ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди хьэщIэщым'

Адыгэшым деж щыщIэдзауэ Бейбарс деж щыщIэкIыжу

2015-07-29

 • Адыгэм и цIэр къэрал куэдым щигъэIурэ, гурэ псэкIэ къы­зы­хэкIа лъэпкъым хуэлажьэу диIэ мащIэм ящыщщ кинорежиссёр, сценарист, композитор, продюсер, тхакIуэ Къандур Мухьэдин. Ар хэкум къэкIуэжыху уепсалъэми, щIэщыгъуэ гуэр къыбжиIэнущ, и лэжьыгъэщIэхэмкIэ, и мурадхэмкIэ, и ехъулIэныгъэхэмкIэ и гуапэу къыбдэгуэшэнущ. Мух­ьэ­дин ди редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд деж лъа­гъунлъагъу къыщIыхьати, ди хьэ­щIэ­щым едгъэблагъэри, упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ. 
 
 
 

Къандур Мухьэдин. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

 •  
 •  - Мухьэдин, сыт щыгъуи уи гуа­пэу укъыздэкIуэж хэкужьым мы­зыгъуэгум  сыт хуэдэ щхьэу­сы­гъуэкIэ укъыхуеблэгъэжа?
 • - Дуней псом щыцIэрыIуэ ады­гэ­шым статус етыным дытолэжьыхь илъэсищ хъуауэ. А шы лъэпкъым ­и тхылъ къыдэдгъэкIыу, дуней псом щызэбгрыдгъэкIыну, шыхэм елэжь­хэм яIэрыдгъэхьэну ды­хуейщ. Шыхэм паспорт езыт IэщIагъэлIхэр  елэжьащ   мы Iуэхум ­куууэ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Тумэ Рэхьми: «Сыадыгэщ» жызыIэр куэдщ, ауэ бзэр зыщIэр мащIэщ

2015-02-12

 • Тенджыз  ФIыцIэм и адрыщI лъэныкъуэмкIэ къыщыс адыгэхэмрэ хэкурысхэмрэ зэпызыщIэ лъэмыжщ адэжь щIыналъэм щIэх-щIэхыурэ къакIуэ, адыгэ Iуэхум телажьэ, зи хэкур зрагъэбгына  ди адэшхуэхэм я фэеплъым хуэпэж цIыхухэр. Тыркум къыщалъхуауэ щыпсэу, зи IэщIагъэкIэ адвокат, адыгэм и тхыдэм, и псэукIэм, и натIэ хъуам теухуауэ тхылъ зыбжанэ зи Iэдакъэ къыщIэкIа Тумэ Рэхьми Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуэжати «Адыгэ псалъэ» газетым и хьэщIэщым къеблэгъащ. Сыт щыгъуи ди гуапэщ лъэпкъым и къуэ  пажэхэр, километр мин бжыгъэкIэ дызэпэIэщIэми, адэжь хэкум зи псэр быдэу пыщIа ди лъэпкъэгъухэр фэдгъэцIыхуну. Рэхьми и къежьапIэм пэщIэдзэ хуищIыр и адэшхуэм и адэр хэкум икIауэ зэрыщытарщ, абы къыдалъхуахэмрэ абыхэм къалъхужахэмрэщ.

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Пряжников Александр: Къэбэрдей-Балъкъэрыр сэри си щIыналъэу къызолъытэ

2015-02-05

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым зэгуэр щыхьэщIа дэтхэнэ зыми ар гуапэу игу къонэж икIи щIыналъэм къызэрытригъэзэжыным хущIокъу. Апхуэдэу ди щIыпIэ дахэм итхьэкъуахэм ящыщщ тхакIуэ, зэдзэкIакIуэ, публицист Пряжников Александр Владимир и къуэр. Ар иджы щIэх-щIэхыурэ къокIуэ ди республикэм, езым зэрыжиIэмкIи, гукIи псэкIи зыщегъэпсэху Налшык къалэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

ПщыхьэщIэ Симэ: Бзэр ямыщIэж щхьэкIэ, адыгэн къанэркъым

2015-01-31

 • Хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэмрэ дэрэ нэхъ гъунэгъу дызэхуэзыщIхэм ящыщщ хэхэсхэмрэ хэкурысхэмрэ зэрызэкIэлъыкIуэр. Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуэжауэ щохьэщIэ Джэрмэншык щыщ ПщыхьэщIэ Симэ. Ар Иорданием щыпсэу Ансыкъуэхэ я щIалэ илъэс 22-рэ и пэкIэ дэкIуауэ Амман щопсэу. Зы щIалэрэ зы хъыджэбзрэ яIэщ. Ахьмэд курыт школыр къиухауэ университетым щоджэ, Симазэ мы гъэм иужьрей классыр къеух.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Илъэс 90 гъуэгуанэм къыпещэ

2014-07-05

 • «Адыгэ псалъэ», «Заман» газетхэм къыдэкIын зэрыщIадзэрэ илъэс 90 зэрырикъур иджыблагъэ ягъэлъэпIащ. А Iуэхум къыпызыщэ зэIущIэ дахэщ иджыблагъэ «Адыгэ псалъэ» газетым и хьэщIэщым щекIуэкIар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

„ДыкъэфакIуэщ, дыуэрэджыIакIуэщ“ жыпIэныр мащIэщ, дэ икIи догупсысэ

2014-06-04

 •  »Станиславскэрэ Немировичрэ» – арат адыгэ театрым и зэманыгъуэм лэжьа артистхэм Теувэж СулътIанрэ Джэху Рэмэзанрэ фIащар. СССР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и саугъэтищ, «Союзпсо фестивалым и лауреат», «Совет щэнхабзэм и лэжьакIуэ пашэ» цIэ лъапIэхэмрэ къинэмыщI ехъулIэныгъэхэмрэ кърихьэлIэу Хэкум къекIуэлIэжа «Немирович»-р, Джэху-режиссерыр, нобэ ди хьэщIэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Псэм и жылэр хэкум щыхэсамэ…

2014-06-03

 •  ЩIэджыкIакIуэхэм гу лъатауэ къыщIэкIынщ «Адыгэ псалъэ» газетыр дунейм адыгэу тетым я джакIуэу, щIэгъэкъуэну зэрыщытым. Абыхэм ящыщщ иджыблагъэ ди хьэщIэщым къытхуеблэгъа, Калифорнием (США) илъэс куэд щIауэ щыпсэу, абы щыIэ Адыгэ Хасэм хэт Шыкъ Мухьэмэд-Хьид.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

ПщIэ зыхуэфащэ

2014-05-14

 • Си ныбжьэгъу лъапIэ Щомахуэ Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу хъуэхъу псалъэкIэ зыхуэзгъэзэну,нэхъ гъунэгъуу фэзгъэцIыхуну, а щIалэм дэслъэгъуа хьэл-щэныфIхэм я гугъу фхуэсщIыну сы-хуейт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Гугу Акрэм: Урысейм и цIыхуу дыкъилъытэнырщ дызыщIэхъуэпсыр

2014-01-22

 • Дызэрыт зэманым нэхъыщхьэ дыдэу адыгэхэр зи яужь и­тыр Сирием щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм защIэгъэ­къуэнырщ, ахэр зыхэхуа гузэвэгъуэм къыхэша зэрыхъунырщ. Фэ зэрыф­щIэщи, илъэс зыбжанэ и пэ­кIэ хьэрып къэралхэм зэщIэхъе­еныгъэ инхэр къыщыхъуауэ щытащ. Тунисым, Мысырым, Ливием, Йеменым ще­кIуэкIа зэрыхьзэрийр 2011 гъэм и гъатхэпэм Сирием нэсри, политикэ зэхъуэкIыныгъэхэм я телъхьэу уэрамхэм къыдыхьахэм Iуэхур граждан зауэм хуагъэкIуащ. Илъэсищым нэблэгъауэ Сирием щекIуэкI лъыгъажэм, ди жагъуэ зэрыхъущи, хокIуадэ абы щыпсэу ди лъэпкъэгъухэри. Дэнэ щыIэ адыгэми плъапIэу иIэр и адэжь хэкуращи, апхуэдэ зэфIэкIрэ Iэмалрэ къызыкъуихыу и бынхэр зэрызришэлIэ­жы­ным иужь итщ ди лъахэр. Абы и лъэныкъуэкIэ къэрал, республикэ уна­фэщIхэми, Дунейпсо Адыгэ Хасэми, «Пэрыт» жылагъуэ зэгухьэныгъэми, Къэбэрдей Адыгэ Хасэми зэфIагъэ­кIар мащIэкъым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Лъэпкъым хуэпщIэращ мыхьэнэ зиIэр

2013-12-31

 • ЗэфIэкI зыбгъэдэлъ, гу къабзэ зиIэ, лъэпкъым IуэхуфI хуэ­зылэжь цIыху куэд къыдогъэблагъэ ди хьэщIэщым. Апхуэдэщ КъБР-м ХъыбарегъащIэ IуэхущIа­пIэ­хэмкIэ, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэмкIэ и министерствэм и IэщIа­гъэлI Къарэ Ратмир.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым