ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Шыгъажэ'

ГуфIэгъуэшхуэм и щIыхькIэ

2017-08-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэрыр езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм фокIадэм и 3-м щрагъэкIуэкIыну зэпеуэм адыгэш, инджылыз-адыгэш, инджылызыш къабзэхэр къыщызэдагъэжэнущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Чэзур бахъсэндэсхэм къалъос

2017-07-27

 • Мы гъэм Налшык и шыгъэжапIэм хабзэ щыхъуащ ди республикэм и куейхэмрэ къалэхэмрэ я саугъэтхэр щагъэуву. ДызыхуэкIуэ тхьэмахуэм Бахъсэн къалэм и чэзущ.

 • Бадзэуэгъуэм и 30-м сыхьэт 12-м щIэзыдзэну шыгъажэ махуэшхуэм куэд къызэщIиубыдэнущ. Бахъсэн къалэм и щIыпIэ администрацэм лъэкI къигъэнакъым ар цIыхухэм гукъинэж ящыхъун ­папщIэ. Япэрауэ, щыIэнущ шы 87-рэ зыхэтыну къызэдэжэ зыбжанэ. Хабзэ хъуа саугъэтхэм абыхэм щыщIэбэнынущ. Гу зылъытапхъэщ Спринтер Иныр. Абы щIэбэнынущ шыуэ 8, «Малкэ» шы заводым и Волчарэ, Аслъэн, «Iуащхьэмахуэ» КСК-м и Сольер сымэ яхэту. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Iуащхьэмахуэ, Шэрэдж щIыналъэхэм я саугъэтхэр

2017-07-12

 •  Налшык и шыгъэжапIэм бадзэуэгъуэм и 9-м щекIуэкIащ зи чэзу зэпеуэхэр. Шууей нэхъыфIхэр зэныкъуэкъуащ Iуащхьэмахуэ, Шэрэдж муниципальнэ районхэм ягъэува саугъэтхэр  къахьыну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Саугъэт нэхъыщхьэр ди республикэм къонэж

2016-07-20

 • 2005 гъэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и шыхъуэхэм зыIэщIагъэкIыркъым илъэсищ зи ныбжь шыбзхэм я деж щагъэджэгу ОСК саугъэтышхуэр. Мы гъэми а хабзэр къызэпыуда хъуакъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Гъэунэхэ я Гъэунэм япэ увыпIэр еубыд

2016-07-08

 • Мы махуэхэм Налшык и ипподромым зи чэзу шыгъажэ махуэр щызэхэтащ. Абы щыщIэбэнащ «Гъэмахуэ саугъэтышхуэр» хэту илъэсищ зи ныбжь шыхэм я саугъэт нэхъ лъапIищым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Шыкъ Астемыр и зи чэзу текIуэныгъэхэр

2016-06-08

 • Налшык къалэ и ипподромым иджыблагъэ щызэхэтащ зи чэзу шыгъажэ махуэр. Абы щагъэува саугъэтхэм щIэбэнащ япэу зэхьэзэхуэм къыхыхьэхэри, щIэх-щIэхыурэ утыку къихьэхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

ТекIуэныгъэм хуешэ

2016-05-24

 • ТекIуэныгъэм и махуэшхуэм ирихьэлIэу Налшык и ипподромым зи чэзу шыгъажэ махуэр щекIуэкIащ. ЦIыхухэр абы куэду къекIуэлIат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Саугъэт нэхъыщхьэр Къэзахъстаным яшэ

2016-05-12

 • Гъатхэмрэ  Лэжьыгъэмрэ я махуэш-хуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу Налшык дэт ипподромым къыщызэIуахащ мыгъэрей шы къэжэгъуэ лъэхъэнэр. Шыгъажэм хуэзэша ди республикэм и цIыхухэр абы изу къекIуэлIат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Доллар мелуани 100 къехь

2016-04-06

 • Сэкрэкым и шы заводым шыгъажэм дихьэххэр текIуэныгъэкIэ аргуэру игъэгуфIащ. Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм щыIэ «Meydan» ипподром цIэрыIуэм ще-кIуэкIа зэхьэзэхуэм къыщызэдэжахэр лъэпкъыш нэхъ къабзэхэрт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Кул Ковбой и ехъулIэныгъэ

2016-03-22

 • Сэкрэкым и шы заводым шыгъажэм дихьэххэр текIуэныгъэ инкIэ игъэгуфIащ аргуэру. Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм щыIэ «Meydan» ипподромым щекIуэкIа зэхьэзэхуэм къыщызэдэжахэр шы лъэпкъ нэхъ къабзэхэрт. «Burj Nahaar Sponsored By Arabian Adventures» ещанэ гупым хэта, илъэсиплI зи ныбжь, Сэкрэкым и шы заводым ей шыщIэм япэ увыпIэр къихьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ