ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди хьэщIэщым'

Лъагъуныгъэм и бзэр

2018-02-06

 • Щэбэт кIуам «Трек» рестораным щекIуэкIащ хьэгъуэлIыгъуэ гъэщIэгъуэн. Унагъуэ яухуащ Налшык щыщ щIалэ Молэ Русланрэ Китай къэралыгъуэм и Ухань къалэм щыщ Дуань Ци китай пщащэ цIыкIумрэ. А тIур зэрызэхуэгуапэр плъэгъуа иужь, лъагъуныгъэм лъэпкъ зэхэгъэж зэримыIэр наIуэ пщохъу. Китай лъэпкъ фащэри европей щыгъынри чэзууэ зыщыгъа хъыджэбзым тIури екIупсырт, езыр нэфIэгуфIэ цIыкIути, мы гуфIэгъуэм хэта хьэщIэхэр къихьэхуат. Ахэр ди редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд деж дыгъуасэ къеблэгъати, псэлъэгъу тщIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Насып къуимытми хуитыныгъэм, Ар гъащIэм купщIэ хуэхъуу фIыгъуэщ

2017-11-25

 • Ди тхыгъэм фIэщыгъэ хуэтщIа псалъэхэр къитхащ «Homo duplex, или Взойти на эшафот» тхылъым. Ар зи къалэмыпэм къыпыкIар щIэныгъэлI, бзэм и философ, а унэтIыныгъэмкIэ къэхутэныгъэ купщIафIэхэр (монографие щхьэхуэри яхэту) зэфIэзыха, филологие щIэныгъэхэм я доктор Семэн Iэмырхъанщ. ГъащIэм хуаIэ гупсысэхэмрэ я дуней еплъыкIэхэмкIэ куэдым къащхьэщыкI цIыху гумызагъэхэм, пэрытхэм, пэжым и лъыхъуакIуэхэм ящыщщ ар. И анэдэлъхубзэмрэ урысыбзэмрэ нэсу зэрищIэм къадэкIуэу, Iэмырхъан хуиту иропсалъэ франджыбзэми латиныбзэми. КъызэрысщыхъумкIэ, адыгэбзэм къыкIэлъыкIуэу, абы и псэм нэхъ и гъунэгъухэм ящыщщ латиныбзэр – иджырей Италием и щIыналъэр ижь-ижьыж лъэхъэнэхэм зи псэупIэу щыта лъэпкъхэм я анэдэлъхубзэр. «Scientia unescamus» («ЩIэныгъэмкIэ дызэкъуэувэнщ») – аращ зэреджэр Семэныр зи пашэ Гуманитар егъэджэныгъэ центрым. Езыми и гъащIэ гъуазэхэри къыхощ латин жыIэгъуэхэу «Viva vox docet» («ЩIэныгъэ къозытыфынур цIыхурщ») «Vitae, non scholae discimus» («ДыщIеджэр школым щхьэкIэкъым, атIэ гъащIэм папщIэщ»).
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Мадинэ хуэдэр зырызщ

2017-07-11

 • Бзылъхугъэ гуакIуэ, анэ гумащIэ, тележурналист Iэзэ, цIыху щабэ, «1 КъБР» къэрал телеканалым и редактор Жэман Мадинэ и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс бжыгъэ дахэ зэрырикъур ди щхьэусыгъуэу, «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм и хьэщIэщым къедгъэблэгъащ. Зи нэтын гъэщIэгъуэнхэмкIэ телевизореплъхэм ягу дыхьэ Жэман Мадинэ и лэжьыгъэм зэрыхуэIэижьым и закъуэкъым фIагъ нэхъыщхьэу бгъэдэлъыр, атIэ и благъэхэми Iыхьлыхэми фIыуэ къалъагъуу, зыхэт гупми пщIэ къыхуащIу, зызрипщыт псоми хэзагъэу апхуэдэщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Тхьэкъуахъуэ Уэлид: Псори адыгэщ си дежкIэ, зэрыс хэгъуэгум емылъытауэ

2016-08-02

 • Тхьэкъуахъуэ Уэлид 1944 гъэм Сирием къыщалъхуащ. Джолан лъагапIэхэм хиубыдэ Барекъэ къуажэращ абы и адэ-анэр зыдэсар, и сабиигъуэр щыкIуар, курыт школыр къыщиухар. Иджы къэкIуэжауэ Ерокъуэ дэсщ, унэ-лъапсэ зэрехьэ, хадэ ещIэ, и IэщIагъэри IэщIыб имыщIауэ иролажьэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Шыфэкъуж Данэ: Адэжь лъахэм ущыпэIэщIэм дежщ ар зэрылъапIэр щызыхэпщIэр

2016-03-16

 • Хэхэс адыгэхэм я Iуэху нэхъ щыдэкIыу, я бзэр нэхъ щахъумэфу къалъытэ Иорданиер. Абы куэдрэ тхутопсэлъыхь Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм хэт, Иордан Хьэшимит Пащтыхьыгъуэм и сенатор, а къэралым щыIэ Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и тхьэмадэ Къардэн Самир, нэгъуэщIхэри. «Адыгэ псалъэ» редакцэм и хьэщIэщ пащтыхьыкъуэ Хьэмзэ и цIэр зезыхьэ еджапIэм адыгэбзэмкIэ и егъэджакIуэ Шыфэкъуж (ХьэфIыцIэ) Данэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Бейтыгъуэн Сэфарбий: АдыгэщIым хъугъуэфIыгъуэ куэд щызокIуэ

2015-12-29

 • Тхыдэтх, философ, тхакIуэ Бейтыгъуэн Сэфарбий къыдигъэкIащ «Пионеры всемирной истории. Энциклопедия» зыфIища тхылъ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Лъэпкъыр зыхъумэр и хабзэрщ

2015-11-11

 • Лъэпкъ Iуэхум гурэ псэкIэ бгъэдэтщ Израилым хыхьэ Кфар-Камэ адыгэ къуажэм щыпсэу, абы дэт Адыгэ музейм и унафэщI Тхьэухъуэ Зухьейр. Ди гуапэу фыщыдогъэгъуазэ ди хьэщIэм къыджиIахэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Сыт Чурей Дыжьынрэ ТIрапщ Эджерэ я гъащIэхэр зэщхь зыщIыр?

2015-10-29

 • Абхъаз Республикэм и япэ Президенту щыта Ардзинбэ Владислав къызэралъхурэ мы гъэм илъэс 70 зэрырикъуам и щIыхькIэ дызэрыт илъэсыр абы и фэеплъу ягъэувауэ Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр ирагъэкIуэкI. КъБР-м щыIэ Абхъаз щэнхабзэ центрым и жэрдэмкIэ, КIуэкIуэ Валерий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым конференц щекIуэкIащ, гъэлъэгъуэныгъи къыщызэрагъэпэщащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Кайя Ялчын КъБР-м зыщеплъыхь

2015-09-26

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд деж дыгъуасэ щыхьэщIащ Тыркум къикIа ди лъэп­къэгъухэмрэ абыхэм я ныбжьэгъухэмрэ.

 •  
 • Адыгэ Iуэхум жыджэру хэт Iэдэмей Хьикмэт,Елъыхъу Исмэт сымэ къыздашащ тырку тхакIуэ цIэрыIуэ, шэрджэсхэм ятетхыхьа Кайя Ялчынрэ Истамбыл дэт тхылъ тедзапIэхэм ящыщ зым и унафэщI,  абазэ щIалэ КIуэкIуэ Эрканрэ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым

Щауей Мидэ: Зауэм и бынхэри гулъытэ хуэныкъуэщ

2015-08-05

 • Фашист зэрыпхъуакIуэхэм зи сабиигъуэр нэщхъеягъуэрэ гуныкъуэгъуэкIэ ягъэнщIа ди лъахэгъухэм я нэгу щIагъэкIамрэ я фэм дагъэхуамрэ къыпхуэмылъытэным хуэдизщ. Ахэри ящыщщ зауаем зи гум дыркъуэ тридза цIыхубэм. Ар къалъытэри, гулъытэ хуэныкъуэ дадэхэмрэ нанэхэмрэ папщIэ ди къэралым къыщызэрагъэпэщащ «Зауэм и бынхэр» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэр. Абы и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и унафэщI Щауей Мидэ «Адыгэ псалъэм» и хьэщIэщым къедгъэблэгъащ зэгухьэныгъэм и къалэн нэхъыщхьэхэмрэ зэфIигъэкI Iуэхухэмрэ тедгъэпсэлъыхьыну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым