ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъатхэпэ, 2017

Нобэ

2017-03-31

 • 1889 гъэм Франджым и къалащхьэ Париж къыщызэIуахащ гъущIым къыхэщIыкIа чэщанэ телъыджэр. Чэщанэм и конструктор Эйфель Гюстав абы и щхьэ дыдэм щыфIидзауэ щытащ Франджым и къэ-рал ныпыр. А къэралым и дамыгъэ нэхъыщхьэу къалъытэ ухуэныгъэм иужькIэ фIащащ Эйфель (и унэцIэ дыдэр Бёникхаузенщ) и цIэр.
 • 1901 гъэм «Mercedes-Benz» япэ автомобилыр къыдагъэкIащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев Олегрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ Правительствэм и Унэм щызэхуэзащ

2017-03-31

 • Дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэхуэзащ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев О. Е., Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Кхъахэ хъуа унэхэм къыщIагъэIэпхъукI

2017-03-31

 • Дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щызэIущIащ КъБР-м и    Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ УФ-м и Президентым   и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ Федеральнэ щIыналъэм щыIэ Белавенцев Олегрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

«Этана» ухуэныгъэм къэралитIыр зэрепх

2017-03-31

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Белавенцев Олегрэ Май щIыналъэм кIуащ полимер къабзэхэр къыщIэзыгъэкIыну «Этана» заводым и Iуэхур здынэсар зрагъэщIэну. «Этана» ООО-м и генеральнэ унафэщI Iэщын Сергей ахэр щигъэгъуэзащ заводым къыщIигъэкIыну продукцэр зыхуэдэм, ухуэныгъэр зэрекIуэкIынумрэ IуэхущIапIэм иIэну гъэпсыкIэм-рэ. Сергей жиIащ мы проектым дунейпсо мыхьэ-нэ зэриIэр, къэрал дэIэпыкъуныгъэ ин зэригъуэтынур, социальнэ къалэнышхуэ зэригъэзэщIэнур. Къапщтэмэ, зи гугъу ящIа инвестпроектым доллар мелард 12,9-рэ и уасэщ, ухуэныгъэм щIы гектар мин 1,5-рэ еубыд.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Хэкужьырщ зыщыгугъхэр

2017-03-31

 • Дунейпсо  Адыгэ  Хасэ
 • Ди газетым зэрытетащи, гъатхэпэм и 25-м Налшык къа-лэ щекIуэкIащ ДАХ-м и Хасащхьэмрэ ГъэзэщIакIуэ гупымрэ я зи чэзу зэIущIэ. Абы кърихьэлIащ Сирием, Иорданием, Израилым, Европэм щыIэ Хасэхэм, Краснодар, Ставрополь, Осетие Ищхъэрэ – Алание, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэхэм щылажьэ Хасэхэм я тхьэмадэхэмрэ ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэмрэ. Апхуэдэу зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, Администрацэм ЩIыналъэ политикэмкIэ и управленэм и Iэтащхьэ Къуэжей Артём, КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм и унафэщI КIурашын Анзор, ДАХ-р къызэгъэпэщыным жэрдэмщIакIуэ хуэхъуа, зэгухьэныгъэм и Нэхъыжьхэм я Советым хэт, Голландием къикIа Хьэткъуэ Фатхьи, УФ-м щыпсэу Адыгэхэм я лъэпкъ-щэнхабзэ автономием   и тхьэмадэ Уэхъутэ Александр, ДАХ-м президенту щыта Ажахъуэ Къанщобий, ДАХ-м и Къэзыпщытэ гупыр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

КъБР-м ТВ-мрэ радиомрэ

2017-03-31

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 3
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 6.55 УФ-м  щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, химие щIэныгъэхэм я доктор МэкIэтIей Абдулэхь теухуауэ (16+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.10 «Зэманым и шэрхъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм Налшык и аэропортыр зэгъэпэщыжыным теухуа зэIущIэ иригъэкIуэкIащ

2017-03-30

 • КIуэкIуэ Ю. А. дыгъуасэ Правительствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ Налшык къалэм и аэропортыр зэгъэпэщыжыным теухуа зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Нобэ

2017-03-30

 •  ЩIыр хъумэным и дунейпсо махуэщ
 • США-м щагъэлъапIэ дохутырым и махуэр
 • Испанием Удзхэм я махуэр щагъэлъапIэ
 • Урысей вулканологхэм я махуэщ. 1956 гъэм Камчаткэм «къыщыушащ» Безымянный вулканыр икIи абы мафIэрэ гъуэзрэ кърихуу хуежьащ. Аращ урысей IэщIагъэлIхэм зи щытыкIэр и кIэм нэсу япэу яджа вулканыр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэр зэрагъэлъэпIар

2017-03-30

 • УсакIуэшхуэм  и  фэеплъым  удз  гъэгъахэр  тралъхьащ
 •  Балъкъэрхэм я лъэпкъ автономиер зэрызэфIагъэувэжрэ илъэс 60 зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэм хиубыдэу гъатхэпэм и 27-м удз гъэгъахэр тралъхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ усакIуэ, балъкъэр щIыналъэм и дамыгъэу къалъытэ Кулиев Къайсын и фэеплъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэр зэрагъэлъэпIар

2017-03-30

 • Махуэшхуэр  зэдаIэт
 • Балъкъэр лъэпкъым и къэралыгъуэр зэрызэфIагъэувэжрэ илъэс хыщI зэрырикъур Тырныауз къалэм и «Тотур» стадионым гъатхэпэм и 28-м щагъэлъэпIащ. А гуфIэгъуэшхуэм хуагъэхьэзыра Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм Iуащхьэмахуэ щIыналъэм и жылагъуэ псоми щыщхэмрэ хьэщIэхэмрэ хэтащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха