ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Щикъухьащ адыгэр дунеижьым'

Щикъухьащ адыгэр дунеижьым

2017-10-07

Иорданием хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Бырмамыт Фэуаз Эфиопием и пащтыхь Хайле Селассие I кърегъэблагъэ. Амман къалэ, 1972 гъэ

Зыхыхьэхэр: Щикъухьащ адыгэр дунеижьым

Хэхэс тхакIуэ телъыджэ

2016-12-06

 • Хьэткъуэ Умарщ (Омер СейфеддинкIэ зэджэжыр) иджырей        тырку литературэм и новеллэ жанрым и лъабжьэр зыгъэтIылъар. ТхакIуэ-реалистым, тырку литературэм и мызакъуэу, дунейпсо литературэм увыпIэ хэха щеубыд.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щикъухьащ адыгэр дунеижьым

2016-11-16

Иорданием шынагъуэншагъэмкIэ и министр Къандур Изэт хуэзащ Ираным и шахиншах Мухьэмэд Реза Пехлеви. 1959 гъэ.

Зыхыхьэхэр: Щикъухьащ адыгэр дунеижьым

ХамэщІым щыужьыха вагъуэ Шыгъэлыгъуэ (Окай) Мерал

2016-10-01

 • Шыгъэлыгъуэ Мерал 1959 гъэм фокIадэм и 20-м Тыркум – Анкара къалэм къыщалъхуащ. Тыркудзэм и полковникыу тIысыжа и адэ Шыгъэлыгъуэ Iэта дызэрыт зэманым фирмэ гуэрхэм я чэнджэщэгъуу мэлажьэ, Хасэ федерацэм и тхьэмадэщ. Мерал и анэ Думэнхэ япхъу Тюркан унэгуащэу щытащ, куэд щІауэ псэужкъым. Iэта дзэм хэт пэтми, адыгагъэр зэи зыщигъэгъупщакъым, я бынитIми – Мэжидрэ Мералрэ – я анэдэлъхубзэр ирагъэщIэфащ зэщхьэгъусэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щикъухьащ адыгэр дунеижьым

Гугъэмрэ лъагъуныгъэмрэ

2016-08-24

 • ШыщхьэуIум и 16-м КъБР-м и Лъэпкъ музейм къыщызэIуахащ адыгэ пхъурылъху Омар Аднан и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн, «Гугъэмрэ лъагъуныгъэмрэ» зыфIищар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щикъухьащ адыгэр дунеижьым

Акъбей Исхьэкъ: Си псэм анэдэлъхубзэмкIэ зигъэнщIыркъым

2016-07-19

 • Псэ зыIутхэм цIыхум нэхърэ нэхъ бэшэч яхэткъым. Абы щыхьэт техъуэ щапхъэ куэдыкIей къыпхуэхьынущ, ди жагъуэ зэрыхъунщи. Псалъэм папщIэ, истамбылакIуэхэм ятелъа бэлыхьыр, тхьэмыщкIагъэр, яшэча гугъуехьыр апхуэдизкIэ инщи, уи гур къызэфIэмынэу къанэркъым а псом ущегупсыскIэ. Ауэ сыт хуэдэ гугъуехьми къелащ цIыхубэр, къелащ зэкъуэтти, зэрыIыгъти.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щикъухьащ адыгэр дунеижьым

2015-08-20

 

Иджыблагъэ Тель-Авив къыщыдэкIащ Израилым щыIэ Рихьэние къуажэм дэт Адыгэ музейм и унафэщI Хъун Щэукъий и тхылъ. Ар теухуащ ди лъэпкъ фащэхэм, тхыпхъэщIыпхъэхэм, Iэщэхэм, хьэкъущыкъухэм. Тхылъ гъэщIэгъуэныр я гуапэу зэIэпах Рихьэние музейм къекIуалIэ хьэщIэхэм, туристхэм.

Зыхыхьэхэр: Щикъухьащ адыгэр дунеижьым

2014-10-28

Иорданием щохьэщIэ Ираным и шахиншах Мухьэмэд Реза Пехлевирэ абы и щхьэгъусэ Сураерэ. ХьэщIэхэм фIэхъус ярех Хьэшимит пащтыхьыгъуэм и лIыкIуэ, генерал-майор Бырмэмыт Фэуаз. Амман, 1960 гъэ

Зыхыхьэхэр: Щикъухьащ адыгэр дунеижьым

Мыгъуагъэ къызыхэкIыр

2014-05-14

 • Урысейм зауэ къызэрыдищIылIэ лъандэрэ зы къэрали къыддэIэпыкъуакъым кавказ лъэпкъхэм. Тырку сулътIаным деж куэдрэ дгъэкIуащ лIыкIуэ, къыткъуэувэнкIэ, къыддэIэпыкъункIэ дыщыгугъыу, ауэ абы къытхуищIа щыIэкъым. Персиеми дгъэкIуащ лIыкIуэ, иужьрейуэ Мэхъмэт Алий зыхуэдгъэза фIэкIа дызэхащIыкIакъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щикъухьащ адыгэр дунеижьым

2013-08-21

 • Хэкупсэхэр
 • Лъэпкъ къуэпсыр зэпызыщIэж Шыгъушэ Хъусен
 • УафэхъуэпскIым идза щыблэр IэубыдыпIэншэу щIылъэм къохуэхри, зы­лъэ­­Iэсыр еущыкъуей. Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм апхуэдэу къатехуат Урыс-Кавказ зауэр. Ди адыгэ лъэпкъри дунеижьым и дурэшхэм дикъухьат. Зы адэ-анэм къилъхуахэр зэ­лъэ­мыIэсыжыфу хамэ къэралхэм игуэша хъуауэ, лъэпкъ къуэпсхэр зэпычауэ нобэр къыздэсым йокIуэкI. Я щхьэ хуимыту лъэп­къыр зрагъэбгына ди адэжьхэр куэд щIащ дунейм зэрехыжрэ. Анэ бгъа­фэм щIача сабийуэ хэкум къыхуэпабгъэу я дунейр яхьащ. Абыхэм яху­зэфIэкIар зыщ, я щIэблэм уэсят къыхуагъэнэнырщ: «Хэкужьым вгъэзэж, къуэш-шыпхъухэр къэвгъуэтыж, адэжь лъапсэ фекIуэлIэжи, лъэпкъыр зыуэ зэкъуэвгъэувэж».
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щикъухьащ адыгэр дунеижьым