ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди хьэщIэщым'

Мадинэ хуэдэр зырызщ

2017-07-11

 • Бзылъхугъэ гуакIуэ, анэ гумащIэ, тележурналист Iэзэ, цIыху щабэ, «1 КъБР» къэрал телеканалым и редактор Жэман Мадинэ и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс бжыгъэ дахэ зэрырикъур ди щхьэусыгъуэу, «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм и хьэщIэщым къедгъэблэгъащ. Зи нэтын гъэщIэгъуэнхэмкIэ телевизореплъхэм ягу дыхьэ Жэман Мадинэ и лэжьыгъэм зэрыхуэIэижьым и закъуэкъым фIагъ нэхъыщхьэу бгъэдэлъыр, атIэ и благъэхэми Iыхьлыхэми фIыуэ къалъагъуу, зыхэт гупми пщIэ къыхуащIу, зызрипщыт псоми хэзагъэу апхуэдэщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Тхьэкъуахъуэ Уэлид: Псори адыгэщ си дежкIэ, зэрыс хэгъуэгум емылъытауэ

2016-08-02

 • Тхьэкъуахъуэ Уэлид 1944 гъэм Сирием къыщалъхуащ. Джолан лъагапIэхэм хиубыдэ Барекъэ къуажэращ абы и адэ-анэр зыдэсар, и сабиигъуэр щыкIуар, курыт школыр къыщиухар. Иджы къэкIуэжауэ Ерокъуэ дэсщ, унэ-лъапсэ зэрехьэ, хадэ ещIэ, и IэщIагъэри IэщIыб имыщIауэ иролажьэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Шыфэкъуж Данэ: Адэжь лъахэм ущыпэIэщIэм дежщ ар зэрылъапIэр щызыхэпщIэр

2016-03-16

 • Хэхэс адыгэхэм я Iуэху нэхъ щыдэкIыу, я бзэр нэхъ щахъумэфу къалъытэ Иорданиер. Абы куэдрэ тхутопсэлъыхь Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм хэт, Иордан Хьэшимит Пащтыхьыгъуэм и сенатор, а къэралым щыIэ Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и тхьэмадэ Къардэн Самир, нэгъуэщIхэри. «Адыгэ псалъэ» редакцэм и хьэщIэщ пащтыхьыкъуэ Хьэмзэ и цIэр зезыхьэ еджапIэм адыгэбзэмкIэ и егъэджакIуэ Шыфэкъуж (ХьэфIыцIэ) Данэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Бейтыгъуэн Сэфарбий: АдыгэщIым хъугъуэфIыгъуэ куэд щызокIуэ

2015-12-29

 • Тхыдэтх, философ, тхакIуэ Бейтыгъуэн Сэфарбий къыдигъэкIащ «Пионеры всемирной истории. Энциклопедия» зыфIища тхылъ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Лъэпкъыр зыхъумэр и хабзэрщ

2015-11-11

 • Лъэпкъ Iуэхум гурэ псэкIэ бгъэдэтщ Израилым хыхьэ Кфар-Камэ адыгэ къуажэм щыпсэу, абы дэт Адыгэ музейм и унафэщI Тхьэухъуэ Зухьейр. Ди гуапэу фыщыдогъэгъуазэ ди хьэщIэм къыджиIахэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Сыт Чурей Дыжьынрэ ТIрапщ Эджерэ я гъащIэхэр зэщхь зыщIыр?

2015-10-29

 • Абхъаз Республикэм и япэ Президенту щыта Ардзинбэ Владислав къызэралъхурэ мы гъэм илъэс 70 зэрырикъуам и щIыхькIэ дызэрыт илъэсыр абы и фэеплъу ягъэувауэ Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр ирагъэкIуэкI. КъБР-м щыIэ Абхъаз щэнхабзэ центрым и жэрдэмкIэ, КIуэкIуэ Валерий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым конференц щекIуэкIащ, гъэлъэгъуэныгъи къыщызэрагъэпэщащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Кайя Ялчын КъБР-м зыщеплъыхь

2015-09-26

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд деж дыгъуасэ щыхьэщIащ Тыркум къикIа ди лъэп­къэгъухэмрэ абыхэм я ныбжьэгъухэмрэ.

 •  
 • Адыгэ Iуэхум жыджэру хэт Iэдэмей Хьикмэт,Елъыхъу Исмэт сымэ къыздашащ тырку тхакIуэ цIэрыIуэ, шэрджэсхэм ятетхыхьа Кайя Ялчынрэ Истамбыл дэт тхылъ тедзапIэхэм ящыщ зым и унафэщI,  абазэ щIалэ КIуэкIуэ Эрканрэ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Щауей Мидэ: Зауэм и бынхэри гулъытэ хуэныкъуэщ

2015-08-05

 • Фашист зэрыпхъуакIуэхэм зи сабиигъуэр нэщхъеягъуэрэ гуныкъуэгъуэкIэ ягъэнщIа ди лъахэгъухэм я нэгу щIагъэкIамрэ я фэм дагъэхуамрэ къыпхуэмылъытэным хуэдизщ. Ахэри ящыщщ зауаем зи гум дыркъуэ тридза цIыхубэм. Ар къалъытэри, гулъытэ хуэныкъуэ дадэхэмрэ нанэхэмрэ папщIэ ди къэралым къыщызэрагъэпэщащ «Зауэм и бынхэр» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэр. Абы и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и унафэщI Щауей Мидэ «Адыгэ псалъэм» и хьэщIэщым къедгъэблэгъащ зэгухьэныгъэм и къалэн нэхъыщхьэхэмрэ зэфIигъэкI Iуэхухэмрэ тедгъэпсэлъыхьыну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Адыгэшым деж щыщIэдзауэ Бейбарс деж щыщIэкIыжу

2015-07-29

 • Адыгэм и цIэр къэрал куэдым щигъэIурэ, гурэ псэкIэ къы­зы­хэкIа лъэпкъым хуэлажьэу диIэ мащIэм ящыщщ кинорежиссёр, сценарист, композитор, продюсер, тхакIуэ Къандур Мухьэдин. Ар хэкум къэкIуэжыху уепсалъэми, щIэщыгъуэ гуэр къыбжиIэнущ, и лэжьыгъэщIэхэмкIэ, и мурадхэмкIэ, и ехъулIэныгъэхэмкIэ и гуапэу къыбдэгуэшэнущ. Мух­ьэ­дин ди редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд деж лъа­гъунлъагъу къыщIыхьати, ди хьэ­щIэ­щым едгъэблагъэри, упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ. 
 
 
 

Къандур Мухьэдин. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

 •  
 •  - Мухьэдин, сыт щыгъуи уи гуа­пэу укъыздэкIуэж хэкужьым мы­зыгъуэгум  сыт хуэдэ щхьэу­сы­гъуэкIэ укъыхуеблэгъэжа?
 • - Дуней псом щыцIэрыIуэ ады­гэ­шым статус етыным дытолэжьыхь илъэсищ хъуауэ. А шы лъэпкъым ­и тхылъ къыдэдгъэкIыу, дуней псом щызэбгрыдгъэкIыну, шыхэм елэжь­хэм яIэрыдгъэхьэну ды­хуейщ. Шыхэм паспорт езыт IэщIагъэлIхэр  елэжьащ   мы Iуэхум ­куууэ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Тумэ Рэхьми: «Сыадыгэщ» жызыIэр куэдщ, ауэ бзэр зыщIэр мащIэщ

2015-02-12

 • Тенджыз  ФIыцIэм и адрыщI лъэныкъуэмкIэ къыщыс адыгэхэмрэ хэкурысхэмрэ зэпызыщIэ лъэмыжщ адэжь щIыналъэм щIэх-щIэхыурэ къакIуэ, адыгэ Iуэхум телажьэ, зи хэкур зрагъэбгына  ди адэшхуэхэм я фэеплъым хуэпэж цIыхухэр. Тыркум къыщалъхуауэ щыпсэу, зи IэщIагъэкIэ адвокат, адыгэм и тхыдэм, и псэукIэм, и натIэ хъуам теухуауэ тхылъ зыбжанэ зи Iэдакъэ къыщIэкIа Тумэ Рэхьми Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуэжати «Адыгэ псалъэ» газетым и хьэщIэщым къеблэгъащ. Сыт щыгъуи ди гуапэщ лъэпкъым и къуэ  пажэхэр, километр мин бжыгъэкIэ дызэпэIэщIэми, адэжь хэкум зи псэр быдэу пыщIа ди лъэпкъэгъухэр фэдгъэцIыхуну. Рэхьми и къежьапIэм пэщIэдзэ хуищIыр и адэшхуэм и адэр хэкум икIауэ зэрыщытарщ, абы къыдалъхуахэмрэ абыхэм къалъхужахэмрэщ.

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым