ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Мэшыкъуэ - 2010'

«Мэшыкъуэ-2013» зэхыхьэм зыхуагъэхьэзыр

2013-06-18

  •   КъБР-м и Правительст­вэм унафэ къищтащ Кавказ Ищхъэрэм и щIалэгъуа­лэр щIэныгъэкIэ щызэ­хъуэ­жэну «Мэшыкъуэ-2013» лагерым республикэм и лIыкIуэхэр гъэкIуэным теухуауэ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Мэшыкъуэ - 2010

Псыхуабэ кIуэну загъэхьэзыр

2013-06-08

  • Иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым «Мэшыкъуэ – 2013» кавказпсо щIалэгъуалэ зэхуэсым хэтыну жэрдэм зыщIахэр щызэхуэсащ.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Мэшыкъуэ - 2010

Зэхуэсышхуэм зыхуагъэхьэзыр

2013-03-26

  • Къалэн куэд щызэфIагъэкIыу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ IуэхущIапIэм Кавказпсо щIалэгъуалэ зэIущIэ «Мэшыкъуэ-2013»-р къызэрызэрагъэпэщыну, зэ­ры­ра­гъэ­кIуэкIыну щIыкIэм щытепсэлъыхьащ. Абы хэтащ КъБР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Геккиев СулътIан, зэзыгъэуIу гупым и уна­фэщI Чернышев Сергей, зэхыхьэр хэIущIыIу зыщI, фIы­кIэ зыгъэIу Лоленкэ Аннэ сымэ, нэгъуэщIхэри.
  •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Мэшыкъуэ - 2010