ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ПщIэ'

И пIалъэр къэмысу лейтенант нэхъыжь цIэр къыфIащ

2017-10-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ, дуней  псом тIэунейрэ и чемпион Ласицкене Марие
 • Урысей Федерацэм зыхъумэжыныгъэмкIэ и министрым Iэ щIидзащ Ласицкене Марие и пIалъэр къэмысу лейтенант нэхъыжь цIэр къызэрыфIащамкIэ унафэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПщIэ, Спорт хъыбархэр

КIуэкIуэ Юрий «Спартак-Налшыкым» йохъуэхъу

2016-06-25

 • Урысей Федерацэм и Футбол Лъэпкъ Лигэм къыхуигъэува мардэ псори игъэзащIэу япэ дивизионым хэтын папщIэ лицензэ къызрата «Спартак-Налшыкым» и унафэщIхэмрэ футболистхэмрэ Правительствэм и Унэм щехъуэхъуащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПщIэ

УФ-м и Президентыр Тырныауз къалэм щыщ нэхъыжьыфIым йохъуэхъу

2015-03-24

 • Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм тылым щылэжьа, гуащIэдэкIым и ветеран Башковэ Зинаидэ и ныбжьыр илъэс 95-рэ ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПщIэ

Сац Наталье и медалыр

2015-02-03

 • «Адыгэ псалъэ» газетым и хьэщIэщым мэрем кIуам Iуэху гуа пэ ще кIуэ кIащ. ТворчествэмкIэ Дунейпсо Академием и вице-президент Вэрокъуэ Владимир, Президиумым ищIа унафэм ипкъ иткIэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ, академик Сац Наталье и цIэр зезыхьэ Дыщэ медалыр иритыжащ ар зыхуагъэфэща, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ЩIДАА-м и вице-президент, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ХьэфIыцIэ Мухьэ мэд.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПщIэ

Фэеплъ медалхэр

2014-08-19

 •  Урысей Федерацэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм къыбгъэдэкI «Афган зауэр зэриухрэ илъэс 25-рэ зэрырикъум и фэеплъ» медалыр хуагъэфэщащ абы щызэуауэ Iуащхьэмахуэ куейм щыщ цIыху 40-м.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПщIэ

ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий Кубаным егъэлъапIэ

2014-07-24

 • Краснодар крайм и губернатор Ткачев Александррэ Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэ ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрийрэ дыгъуасэ зэхуэзащ. Илъэсибл ипэ бадзэуэгъуэм и 23-м щIыналъитIым я зэныбжьэгъугъэмрэ зэдэлэжьэныгъэмрэ теухуа зэгурыIуэныгъэ зэращIылIауэ щытащ. Иджы аргуэру Iэ зыщIадза апхуэдэ дэфтэрым лъабжьэ хуэхъуар зэгъунэгъу хэгъуэгуитIым я зэрылъытэныгъэр гъэбыдэнырщ, дяпэкIи къыпыщэнырщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПщIэ

Тхьэщыгугъыр куэдым щогугъ

2013-12-31

 • Ди газетым мазэ зыбжанэ и пэкIэ тетащ «Что? Где? Почём?» газетым и редактор нэхъыщхьэ Тхьэщыгугъ Эллэ зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэфIым теухуа тхыгъэ кIэщI. Адыгэ бзылъхугъэр хэтат Урысейм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым къызэригъэпэщауэ Новгород Ищхъэрэ къалэм щекIуэкIа «XXI лIэщIыгъуэм и бзылъхугъэ пашэ» урысейпсо зэхьэзэхуэм икIи текIуэныгъэр къыщихьат. Абы къыкIэ­лъыкIуа хъыбар гуапэщ нобэрей си тхыгъэр зытеухуар.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПщIэ

Спортым хуищI гулъытэм папщIэ диплом

2013-11-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ Къано­къуэ Арсен къратащ «IэпщэрыбанэмкIэ Азием и чем­пионат зэIуха егъэкIуэкIыным къаруушхуэ зэ­ры­ри­хьэлIам папщIэ» дипломыр. Зэхьэзэхуэр къы­щы­зэ­Iуа­хым къызэхуэсахэм абыкIэ хъыбар яригъэщIащ Iэп­щэ­ры­банэмкIэ дунейпсо федерацэм и президент Астахов Сергей.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПщIэ

Пэнагуэм и дамыгъэр

2013-07-09

 • Илъэс куэд лъандэрэ дагъуэншэу зэрылажьэм папщIэ Тэрч муниципальнэ районым и Iэтащхьэ Пэнагуэ Максим Азэмэтджэрий и къуэм Урысей Федерацэм и Президентым 2013 гъэм мэкъуауэгъуэм и 29-м къыдигъэкIа Указ №595-мкIэ Зэныбжьэгъугъэ орденыр къратащ.

Зыхыхьэхэр: ПщIэ

Хэкупсэхэр ягъэлъапIэ

2013-06-14

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ЦIыхубэ хъыбарегъащIэ Iуэху­щIапIэхэмкIэ, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэмкIэ и министерствэм Iуэху гуапэ щекIуэкIащ. ЩIэблэм хэкупсэ гъэсэныгъэ етыныр мурад нэхъыщхьэ зыхуэзыщIыжауэ абы телажьэхэр щIыхь дамыгъэхэмрэ медалхэмкIэ ягъэлъэпIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПщIэ