ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Мэшыкъуэ - 2010'

ХьэщIэр зи щIасэ Кавказ

2015-08-13

 • «Мэшыкъуэ-2015» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ зэхыхьэм хэтахэм я проект нэхъыфIхэм щыхэплъащ «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» ОАО-м къызэригъэпэща зэхьэзэхуэм. Абыхэм ящыщу нэхъыфIу къалъытахэм «Архъыз» зыгъэпсэхупIэм и резидентхэм я советыр хэплъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Мэшыкъуэ-2014

Нэхъыщхьэр щыуагъэхэр бгъэзэкIуэжынырщ

2014-09-11

 • КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ Геккиев СулътIан иджыблагъэ IущIащ ди щIыналъэм щыщу «Мэшыкъуэ-2014» щIалэгъуалэ зэхыхьэм щытекIуахэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Мэшыкъуэ-2014

ФIыкIэ, «Мэшыкъуэ»!

2014-08-19

 • «Мэшыкъуэ-2014» щIалэгъуалэ зэхыхьэм и мыгъэрей лэжьыгъэр шыщхьэуIум и 17-м иухащ. Иужь-рей махуэм абы и хьэщIащ УФ-м и Къэрал Думэм и УнафэщIым и къуэдзэ Железняк Сергей, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и къуэдзэ Ведерников Михаил, киномрэ театрымрэ я актёр Певцов Дмитрий. Япэм къыхигъэщащ зэхыхьэр щаублагъащIэ илъэсыр фIы дыдэу зэрищIэжыр, абы лъандэрэ «Мэшыкъуэм» зыхэпщIэу зэрызиужьар. «Кавказыр щIыналъэ гуапэщ, сыт щыгъуи ар и хьэщIэм хуэжумартщ. Сыщогугъ «Мэшыкъуэм» зэхуишэс щIалэгъуалэм ныбжьэгъугъэр зэпымыууэ ягъэнэхъапэну», – жиIащ Железняк Сергей.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Мэшыкъуэ-2014

Хэтщ Багъэтырри

2014-08-16

 • «Мэшыкъуэ-2014» щIалэгъуалэ зэхуэсым и етIуанэ Iыхьэм и лэжьыгъэр йокIуэкI. МахуитIым и кIуэцIкIэ ныбжьыщIэхэм ягъэлъэгъуэнущ «Спортымрэ туризмэмрэ», «Экономикэмрэ хьэрычэт Iуэхумрэ», «Гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ» унэтIыныгъэхэмкIэ ягъэхьэзыра проектхэр. Экспертхэм я пащхьэ иралъхьэнущ лэжьыгъэ 700-м нэблагъэ. Гупсысэ нэхъыфI къэзыгъэлъэгъуахэм трагуэшэну грантыр сом мелуани 100 мэхъу. «Мэшыкъуэм» щыIэхэм къызэрыхагъэщамкIэ, экспертхэр набдзэгубдзаплъэу икIи жыджэру мэлажьэ. Зы пщыхьэщхьэм къриубыдэу ахэр хэплъэну хунэсащ проект 250-м.

Зыхыхьэхэр: Мэшыкъуэ-2014

КъэкIуэнур зейхэр

2014-08-09

 • «Мэшыкъуэ-2014″ щIалэгъуалэ зэхыхьэр яублащ. Ар къыщызэIуаха зэIущIэм хэтащ УФ-м и Президентым и полномочннэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Меликов Сергей, УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Кузнецов Лев, Урысей щIалэгъуалэм я IуэхумкIэ федеральнэ агентствэм и унафэщI Поспелов Сергей, депутатхэр, щIэныгъэ лэжьакIуэхэр. Президент Путин Владимир зэхуэсым хэтхэм зэрызахуигъазэ псалъэхэм къеджащ Меликов Сергей.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Мэшыкъуэ-2014, Хэха

Жылагъуэм хуэщхьэпэну Iуэхухэр зи жэрдэмхэр

2014-07-31

 • «Мэшыкъуэ-5» щIалэгъуалэ зэхыхьэм КъБР-м щыщу кIуэнухэр щыхуагъэхьэзыр зэIущIэ иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Мэшыкъуэ - 2010

УнэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэу бгъу

2013-08-28

 • «Мэшыкъуэ 2013» кавказпсо зэхыхьэм ныбжьыщIэ 2500-м щIигъу хэтщ. Мэшыкъуэ Iуащхьэм и лъапэм Кавказ Ищ­хъэрэ федеральнэ щIыналъэм и хэгъуэгу псоми къикIа щIалэгъуалэр, апхуэдэуи Красноярск, Краснодар крайхэм, Волго­град, Ленинград, Киров, Тверь областхэм, Азербайджаным, Армением, Украинэм, Чехием, Эстонием, Осетие Ипщэм щыщ щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ щызэхуашэсащ. ЗэIущIэм ипкъ иткIэ, унэтIыныгъэ нэхъыщхьэу бгъу яубзыхуащ: студент гупхэр, щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэр, политикэ, гъащIэ узыншэм и телъхьэхэр, информационнэ технологиехэр, псапащIэ, си Iуэху: къуажэ, предприятэхэр, туризм,   творчествэмрэ щэнхабзэмрэ, ТекIуэны­- гъэ-70.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Мэшыкъуэ - 2010

2013-08-20

 • КъБР-м щыщу зэхуэсым хэтхэм я проекту плIыщIым щIигъу пхагъэкIащ
 •  Кавказ Ищхъэрэм и щIалэгъуалэм я «Мэшыкъуэ-2013» зэхыхьэм и япэ зэхуэсы­гъуэм и лэжьыгъэр и гуащIэгъуэу йокIуэкI. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIауэ абы хэт цIыхуи 130-м ящыщу 40-м нэблагъэм я проектхэр пхагъэкIыну хунэсащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Мэшыкъуэ - 2010

Дакъикъэ лей диIэкъым

2013-08-17

 • «Мэшыкъуэ-2013» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ форумым шыщхьэуIум и 15-м егъэджэныгъэ лэжьы­гъэхэм щыщIидзащ. Проектым ехьэлIа дерсхэр пщэдджыжьым екIуэкIа нэужь, щхьэж и унэтIыныгъэм теухуа лекторийхэм зэбгрыкIащ. Псалъэм папщIэ, «Информационные технологии» унэтIыныгъэм хэт ныбжьыщIэхэр «Секреты копирайтинга», «Механика социальной рекламы», «Блогер как активная гражданская позиция» лекцэхэм щIэсащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Мэшыкъуэ - 2010

Псыхуабэ утыку щрахьэ

2013-08-13

 •   «Мэшыкъуэ -2013» щIалэгъуалэ форумым КъБР-м щыщу кIуэнухэр хуагъэхьэзыр. Абы и къызэгъэпэщакIуэхэм къызэрагъэ­лъа­гъуэмкIэ, адрей илъэсхэм елъытауэ мыгъэрейхэм я зэхыхьэр куэдкIэ нэхъыфIу, зы­хуей хуэгъэзауэ щытынущ. Иджы гулъытэ щхьэхуэ зыхуащIахэм ящыщщ ныбжьы­щIэ­хэр ИнтернеткIэ къызэрызэрагъэпэщынумрэ зэIущIэм хэтынухэр зэрагъэшхэнумрэ. Мы гъэм ди республикэм щыщу абы кIуэну ныбжьыщIэ 240-рэ къыхахащ. Форумыр IыхьитIу гуэшауэ щытынущи япэ Iыхьэм цIыхуи 120-рэ, етIуанэми апхуэдиз трагуэшащ. Япэ Iыхьэм хэтынухэм я проектхэр яIыгъыу шыщхьэуIум и 14-м Псыхуабэ (Пятигорск) кIуэнущ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Мэшыкъуэ - 2010