ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Гъуэгу къежьапIэ'

ТхакIуэ ныбжьыщIэхэр Звенигород щызэIуощIэ

2016-11-22

 • Москва и Iэшэлъашэм хыхьэ Звенигород къалэм Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием щиIэ пансионатым иджыб­лагъэ щекIуэкIащ УФ-м, СНГ-м, хамэ къэралхэм щыщ тхакIуэ ныбжьыщIэхэм я зэIущIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Студентхэр гъащIэ узыншэм къыхураджэ

2016-09-23

 • Белгород къалэм кооперацэмкIэ, экономикэмрэ правэмкIэ дэт университетым и къудамэу Налшык щыIэм Узыншагъэм и махуэ щекIуэкIащ. Ар къызэригъэпэщащ IуэхущIапIэм и егъэджакIуэ, социальнэ, щэнхабзэ гъэсэныгъэмкIэ къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ ХьэфIыцIэ Эльмирэ.

 •  
 • Зэхыхьэм хэтащ КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэр зэрызэрагъэкIуэкIым кIэ­лъып­лъынымкIэ и управленэм и лэжьа-кIуэ, полицэм и подполковник Давыдовэ Иринэрэ узыфэ зэрыцIалэхэмкIэ доху-­ тыр Хьэкъун Маринэрэ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Псысэм къыхэкIа пщащэ

2016-08-31

 • Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым «Киномрэ телевиденэмрэ я режиссурэ» факультетыр ехъулIэныгъэ иIэу къэзыуха Ашэбокъуэ Дами -  рэ (Налшык къалэ щыщщ) лэжьыгъэми, жылагъуэ Iуэхухэми зэфIэкI хъарзынэхэр къыщегъэлъагъуэ. ЕджапIэ нэхъыщхьэр диплом плъыжь кIэ къиуха нэужь, «1  КъБР» телеканалым редактору икIи режиссёру лэжьэн щыщIи дзащ. Ар КъБР-м и Парламентым   и ЩIалэгъуалэ палатэм, «ЩIэб лэщIэ гвардие» жылагъуэ зэгухьэныгъэм, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэтщ. Псапэ зыпылъ Iуэхухэр, пшыхьхэр жыджэру къы зэрегъэ пэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Спорт щIэблэщIэм и Iуэхур дэкIын папщIэ

2016-08-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм Бахъсэн районым и администрацэм зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ республикэм и щIыналъэхэмрэ къалэхэм я спорт комитетхэм я унафэщIхэмрэ, спорт школхэм я директорхэмрэ гъэсакIуэхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

НыбжьыщIэм и зэфIэкI лъагэ

2016-06-25

 • Тэрч къалэ дэт ГъуазджэхэмкIэ сабий школыр къэзыуха Тэрчокъуэ Алимбэч  ущымыгуфIыкIынкIэ  Iэмал  зимыIэ  ехъулIэныгъэхэр къегъэлъагъуэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Студент пашэ

2016-05-19

 •  Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ «Студент пашэ-2016» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ КъБКъУ-м и пресс-IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ Ажий Заринэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

КъБКъУ-м къэралхэр зэпещIэ

2016-04-27

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым хамэ къэралхэм къикIауэ щеджэ студентхэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ зрагъэгъуэт къудейкъым, атIэ адыгэхэм, балъкъэрхэм, урысхэм я щэнхабзэм зыщагъэгъуазэ, лъэпкъ хабзэхэмрэ нэгъуэщI щхьэхуэныгъэхэмрэ зрагъащIэ, ди лъахэм щекIуэкI псэукIэмрэ и щIыпIэ нэхъ дахэхэмрэ зрагъэлъагъу, ди цIыху цIэрыIуэхэм нэIуасэ зыхуащI. А псори зи фIыщIэр къыщалъхуа хэкум пэIэщIэу еджэ ныбжьыщIэхэр зи нэIэ щIэт егъэджакIуэхэрщ. КъБКъУ-м хамэ къэрал къикIахэм ядэлэжьэнымкIэ и кафедрэм и егъэджакIуэ Тэнащ Тамарэ иджыпсту урысыбзэр зэзыгъащIэ гупым гурэ псэкIэ ядолажьэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

2016-01-28

«КъБКъУ-м и мисс-2016» цIэ лъапIэр къэзыхьа Нэзрэн Фаридэ.

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

2015-06-30

Налшык дэт 14-нэ лицейр къэзуха ГъукIакъуэ Идар илъэсищ хъуауэ Прагэ (Чехие) щоджэ. Джылахъстэней щIалэм режиссёр IэщIагъэщ къыхихар. Сурэтыр ФиIэпщэ Сэлихьтрихащ.

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Уэзрокъуэ Темыркъан уэрэд жеIэ

2015-06-26

 • Дэтхэнэ зы цIыхуми зэфIэкI гуэр бгъэдэлъу къалъхуу жаIэ, абы сэри шэч къытесхьэркъым. Ауэ  зэфIэкIым и закъуэ мащIэщ цIыхур къыдэпхьэхын, цIыхубэм фIыуэ укъалъагъун папщIэ. Сэ сызэреплъымкIэ, хьэл-щэн дахэ пхэлърэ уи лэжьыгъэр фIыуэ пщIэжмэ, абы нэхъ дэIэпыкъуэгъуи ухуейкъым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ