ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Шыгъажэ'

Iуащхьэмахуэ, Шэрэдж щIыналъэхэм я саугъэтхэр

2017-07-12

 •  Налшык и шыгъэжапIэм бадзэуэгъуэм и 9-м щекIуэкIащ зи чэзу зэпеуэхэр. Шууей нэхъыфIхэр зэныкъуэкъуащ Iуащхьэмахуэ, Шэрэдж муниципальнэ районхэм ягъэува саугъэтхэр  къахьыну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Саугъэт нэхъыщхьэр ди республикэм къонэж

2016-07-20

 • 2005 гъэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и шыхъуэхэм зыIэщIагъэкIыркъым илъэсищ зи ныбжь шыбзхэм я деж щагъэджэгу ОСК саугъэтышхуэр. Мы гъэми а хабзэр къызэпыуда хъуакъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Гъэунэхэ я Гъэунэм япэ увыпIэр еубыд

2016-07-08

 • Мы махуэхэм Налшык и ипподромым зи чэзу шыгъажэ махуэр щызэхэтащ. Абы щыщIэбэнащ «Гъэмахуэ саугъэтышхуэр» хэту илъэсищ зи ныбжь шыхэм я саугъэт нэхъ лъапIищым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Шыкъ Астемыр и зи чэзу текIуэныгъэхэр

2016-06-08

 • Налшык къалэ и ипподромым иджыблагъэ щызэхэтащ зи чэзу шыгъажэ махуэр. Абы щагъэува саугъэтхэм щIэбэнащ япэу зэхьэзэхуэм къыхыхьэхэри, щIэх-щIэхыурэ утыку къихьэхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

ТекIуэныгъэм хуешэ

2016-05-24

 • ТекIуэныгъэм и махуэшхуэм ирихьэлIэу Налшык и ипподромым зи чэзу шыгъажэ махуэр щекIуэкIащ. ЦIыхухэр абы куэду къекIуэлIат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Саугъэт нэхъыщхьэр Къэзахъстаным яшэ

2016-05-12

 • Гъатхэмрэ  Лэжьыгъэмрэ я махуэш-хуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу Налшык дэт ипподромым къыщызэIуахащ мыгъэрей шы къэжэгъуэ лъэхъэнэр. Шыгъажэм хуэзэша ди республикэм и цIыхухэр абы изу къекIуэлIат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Доллар мелуани 100 къехь

2016-04-06

 • Сэкрэкым и шы заводым шыгъажэм дихьэххэр текIуэныгъэкIэ аргуэру игъэгуфIащ. Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм щыIэ «Meydan» ипподром цIэрыIуэм ще-кIуэкIа зэхьэзэхуэм къыщызэдэжахэр лъэпкъыш нэхъ къабзэхэрт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Кул Ковбой и ехъулIэныгъэ

2016-03-22

 • Сэкрэкым и шы заводым шыгъажэм дихьэххэр текIуэныгъэ инкIэ игъэгуфIащ аргуэру. Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм щыIэ «Meydan» ипподромым щекIуэкIа зэхьэзэхуэм къыщызэдэжахэр шы лъэпкъ нэхъ къабзэхэрт. «Burj Nahaar Sponsored By Arabian Adventures» ещанэ гупым хэта, илъэсиплI зи ныбжь, Сэкрэкым и шы заводым ей шыщIэм япэ увыпIэр къихьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм и саугъэтыр Скай Арч къехь

2015-09-24

 • ФокIадэм и 20-м, Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я дунейпсо махуэр КъБР-м щагъэлъапIэм,  республикэ ипподромым щекIуэкIащ адыгэ, инджылыз-адыгэ шы лъэпкъ къабзэхэр зыхэта шыгъажэ.
 •  
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Дерби саугъэтыр дыдейщ

2015-08-13

 •  Тхьэмахуэ махуэм Налшык ипподромым щекIуэкIащ ди республикэм, Кавказ Ищхъэрэм и шууей, шыгъажэш нэхъыфIхэр зыхэта, «Дерби», «УФ-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэ», «Москва къалэ» саугъэтхэм щыщIэбэна шыгъажэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ