым и Совет Нэхъыщхьэр арэзы техъуащ ЕС-мрэ Куржымрэ визэншэу зэпащIэным. Иджы куржыхэр лъэпощхьэпо къыхэмыкIыу махуи 180-м нэблагъэкIэ Евросоюзым хыхьэ къэралхэм щыIэфынущ.
 •  
 • Иджырей Iуэхугъуэм хэплъэныр къа­Iэтауэ щытащ 2016 гъэм и гъатхэпэм. Илъэс кIуам и дыгъэгъазэм ЕС-м и Советыр, Европарламентыр, Еврокомиссэр къытеувыIащ визэншэу Куржым и цIыхухэр зэрызекIуэну Iэмал хэхам.
 • «ЗэрыпэплъэмкIэ, гъатхэпэм и кIэм къы­щыщIэдзауэ куржыхэр пIалъэ хэхакIэ хуиту щызекIуэфынущ шенген хабзэм тет къэ­ралхэм», – жиIащ Iэпхъуэшапхъуэмрэ къэ­рал кIуэцI IуэхухэмкIэ еврокомиссар Авромопулос ­Димитрас.
 •  
 • Саможнев  Александр.
 • «Российская газета»
 • НапэкIуэцIыр  зыгъэхьэзырар  ЖЫЛАСЭ  Замирщ.

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр